logo
Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ОТ ЕМИСИЯ
№ BG 20 301 21 110/17.11.2021 г.

понеделник

09 май 2022 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 301 21 110/17.11.2021 г. (три години и шест месеца) с падеж 17.05.2025 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 300 000 000 лв. и лихвен процент 0.00% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 11 май 2022 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 460 000 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 60 000 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.53. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 95.82 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 300 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 60 000 000 лв. при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

95.74

1.45%

Максимална

97.32

0.90%

Среднопретеглена

96.08

1.33%

В аукциона участваха всички 9 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли PDF (363 KB)