logo
Skip to content

Решения на Управителния съвет

Изявления на БНБ

Банкноти и монети

Лицензи и разрешения

Преструктуриране на кредитни институции

Публикации на БНБ

Присъединяване към еврозоната

Събития

Други


26.06.2024

България покрива всички критерии, остава само инфлацията за членство в еврозоната според редовните конвергентни доклади за 2024 г. на ЕК и на ЕЦБ. Очаква се до края на годината и тя да бъде покрита като критерий и страната ни да поиска извънреден доклад07.05.2024

Управителят на БНБ г-н Димитър Радев участва в среща с управителите на Хърватската народна банка г-н Борис Вучич и Националната банка на Чехия г-н Алеш Михл13.02.2024

Днес в Държавен вестник бе обнародван новият Закон за БНБ, който ще влезе в сила от деня, посочен в Решението на Съвета на ЕС за приемането на еврото от Република България12.02.2024

БНБ приключи процеса по съгласуване и одобрение на дизайна на българските евромонети22.11.2023

Управителят на БНБ проведе работна среща с Председателския съвет на ИСС по въпроси относно членството на България в еврозоната20.11.2023

На 18 октомври 2023 г. УС на БНБ определи шест други системно значими институции (ДСЗИ)16.11.2023

Дизайн на българската национална страна на евромонетите19.09.2023

На 18 септември 2023 г. УС на ЕЦБ прие становище, с което изразява позитивна оценка за изготвения проект на нов Закон за Българската народна банка12.09.2023

Депозитарят на ДЦК в БНБ се присъедини към TARGET2-Securities04.09.2023

#ЗаЕврото накратко: отговорите, които търсим24.08.2023

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 3 ноември 2023 г. на Насоки EBA/GL/2023/04 относно политиките и механизмите за контрол за ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма (ИП/ФТ) при предоставянето на достъп до финансови услуги24.08.2023

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 3 ноември 2023 г. на Насоки EBA/GL/2023/03 за изменение на насоки EBA/2021/02 съгласно член 17 и член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849 относно комплексната проверка на клиента и факторите, които кредитните и финансовите институции следва да вземат предвид при оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с индивидуални делови взаимоотношения и случайни сделки („Насоките относно рисковите фактори, свързани с ИП/ФТ“)28.07.2023

Депозитарят на ДЦК в БНБ получи одобрение от ЕЦБ за присъединяване към TARGET2-Securities през септември 2023 г.20.07.2023

УС на БНБ определи индивидуалния размер на таксите за покриване на административните разходи на Българската народна банка за 2022 г., произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране20.07.2023

УС на ЕЦБ прие становище относно законопроект за изменение на Закона за платежните услуги и платежните системи. Законопроектът има за цел да осигури гладкото въвеждане на еврото в България в областта на платежните услуги и платежните системи, както и улесняване на упражняването на платежен надзор10.07.2023

ЕЦБ провежда допитване до европейските граждани за нови теми на евробанкнотите01.06.2023

На свое заседание УС на БНБ прие решение, че Българската народна банка, като орган за преструктуриране на кредитни институции, възнамерява да спазва считано от 1 януари 2025 г. „Насоки за органите за преструктуриране във връзка с публикуването на механизма за прилагане на обезценяване и преобразуване и споделяне на загуби“ (EBA/GL/2023/01)18.05.2023

УС на БНБ взе решение за приспадане на средства, налични в подфонда по чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗВПКИИП, от задълженията на кредитните институции за предварителни вноски в Единния фонд за преструктуриране за 2023 г.26.04.2023

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане на „Насоки на ЕБО, издадени въз основа на член 84, параграф 6 от Директива 2013/36/ЕС за определяне на критерии за установяването, оценката, управлението и редуцирането на рисковете, произтичащи от потенциални промени в лихвени проценти и за оценката и наблюдението на риска от кредитния спред на дейностите на институциите извън търговския портфейл“ (EBA/GL/2022/14), издадени от ЕБО и публикувани на официалната му страница, считано от 30 юни 2023 г., с изключение на разделите, отнасящи се за кредитния спред, които се прилагат от 31.12.2023 г.26.04.2023

Днес на свое заседание УС на БНБ прие промени в Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка12.01.2023

Днес УС на БНБ прие решение за спазване на „Насоки за изменение на Насоки EBA/GL/2018/10 относно оповестяването на необслужваните и преструктурираните експозиции“ (EBA/GL/2022/13), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница22.12.2022

Управителният съвет на БНБ прие решение за спазване, считано от 1 януари 2023 г., на „Насоки относно общите процедури и методологии за процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) и надзорните стрес тестове“ (EBA/GL/2022/03), издадени от Европейския банков орган (ЕБО) и публикувани на официалната му страница08.12.2022

