logo Skip to content

Съобщение относно ред за възлагане на обществени поръчки след 15.06.2020 г. Изтегли PDF (1839 KB)

Списък на обществените поръчки през 2012 г.

Публична покана • Доставка на кухненеско професионално оборудване, черна и бяла техника за обекти на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9010167


Публична покана • Избор на двама доставчици с независима инфраструктура за осигуряване на комуникационен канал 256 Kbps за достъп до мрежата на SWIFT

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9010117


Открита процедура по ЗОП • Доставка на канцеларски материали и консумативи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0019


Открита процедура по ЗОП • Разработване и внедряване на Интегрирана информационна система за паричните пазари

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0018


Публична покана • Абонамент и доставка на български и чуждестранни периодични издания (вестници, списания и бюлетини) през 2013 г., съгласно Приложение № 1а и Приложение № 1б

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9008867


Публична покана • Предоставяне на услуги по пренос на глас и данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UTMS с национално покритие

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9008732


Публична покана • Доставка на цифрови записващи устройства за подмяна в системи за видеонаблюдение на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9008603


Публична покана • Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за помещения в сгради на БНБ в гр. София и страната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9007925


Открита процедура по ЗОП • Застраховане на служебните автомобили на БНБ със застраховки "Гражданска отговорност", "Автокаско" и "Злополука на лицата в МПС" за 2013 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0017


Открита процедура по ЗОП • Доставка на касови консумативи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0016


Публична покана • Абонаментна поддръжка, допълнителни услуги и допълнителни лицензи за информационна система „Микси”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9007564


Публична покана • Развитие и абонаментно обслужване на информационната система за управление на човешките ресурси и работната заплата в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9007549


Открита процедура по ЗОП • Разширена техническа поддръжка на програмен продукт "TurboSwift" върху операционна система AIX и SWIFTNet инфраструктурата на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0015


Публична покана • Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9007142


Публична покана • Осъвременяване и увеличаване на капацитета на дискова система EMC и осигуряване на нейната 36-месечна софтуерна и хардуерна гаранционна поддръжка от производителя

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9006817


Публична покана • Осигуряване на поддръжка за три години на програмни продукти, предлагани от Novell и притежавани от БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9006368


Ограничена процедура по ЗОП • Доставка на 2 (два) броя специализирани бронирани товарни автомобили за превоз на ценности за нуждите на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0014


Договаряне без обявление по ЗОП • Доставка на резервни части за банкнотообработващи системи BPS 1040 BS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0013


Публична покана • Обучение по чужди езици на служители на БНБ за периода от м. октомври 2012 г. до м. август 2013 г. вкл.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9005462


Публична покана • Извънгаранционно поддържане и развитие на страницата на Българската народна банка в интернет

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9005205


Открита процедура по ЗОП • Абонаментно поддържане на копирни и факс апарати „XEROX” в сградите на БНБ в град София и страната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0012


Публична покана • Избор на изпълнител за следгаранционна поддръжка на дискова система EMC Symmetrix DMX-800

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9004560


Публична покана • Избор на изпълнители по обособени позиции за сервизно абонаментно поддържане на асансьорните уредби и съоръжения в сградите на БНБ в град София и страната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9003925


Публична покана • Доставка на 4 (четири) броя банкнотоброячни машини

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9003890


Публична покана • Осигуряване на комуникационни услуги за ползване на оборудване за радиовръзка на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9003710


Открита процедура по ЗОП • Доставка на резервни части за банкнотообработваща система BPS 1040 BS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0011


Договаряне без обявление по ЗОП • Доставка на топлинна енергия за стопански нужди до сградата на БНБ в гр. София на ул. "Позитано" № 7 и до гаража на ул. "Сан Стефано" № 22а

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0010


Публична покана • Осъществяване на физическа охрана на почивните бази на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9003283


Открита процедура по ЗОП • Производство и доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети с купюр 1 лев за периода 2013 - 2015 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0009


Публична покана • Осигуряване на едногодишна абонаментна поддръжка на Check Point защитните стени и поддръжка на място в режим 7x24 (седем дни в седмицата, двадесет и четири часа в денонощието) при възложителя

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9002783


Открита процедура по ЗОП • Избор на международен одитор на Българската народна банка за финансовите 2012, 2013, 2014 години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0008


Договаряне без обявление по ЗОП • Предоставяне на услуги по пренос на глас и данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UTMS с национално покритие

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0007


Публична покана • Доставка на работно, униформено облекло и лични предпазни средства в т.ч. специално работно облекло за служителите на БНБ за 2012 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9001605


Публична покана • Избор на изпълнител за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на товарна платформа в сградата на Касово подразделение на БНБ, ул. „Васил Левски” № 153, град Плевен

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9001439


Открита процедура по ЗОП • Доставка и гаранционно поддръжане на компютърно оборудване и софтуерни лицензи за нуждите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0006


Открита процедура по ЗОП • Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за помещения в сгради на БНБ в гр. София и страната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0005


Публична покана • Подновяване на абонамента и доставка на допълнителни лицензи за продукти от фирмата Symantec

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9000509


Ограничена процедура по ЗОП • Доставка на 2 (два) броя специализирани бронирани товарни автомобили за превоз на ценности за нуждите на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0004


Покана за представяне на оферта по НВМОП • Избор на изпълнител за извършване на универсална пощенска услуга за нуждите на БНБ


Открита процедура по ЗОП • Доставка и монтаж на климатична и вентилационна техника за сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0003


Открита процедура по ЗОП • Доставка на резервни части за ремонт и поддръжка на банкнотообработващи системи CPS 1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0002


Открит конкурс по НВМОП • Избор на застрахователно дружество за застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2012-0001


Покана за представяне на оферта по НВМОП • Избор на независимо международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол на територията на Република България и лабораторен анализ на монети


Покана за представяне на оферта по НВМОП • Доставка на дизелово гориво за отопление (маркирано гориво за отопление с адитив) за нуждите на ПБ на БНБ „Иглика” – гр. Смолян (Обособена позиция №1), както и на гориво за дизелов двигател на дизелгенератор, находящ се в Касов център на БНБ – гр. София, ул. „Михаил Тенев №10” (Обособена позиция №2)