logo Skip to content

Съобщение относно ред за възлагане на обществени поръчки след 15.06.2020 г. Изтегли PDF (1839 KB)

Списък на обществените поръчки през 2011 г.

Покана за представяне на оферта по НВМОП • Избор на изпълнител за управление на етажна и гаражна собственост на БНБ в сградата на ул. „Позитано” № 7


Договаряне без обявление по ЗОП • Осигуряване на софтуерна поддръжка тип „Enterprise Support” на SAP лицензиран софтуер за нуждите на Основната банкова информационна система (ОБИС) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0033


Открита процедура по ЗОП • Доставка на допълващи лицензи за софтуерни продукти на Microsoft, заедно със софтуерна осигуровка по лицензионна схема "Select Plus"

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0032


Покана за представяне на оферта по НВМОП • Избор на изпълнител/и за абонаментно следгаранционно поддържане на 3 (три) броя дизелгенератори в сградите на БНБ в гр. София - на ул. „Позитано” № 7 и в Касов център на ул. „Михаил Тенев” № 10


Открита процедура по ЗОП • Текуща абонаментно поддържка на многофункционална цветна печатарска машина "Xerox Docu Color 8002" в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0031


Договаряне с покана по НВМОП • Предоставяне на право на ползване на информационни технологии и разработване на допълнения и изменения към WEB приложение за справки на Централния кредитен регистър

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0030


Договаряне с покана по НВМОП • Доставка и инсталиция на два броя етикетни принтери (статични) за банкнотообработващи системи BPS 1040 SB в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0029


Открит конкурс по НВМОП • Доставка на софтуер за автоматизация на процесите по управление на оперативния риск в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0028


Открит конкурс по НВМОП • Застраховане на служебните автомобили на БНБ със застраховки „Автокаско”, „Злополука на лицата в МПС” и "Гражданска отговорност" за 2012 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0027


Открита процедура по ЗОП • Развитие на информационната система "Централен кредитен регистър" (ЦКР) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0026


Покана за представяне на оферта по НВМОП • Избор на лечебни заведения за провеждане на задължителни периодични медицински прегледи на работещите в Българската народна банка


Покана за представяне на оферта по НВМОП • Обследване за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност на сградите на БНБ


Открита процедура по ЗОП • Програмно - технически услуги за разработване и внедряване на нова функционалност и оптимизация на архитектурата на системата „Сетълмент на ДЦК (СДЦК)”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0025


Покана за представяне на оферта по НВМОП • Доставка на униформено облекло и лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло за служителите на БНБ за 2011 г.


Открит конкурс по НВМОП • Доставка и инсталиция на два броя етикетни принтери (статични) за банкнотообработващи системи BPS 1040 SB в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0024


Покана за представяне на оферта по НВМОП • Изработване на представителни новогодишни материали на БНБ за 2012 г.


Договаряне с покана по НВМОП • Избор на изпълнител за продажба на топлинна енергия

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0023


Открита процедура по ЗОП • Доставка на контейнери за съхранение на банкноти и монети

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0022


Договаряне с покана по НВМОП • Доставка на резервни части за поддръжка на банкнотообработващи системи BPS 1040 BS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0021


Открита процедура по ЗОП • Разширена техническа поддръжка на програмен продукт "TurboSwift" върху операционна система AIX и SWIFTNet инфраструктурата на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0020


Открита процедура по ЗОП • Доставка на рентгенови системи за проверка на багажа на посетители в сгради на Българска народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0019


Открита процедура по ЗОП • Избор на изпълнител за осигуряване на стандартна и разширена поддръжка, с фиксирано време за отстраняване на проблеми на място на комуникационно оборудване и софтуер, предлагани от Cisco Systems или еквивалентно и за доставка и инсталиране на ново комуникационно оборудване

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0018


Открита процедура по ЗОП • Избор на здравноосигурително дружество за обезпечаване предоставянето на медицински и стоматологични услуги на работещите в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0017


Открита процедура по ЗОП • Развитие и абонаментно обслужване на информационните системи за дирекция „Фискални услуги” (Системата ЕСРОТ)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0016


Договаряне с покана по НВМОП • Денонощна невъоръжена физическа охрана на почивните бази на БНБ и недвижим имот с местонахождение гр. София – район „Красна поляна”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0015


Договаряне с покана по НВМОП • Доставка на работно, униформено облекло и лични предпазни средства в т.ч. специално работно облекло за служителите на БНБ за 2011 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0014


Открита процедура по ЗОП • Избор на Здравноосигурително дружество за предоставяне на медицинско и стоматологично обслужване на работещите в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0013


Открита процедура по ЗОП • Изработка и доставка на контейнери за съхранение на банкноти и монети

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0012


Открита процедура по ЗОП • Абонаментно поддържане на копирни машини и факс апарати "Xerox" в сградите на БНБ в София и страната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0011


Открита процедура по ЗОП • Абонамент за нови версии на програмни продукти на Novell за период от две години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0010


Открита процедура по ЗОП • Доставка на 4 (четири) броя леки автомобили с купе тип "комби"

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0009


Открита процедура по ЗОП • Развитие на Системата за отчитане, контрол и управление на движението на наличните пари в БНБ (Касова система)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0008


Открит конкурс по НВМОП • Доставка на работно, униформено облекло и лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло за служителите на БНБ за 2011 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0007


Договаряне с покана по НВМОП • Доставка на 2 броя сензори за проверка на М-защитата в банкноти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0006


Покана за представяне на оферта по НВМОП • Абонамент за частичен или пълен достъп до специализиран продукт на международна агенция за кредитни рейтинги за финансови и кредитни анализи


Открита процедура по ЗОП • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети с купюри 10, 20 и 50 стотинки за периода 2011 г. - 2013 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0005


Открит конкурс по НВМОП • Избор на застрахователно дружество за застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0004


Покана за представяне на оферта по НВМОП • Избор на независимо международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол на територията на Република България


Открита процедура по ЗОП • Доставка на канцеларски материали и консумативи за сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0003


Открита процедура по ЗОП • Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за помещения в сгради на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0002


Открит конкурс по НВМОП • Избор на застрахователно дружество за застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2011-0001