logo
Skip to content

Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)

Поток на преките чуждестранни инвестиции по икономически отрасъл - годишни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Общо FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.FDI_T 1 169.7 1 476.3 1 320.9 1 383.7 347.4 1 998.5 939.8 1 605.6 967.5 1 639.4 2 974.2 1 517.0 2 631.1 3 619.1
Строителство FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.F 170.7 159.9 4.2 197.3 -4.8 63.2 216.0 -28.6 -31.0 30.7
Селско, горско и рибно стопанство FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.A 0.3 -23.1 -13.8 -5.9 4.4 34.2 -2.6 11.6 5.2 -2.9
Добивна промишленост FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.B -70.7 -27.2 -11.5 -21.5 -17.3 -13.6 47.5 15.7 22.1 70.3
Преработваща промишленост FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.C -274.7 287.2 250.7 491.6 -135.5 301.4 203.7 -122.1 984.7 1 323.4
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.D 161.6 44.9 23.2 -207.7 -70.3 -14.9 -4.6 92.1 119.2 -40.4
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.E 10.5 11.8 -34.0 34.0 -21.8 14.1 8.0 -0.5 0.9 9.6
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.G 181.9 388.0 381.4 233.6 424.4 807.4 -9.4 122.7 403.6 186.3
Транспорт, складиране и пощи FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.H 77.6 57.4 8.4 11.2 35.8 16.2 229.8 -12.3 43.7 25.6
Хотелиерство и ресторантьорство FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.I -47.9 11.0 19.8 -17.8 -56.5 -36.4 -76.6 -73.9 1.7 15.4
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.J 214.2 423.5 57.4 -215.7 -93.4 39.5 167.2 301.7 99.9 228.0
Финансови и застрахователни дейности FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.K 303.5 459.3 225.4 309.8 649.7 145.6 705.2 952.6 1 007.2 1 515.0
Операции с недвижими имоти FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.L 236.1 -55.8 -47.6 334.9 78.1 185.3 67.7 61.2 186.6 142.4
Професионални дейности и научни изследвания FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.M -37.4 148.3 -46.4 78.1 150.7 22.6 1 439.8 178.0 -276.9 83.7
Административни и спомагателни дейности FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.N 3.0 4.0 80.2 50.0 64.2 27.2 5.9 18.4 37.8 46.1
Образование FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.P -2.4 1.9 11.7 4.7 -20.3 -1.1 -2.5 -0.2 -2.9 -1.8
Хуманно здравеопазване и социална работа FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.Q -1.4 1.5 2.8 4.5 -0.1 -5.4 0.4 -1.6 0.2 0.8
Култура, спорт и развлечения FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.R -4.6 26.8 0.6 22.1 11.7 -45.6 -7.6 21.6 50.6 -0.1
Други дейности FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.S -0.3 0.7 1.0 0.8 0.1 4.4 3.0 3.3 1.4 0.2
Некласифицирани FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.NAL -572.6 78.2 26.2 301.5 -31.6 95.4 -16.8 -22.8 -23.0 -13.2
Обратно

* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).