logo
Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ОТ ЕМИСИЯ № BG 20 400 22 217/06.04.2022 г.

понеделник

04 април 2022 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 400 22 217/06.04.2022 г. (десет години и шест месеца лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 06.10.2032 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 500 000 000 лв. и лихвен процент 1.50% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 06 април 2022 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 452 450 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 34 000 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 0.90. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 91.41 лв. на 100 лв. номинал.

В аукциона участваха всички 9 първични дилъри на ДЦК.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, всички постъпили поръчки бяха отхвърлени.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли PDF (512 KB)