logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 юни 2022 г.

12:00 ч.

ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС1

Април 2022 г.

Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 325.1 млн. евро при излишък от 95.7 млн. евро за април 2021 г. За януари – април 2022 г. текущата и капиталовата сметка е отрицателна и възлиза на 859.1 млн. евро (1.1% от БВП2) при положително салдо от 358.6 млн. евро (0.5% от БВП) за януари – април 2021 г.

За април 2022 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 163 млн. евро при положително салдо от 86.9 млн. евро за април 2021 г. За януари – април 2022 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 626.8 млн. евро (0.8% от БВП) при положително салдо от 122.1 млн. евро (0.2% от БВП) за януари – април 2021 г.

Търговският баланс за април 2022 г. е отрицателен в размер на 225.7 млн. евро при дефицит от 4.5 млн. евро за април 2021 г. За януари – април 2022 г. търговският баланс е отрицателен в размер на 1347 млн. евро (1.8% от БВП) при дефицит от 517.6 млн. евро (0.8% от БВП) за същия период на 2021 г.

Износът на стоки е 3916.4 млн. евро за април 2022 г., като нараства с 958.6 млн. евро (32.4%) в сравнение с този за април 2021 г. (2957.8 млн. евро). За януари – април 2022 г. износът е 14 349.9 млн. евро (19.1% от БВП), като нараства с 3544.6 млн. евро (32.8%) в сравнение с този за същия период на 2021 г. (10 805.3 млн. евро, 15.9% от БВП). Износът за януари – април 2021 г. нараства на годишна база с 19.1%.

Вносът на стоки за април 2022 г. е 4142.1 млн. евро, като нараства с 1179.8 млн. евро (39.8%) спрямо април 2021 г. (2962.3 млн. евро). За януари – април 2022 г. вносът е 15 696.9 млн. евро (20.9% от БВП), като нараства с 4374 млн. евро (38.6%) спрямо същия период на 2021 г. (11 322.9 млн. евро, 16.7% от БВП). Вносът за януари – април 2021 г. нараства на годишна база с 19.6%.

Салдото по услугите е положително в размер на 280.3 млн. евро при положително салдо от 309.3 млн. евро за април 2021 г. За януари – април 2022 г. салдото е положително в размер на 1250.5 млн. евро (1.7% от БВП) при положително салдо от 1059.2 млн. евро (1.6% от БВП) за януари – април 2021 г.

Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя, данъци върху производството и вноса, и субсидии) е отрицателно в размер на 8 млн. евро при отрицателно салдо от 194.6 млн. евро за април 2021 г.3 За януари – април 2022 г. салдото е отрицателно в размер на 1046.1 млн. евро (1.4% от БВП) при отрицателно салдо от 699.8 млн. евро (1% от БВП) за януари – април 2021 г.

Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 116.3 млн. евро при отрицателно салдо от 23.3 млн. евро за април 2021 г. За януари – април 2022 г. салдото е положително в размер на 515.7 млн. евро (0.7% от БВП) при положително салдо от 280.3 млн. евро (0.4% от БВП) за същия период на 2021 г.

Капиталовата сметка е положителна и възлиза на 162.2 млн. евро при положителна стойност от 8.8 млн. евро за април 2021 г. За януари – април 2022 г. капиталовата сметка е отрицателна – 232.3 млн. евро (0.3% от БВП), при положителна стойност от 236.5 млн. евро (0.3% от БВП) за януари – април 2021 г.

Финансовата сметка за април 2022 г. е положителна в размер на 654.9 млн. евро при положителна стойност от 136 млн. евро за април 2021 г. За януари – април 2022 г. финансовата сметка е положителна – 375.1 млн. евро (0.5% от БВП), при положителна стойност от 1642.7 млн. евро (2.4% от БВП) за същия период на 2021 г.

Салдото по статия Преки инвестиции е положително в размер на 248 млн. евро при положително салдо от 67.7 млн. евро за април 2021 г. За януари – април 2022 г. салдото е отрицателно в размер на 546 млн. евро (0.7% от БВП) при отрицателно салдо от 134.2 млн. евро (0.2% от БВП) за същия период на 2021 г.

Преките инвестиции – активи нарастват със 75.5 млн. евро при увеличение със 103.3 млн. евро за април 2021 г. За януари – април 2022 г. те нарастват със 756.4 млн. евро (1% от БВП) при увеличение с 358.6 млн. евро (0.5% от БВП) за същия период на 2021 г.

Преките инвестиции – пасиви намаляват със 172.4 млн. евро при увеличение с 35.6 млн. евро за април 2021 г. За януари – април 2022 г. те нарастват с 1302.4 млн. евро (1.7% от БВП) при увеличение с 492.7 млн. евро (0.7% от БВП) за януари – април 2021 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни намаляват с 229.8 млн. евро за април 2022 г., при понижение с 47.3 млн. евро за април 2021 г.4 За януари – април 2022 г. преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват с 653.2 млн. евро (при увеличение със 196.8 млн. евро за януари – април 2021 г.).

