logo
Skip to content

Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)

Размер на преките чуждестранни инвестиции по вид инвестиция - годишни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Общо финансови активи/пасиви FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.FDI_T 33 655.2 35 303.7 36 846.5 36 474.5 37 444.6 39 930.5 40 741.6 42 462.1 44 045.3 46 057.9 48 675.8 51 103.6 53 886.3 56 059.1
Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове FDI_BPM6.A.NI.LE.F5.W1.EUR.FDI_T 21 921.6 22 855.4 23 756.7 23 359.8 25 198.0 30 288.5 31 603.9 32 650.8 34 783.8 36 634.1 38 539.2 41 980.2 44 761.4 47 410.4
Дългови инструменти FDI_BPM6.A.NI.LE.FL.W1.EUR.FDI_T 11 733.6 12 448.3 13 089.8 13 114.7 12 246.6 9 641.9 9 137.7 9 811.4 9 261.5 9 423.8 10 136.7 9 123.4 9 124.9 8 648.7
Обратно

* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).