logo
Skip to content

Изказване на г-н Петър Чобанов, подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банково“, при откриването на банковия форум „Banking Today“, София, 25 април 2024 г.

Дами и господа,

Уважаеми колеги,

Скъпи приятели,

Най-напред искам да изразя искрената си благодарност към организаторите на регулярния форум „Banking Today“, който за седма поредна година се доказва като основно събитие в българския икономически живот. На тазгодишното събитие ще имаме възможността да обсъдим значими теми, като банкови политики, финансови иновации, финанси за бизнеса, развитието на финтех сектора, а също така и иновации във финансовите и платежни услуги, с акцент върху отвореното банкиране.

По отношение на посочените теми се радвам да Ви съобщя, че Българската народна банка развива постоянно както експертиза в тези области, така и плодотворен диалог с всички заинтересовани страни, с цел модернизирането на платежните услуги и осигуряването на достъп до отворени данни за финансови услуги.

Пазарът на платежни услуги се променя динамично през последните години. Електронните плащания в ЕС непрекъснато нарастват, като са достигнали стойност от 240 трилиона евро през 2021 г. Въпросната тенденция е неминуемо ускорена от външни процеси като например пандемията от COVID-19. Специално внимание следва да се отдели на бързото развитие на доставчиците, които предоставят „отворени банкови“ услуги - чрез сигурно споделяне на финансови данни между банки и фирми за финансови технологии (т.нар. „fintech“).

Достъпът до финансови данни е задължителна и интегрална част от ангажимента, посочен в Стратегията за цифрови финанси, за въвеждане на европейско пространство за финансови данни. Всичко, посочено дотук, доведе до предложението на ЕК за новo законодателство в областта, а именно - Третата Директива за платежните услуги (PSD3) и Регламентът за платежните услуги (PSR). Тези законодателни предложения от ЕК ще имат значително въздействие върху кредитните институции, финансовите технологии, доставчиците на платежни услуги и клиентите, както от правна, така и от оперативна гледна точка. PSD3 и PSR представляват естественото развитие на PSD2, като целта е по-нататъшно хармонизиране на пазара на плащания и намаляване на националните специфики, които водят до неговото изкривяване и до възможности за нелоялна конкуренция.

В тези процеси БНБ взима активно участие, като развива диалога с партньорите от бизнеса, ЕК и ЕЦБ с фокус подобряването на защитата на потребителите и конкуренцията в електронните плащания. Акцент се поставя и върху възможностите потребителите да споделят своите данни по сигурен начин, така че да могат да получат по-широка гама от по-добри и по-евтини финансови продукти и услуги. Нашата визия е чрез европейските законодателни инициативи да се постави в центъра интересът на потребителя, конкуренцията, сигурността и доверието между заинтересованите страни.

Не на последно място борбата срещу измамите, свързани с разплащания, е също водещ приоритет в надзорната практика на БНБ, като считам, че чрез новото европейско законодателство ще се предостави възможност на доставчиците на платежни услуги да споделят помежду си информация, свързана с измами. По този начин ще се повиши осведомеността на потребителите и ще се разширят правата за възстановяване на средства на тези потребители, които са жертви на измама.

С новото европейско законодателство ще се осигури и изравняване на условията на конкуренция между банките и небанковите доставчици на платежни услуги и по-специално чрез предоставянето на достъп на небанковите доставчици на платежни услуги до всички платежни системи на ЕС. Този процес ще се съчетае със задаването на подходящи адекватни предпазни мерки, за да може да се осигурят правилните условия за навлизането на иновативните финансови услуги.

Благодаря за вниманието!


Изтегли DOC (31 KB)