Преките инвестиции в чужбина за април 2022 г. нарастват с 18.2 млн. евро, при увеличение с 20.4 млн. евро за април 2021 г. За януари – април 2022 г. преките инвестиции в чужбина се повишават със 107.2 млн. евро (при увеличение с 62.6 млн. евро за януари – април 2021 г.).

По-подробна информация за преките инвестиции има в Приложение 2 – Преки инвестиции (януари – април 2022 г.) към прессъобщението за платежния баланс, а серия от данни – в таблиците в рубрика Статистика/Външен сектор/Преки инвестиции.

Салдото по статия Портфейлни инвестиции е положително в размер на 82.3 млн. евро при положителна стойност от 215.4 млн. евро за април 2021 г. За януари – април 2022 г. салдото е положително в размер на 661.5 млн. евро (0.9% от БВП) при положително салдо от 1484.1 млн. евро (2.2% от БВП) за същия период на 2021 г.

Портфейлните инвестиции – активи за април 2022 г. нарастват с 96.4 млн. евро при увеличение с 250 млн. евро за април 2021 г. За януари – април 2022 г. те нарастват с 359.6 млн. евро (0.5% от БВП) при увеличение с 1483.7 млн. евро (2.2% от БВП) за същия период на 2021 г.

Портфейлните инвестиции – пасиви за април 2022 г. нарастват с 14.1 млн. евро при ръст с 34.6 млн. евро за април 2021 г. За януари – април 2022 г. портфейлните инвестиции – пасиви се понижават с 301.9 млн. евро при намаление с 0.4 млн. евро за същия период на 2021 г.

Салдото по статия Други инвестиции е положително в размер на 1798.8 млн. евро при положителна стойност от 1358.4 млн. евро за април 2021 г. За януари – април 2022 г. салдото е положително в размер на 3481.3 млн. евро (4.6% от БВП) при положително салдо от 3794.4 млн. евро (5.6% от БВП) за януари – април 2021 г.

Други инвестиции – активи нарастват с 1959.6 млн. евро при увеличение с 1625.5 млн. евро за април 2021 г. За януари – април 2022 г. те се увеличават с 3872.9 млн. евро (5.2% от БВП) при увеличение с 3814.8 млн. евро (5.6% от БВП) за същия период на 2021 г.

Други инвестиции – пасиви за април 2022 г. нарастват със 160.8 млн. евро при увеличение с 267.1 млн. евро за април 2021 г. За януари – април 2022 г. те нарастват с 391.6 млн. евро (0.5% от БВП) при повишение с 20.4 млн. евро (0.03% от БВП) за същия период на 2021 г.

Резервните активи на БНБ5 се понижават с 1447.8 млн. евро през отчетния месец при намаление с 1454.6 млн. евро за април 2021 г. За януари – април 2022 г. те намаляват с 3204.3 млн. евро (4.3% от БВП) при понижение с 3488.3 млн. евро (5.1% от БВП) за същия период на 2021 г.

Статия Грешки и пропуски, нето6 е положителна в размер на 329.8 млн. евро при положителна стойност от 40.3 млн. евро за април 2021 г. По предварителни данни за януари – април 2022 г. статията е положителна в размер на 1234.3 млн. евро (1.6% от БВП) при положителна стойност от 1284.1 млн. евро (1.9% от БВП) за същия период на 2021 г.

____________

1 Данни от стандартното представяне на платежния баланс, съставен съгласно шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна позиция. Данните са предварителни. В съответствие с практиката на БНБ и изискванията на ЕЦБ относно ревизиите на данните (включени в Календара на ЕЦБ за обмен на данните за платежния баланс, международната инвестиционна позиция, резервните активи в рамките на ЕСЦБ), данните за периода януари - март 2022 г. са ревизирани. С отчета за май 2022 г. ще бъдат направени ревизии на данните за април 2022 г.

2 При БВП в размер на 75 067 млн. евро за 2022 г. (прогноза на БНБ) и 67 871.1 млн. евро за 2021 г. (данни на НСИ от 08.03.2022 г.).

3 Предварителните данни ще бъдат ревизирани с тримесечните отчети на предприятията.

4 При сравнение на данните следва да се има предвид, че първоначално отчетените данни за преките чуждестранни инвестиции в страната за януари – април 2021 г., публикувани в прессъобщението на БНБ от 17.06.2021 г., са ревизирани впоследствие (www.bnb.bg, секция Пресцентър/Статистически прессъобщения/Платежен баланс).

5 Не се включват измененията на резервните активи на БНБ, дължащи се на курсови и ценови разлики, и тези, свързани със създаването на резервни активи (монетаризация/демонетаризация на злато, разпределение на СПТ) и рекласификации.

6 Размерът на статия Нето грешки и пропуски показва разликата между салдото по финансовата сметка и салдото по текущата и капиталовата сметка. Поради тримесечната и годишна отчетност, тези данни са предварителни и подлежат на ревизия след получаване на пълната информация от отчетните единици.

Прикачени файлове

Платежен баланс, 17.06.2022 г. Изтегли PDF (677 KB)

Приложение 1 - Таблици Изтегли XLSX (30 KB)

Приложение 2 - Преки инвестиции Изтегли PDF (180 KB)