logo Skip to content

Данни за банковата система и за банките по групи* (в хиляди левове), 31.03.2015

Разпределение на банките по групи към 31 март 2015 г. Изтегли PDF (62 KB)

Счетоводен баланс (отчет за финансовото състояние) и Отчет за приходите и разходите на банковата система по групи банки**
(в хиляди левове)
Изтегли XLS (272 KB)

Данни за дългови ценни книжа, кредити и аванси и депозити***
(в хиляди левове)
Изтегли XLS (91 KB)

Капиталова адекватност по Регламент №680/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. към 31 март 2015 г.**** Изтегли XLS (36 KB)

Справка за необслужваните кредити и аванси и натрупаната обезценка (в хиляди левове) Изтегли XLS (80 KB)

Наредба № 11 за управлението и надзора върху ликвидността на банките на банковата система и по групи банки Изтегли XLS (29 KB)

Състояние на банковата система към март 2015 г.**** Изтегли PDF (114 KB)

* Управление „Банков надзор” групира банките с оглед открояване на динамиката на процесите в банковата система. Групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние. Мястото на банките в групите зависи от размера на активите им и се променя в края на всеки отчетен период. Първа група се състои от 5-те най-големи банки на база на общите им активи към всеки отчетен период, втора – от останалите, а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в България.

** Файлът съдържа и шаблон на съответния отчетен образец с методологически препратки. Целта на шаблона е да ориентира ползвателите на данните за основните принципи, въз основа на които те се изготвят. Повече информация се съдържа в рубриката Отчетни изисквания.

*** Информацията е базирана на макропруденциална форма (МПФ1). Методологически пояснения се съдържат във файла.

**** За привеждане на българското законодателство в съответствие с новата правна рамка на ЕС за дейността на кредитните институции, създадена с приемането на Директива 2013/36 ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и Съвета от 26 юни 2013 г., както и във връзка с изменения и допълнения на Закона за кредитните институции (ЗКИ), обнародвани в ДВ бр. 27 от 2014 г. Управителният съвет на БНБ направи изменения и допълнения в действащи до 01.01.2014 г. наредби, отмени действащи до 01.01.2014 г. наредби и прие нови наредби.

Наложената от новата европейска регулаторна рамка отмяна на Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции и Наредба № 9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск има своето отражение върху обхвата, честотата и съдържанието на данните, оповестявани за банковата система и за отделните банки.