logo
Skip to content

Данни за банковата система и за банките по групи* (в хиляди левове), 31.05.2012

Разпределение на банките по групи към 31 май 2012 г. Изтегли PDF (66 KB)

Баланс и отчет за доходите на банковата система (в хиляди левове) Изтегли XLS (237 KB)

Ценни книги. Кредити и аванси. Привлечени средства (в хиляди левове) Изтегли XLS (135 KB)

Състояние на банковата система към май 2012 г. Изтегли PDF (103 KB)

* Управление „Банков надзор” групира банките с оглед открояване на динамиката на процесите в банковата система. Групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние. Мястото на банките в групите зависи от размера на активите им и се променя в края на всеки отчетен период. Първа група се състои от 5-те най-големи банки на база на общите им активи към всеки отчетен период, втора - от останалите, а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в България.

** С данните към месец март 2011 г. БНБ започва публикуването на Информация за качеството на кредитите, обезценката и специфичните провизии за кредитен риск. Промяната цели съхранение и разширяване на публикуваната до края на 2010 г. информация за кредитния риск, съгласно критериите и изискванията на Наредба № 9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск.