logo
Skip to content

Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)

Размер на преките чуждестранни инвестиции по икономически отрасъл - годишни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.FDI_T 33 655.2 35 303.7 36 846.5 36 474.5 37 444.6 39 930.5 40 741.6 42 462.1 44 045.3 46 057.9 48 675.8 51 103.6 53 886.3 56 059.1
Строителство FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.F 1 134.0 1 029.9 1 018.2 1 185.3 1 172.7 1 118.7 1 020.5 714.0 662.8 720.2
Селско, горско и рибно стопанство FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.A 101.1 160.9 154.8 157.6 165.5 206.3 129.8 145.4 150.6 150.0
Добивна промишленост FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.B 377.0 701.0 677.8 653.0 734.2 666.4 503.4 580.8 589.5 817.3
Преработваща промишленост FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.C 6 588.8 7 177.9 7 355.8 7 826.8 8 063.2 8 947.9 9 575.3 9 624.7 10 593.9 11 286.8
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.D 3 062.8 3 178.6 3 209.4 3 017.0 2 975.5 2 795.5 2 763.2 3 128.3 3 646.1 2 875.7
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.E 211.5 224.1 190.0 224.1 178.8 296.1 300.5 300.7 196.6 184.2
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.G 4 444.0 5 107.9 5 606.9 5 943.7 6 475.5 7 564.1 7 034.3 7 451.7 7 836.1 8 226.4
Транспорт, складиране и пощи FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.H 402.3 495.1 527.8 576.2 654.5 717.0 1 009.6 1 082.9 1 130.4 1 215.9
Хотелиерство и ресторантьорство FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.I 624.6 662.0 697.0 680.7 611.2 706.0 599.9 532.5 527.2 404.3
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.J 276.6 1 802.2 1 865.6 1 641.5 1 534.1 1 505.1 1 710.2 2 047.5 2 156.8 3 179.1
Финансови и застрахователни дейности FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.K 6 113.9 6 591.8 6 765.9 7 036.2 7 640.7 7 588.8 8 336.0 9 077.1 10 035.0 11 132.4
Операции с недвижими имоти FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.L 9 801.2 10 069.0 9 884.3 10 242.8 10 332.4 10 640.7 11 057.8 11 234.5 11 338.9 11 221.7
Професионални дейности и научни изследвания FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.M 1 337.9 1 488.3 1 439.3 1 546.7 1 782.4 1 829.1 3 619.0 4 121.5 3 895.0 3 529.7
Административни и спомагателни дейности FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.N 258.6 289.0 368.5 416.9 475.2 520.4 547.5 591.5 631.4 641.8
Образование FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.P 3.9 7.8 26.5 31.2 10.9 12.2 18.2 17.3 14.4 12.1
Хуманно здравеопазване и социална работа FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.Q 6.2 7.5 10.6 17.4 15.0 9.5 16.1 14.2 14.4 15.2
Култура, спорт и развлечения FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.R 79.3 118.0 118.4 143.0 154.9 102.2 52.1 73.8 123.5 125.9
Други дейности FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.S 10.7 12.2 12.7 12.6 12.7 20.1 24.6 32.7 33.7 43.0
Некласифицирани FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.NAL 2 610.1 807.1 812.1 1 109.2 1 056.0 811.8 357.9 332.6 310.1 277.4
Обратно

* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).