Днес УС на БНБ прие решение за спазване, считано от 31 декември 2022 г., на „Насоки относно събирането на данни за високоплатени служители съгласно Директива 2013/36/ЕС и Директива (ЕС) 2019/2034“ (EBA/GL/2022/08), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница08.12.2022

Днес УС на БНБ прие решение за спазване, считано от 31 декември 2022 г., на „Насоки относно сравнителния анализ на практиките за възнагражденията, разликата в заплащането на жените и мъжете и одобрените по-високи съотношения съгласно Директива 2013/36/ЕС“ (EBA/GL/2022/06), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница06.12.2022

България подписа с Европейската комисия и председателя на Еврогрупата Меморандум за разбирателство за производството на евромонети28.11.2022

На 28 октомври 2022 г. УС на БНБ определи като други системно значими институции (ДСЗИ) осем банки, за които определи ниво на буфер за ДСЗИ28.10.2022

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 декември 2022 г. на „Насоки относно политиките и процедурите, свързани с управление на нормативното съответствие, и ролята и отговорностите на служителя, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, съгласно член 8 и глава VI от Директива (ЕС) 2015/849“ (EBA/GL/2022/05, от 14 юни 2022 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница12.10.2022

На свое заседание УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 за определяне на размера на таксите за покриване на административните разходи на БНБ, произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране12.10.2022

Днес УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, както и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента21.09.2022

Днес централната банка на Германия и Европейската комисия, съвместно с Българската народна банка, други национални централни банки от Европейската система на централните банки и Европейската централна банка, официално стартираха програма за допълнителна подкрепа на централните банки и надзорните органи в страните от Западните Балкани – кандидати и потенциални кандидати за членство в Европейския съюз28.07.2022

УС на БНБ реши да информира Европейския съвет за системен риск, че експозициите на българските банки към страните, активирали искане за реципрочно прилагане на макропруденциални мерки (Белгия, Франция, Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия и Швеция) са несъществени, поради което в България не се налага въвеждане на макропруденциални мерки на реципрочен принцип28.07.2022

УС на БНБ определи индивидуалния размер на таксите за покриване на административните разходи на БНБ за 2021 г., произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране28.07.2022

УС на БНБ прие Наредба № 44 за условията и реда за избор на независими оценители по чл. 55а от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници28.07.2022

УС на БНБ прие Наредба № 43 за реда и условията за определяне и изплащане на максимална дневна сума на вложителите при спиране на изпълнението на задължения по отговарящи на условията влогове22.07.2022

Днес ЕЦБ публикува статистически данни за безналичните плащания през 2021 г. за всички държави членки на Европейския съюз, в т.ч. и за България26.05.2022

На свое заседание УС на БНБ прие решение за спазване, считано от 4 юли 2022 г., на „Насоки относно характеристиките на рисково базирания подход при надзора на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и мерките, които да бъдат взети при упражняване на надзор въз основа на чувствителността към риск съгласно член 48, параграф 10 от Директива (ЕС) 2015/849 (изменящи Съвместни насоки ESAs/2016/72)“ (Насоки за рисково базиран надзор, EBA/GL/2021/16), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница26.05.2022

На свое заседание УС на БНБ прие решение за прилагане на „Насоки относно подобряване на възможността за преструктуриране за институции и органи за преструктуриране“ (EBA/GL/2022/01)07.04.2022

На свое заседание УС на БНБ прие решение за спазване, считано от 1 юни 2022 г., на „Насоки относно сътрудничеството и обмена на информация между органите за пруденциален надзор, надзорните органи за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризъм и звената за финансово разузнаване в съответствие с Директива 2013/36/ЕС“ (EBA/GL/2021/15 от 11 февруари 2022 г.), издадени от Европейския банков орган07.04.2022

УС на БНБ определи годишни вноски на клоновете на кредитни институции от трети държави във Фонда за преструктуриране на банки за 2022 г. в общ размер на 97 908 лева11.02.2022

На свое заседание УС на БНБ прие решение за прилагане на „Насоки относно стрес тестовете на схемите за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС“ (EBA/GL/2021/10) (Преразгледани), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница11.02.2022

На свое заседание УС на БНБ прие решение за прилагане от 14 февруари 2022 г. на Насоки за показателите, свързани с плана за възстановяване (ЕBA/GL/2021/11), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница29.11.2021

УС на БНБ идентифицира като други системно значими институции (ДСЗИ) осем банки, за които определи ниво на буфер за ДСЗИ03.11.2021

УС на БНБ прие решение за прилагане от 14 ноември 2021 г. на „Насоки относно наблюдението на прага и други процедурни аспекти във връзка с учредяването на междинно предприятие майка от ЕС съгласно член 21б от Директива 2013/36/ЕС“ (EBA/GL/2021/08 от 28 юли 2021 г.), издадени от Европейския банков орган20.10.2021

УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2022 г. на „Насоки относно критериите за използване на входящи данни в модела за измерване на риска по член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013“ (EBA/GL/2021/07 от 13 юли 2021 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница07.09.2021

Управителят на Българската народна банка г-н Димитър Радев заедно с управителите на централни банки и ръководители на надзорни органи от още деветнадесет държави – членки на Европейския съюз, публикуваха съвместно подписано писмо до Европейската комисия относно въвеждането на ревизираната регулаторна рамка Базел III за капиталовите изисквания към банките23.07.2021

Днес ЕЦБ публикува статистически данни за безналичните плащания през 2020 г. за всички държави членки на Европейския съюз, в т.ч. и за България22.07.2021

УС на БНБ определи индивидуалния размер на таксите за покриване на административните разходи на БНБ за 2020 г., произтичащи от функциите по надзор и преструктуриранe30.06.2021

Изготвен е в срок проектът на Национален план за въвеждането на еврото в Република България27.04.2021

УС на БНБ взе решение задълженията на кредитните институции за предварителни вноски в Единния фонд за преструктуриране за 2021 г. да бъдат приспаднати от средствата, налични в подфонда по чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗВПКИИП27.04.2021

УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на БНБ от 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на БНБ от 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките, нова Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери, комбинираното изискване за буфер, ограниченията върху разпределенията и препоръката за допълнителен собствен капитал, както и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции15.04.2021

УС на БНБ определи годишни вноски на клоновете на кредитни институции от трети държави във Фонда за преструктуриране на банки за 2021 г. в общ размер на 72 645 лева06.04.2021

БНБ публикува Годишния отчет на Фонда за преструктуриране на банки за 2020 г.18.03.2021

Днес УС на БНБ прие решение да прилага „Насоки относно подходящите подгрупи от секторни експозиции, към които компетентни или определени органи могат да прилагат буфер за системен риск в съответствие с член 133, параграф 5, буква е) от Директива 2013/36/ЕС“ (EBA/GL/2020/13), издадени от Европейския банков орган16.03.2021

БНБ публикува първото издание от новата си тематична издателска поредица „Материали от конференции на Българската народна банка“18.09.2020

Считано от 1 октомври 2020 г. България се присъединява към Единния механизъм за преструктуриране, заедно с присъединяването към Единния надзорен механизъм и началото на тясното сътрудничество между БНБ и ЕЦБ11.09.2020

Днес ЕЦБ оповести списъка на банките в България, които ще бъдат обект на директен надзор от нея, считано от 1 октомври 2020 г.11.09.2020

Днес ЕЦБ публикува статистически данни за безналичните плащания през 2019 г. за всички държави членки на ЕС, в т.ч. и за България10.09.2020

УС на БНБ прие решение, че ще спазва, считано от 10 септември 2020 г. следните приети от Европейския банков орган Насоки21.07.2020

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 30 юни 2021 г. на „Насоки относно предоставянето и наблюдението на кредити“ (EBA/GL/2020/06 от 29 май 2020 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница21.07.2020

УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 септември 2020 г. на „Насоки за определяне на среднопретегления падеж на транша в съответствие с член 257, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013“ (EBA/GL/2020/04 от 04.05.2020 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница13.07.2020

България се присъединява към Единния механизъм за преструктуриране10.07.2020

По искане на българските власти финансовите министри на държавите-членки от еврозоната, президентът на Европейската централна банка и финансовите министри и управителите на централните банки на Дания и България решиха единодушно да включат българския лев във Валутен механизъм II19.12.2019

БНБ публикува на своята интернет страница брошура на Европейската комисия на тема „Вашите права при извършване на плащания в Европа“07.08.2019

Европейската централна банка публикува в края на месец юли тази година статистически данни за безналичните плащания през 2018 г. за всички държави членки на Европейския съюз, в т.ч. и за България26.07.2019

УС на БНБ прие решение за прилагане от 30 септември 2019 г. на „Насоки за възлагане на дейности на външни изпълнители“ (EBA/GL/2019/02 от 25 февруари 2019 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница25.07.2019

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2021 г. на „Насоки за оценка на LGD, подходяща при икономически спад“ (EBA/GL/2019/03), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница25.07.2019

Днес на свое редовно заседание УС на БНБ обсъди резултатите от цялостната оценка, извършена от ЕЦБ в контекста на искането от страна на България за установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ30.05.2019

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 30 юни 2019 г. на „Насоки за управление на необслужвани и преструктурирани експозиции“ (EBA/GL/2018/06 от 31 октомври 2018 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница30.05.2019

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 31 декември 2019 г. на „Насоки относно оповестяването на необслужваните и преструктурираните експозиции“ (EBA/GL/2018/10), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница27.05.2019

Международният валутен фонд публикува доклад за техническа помощ за банковия надзор в България16.05.2019

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 юли 2019 г. на „Насоки относно определянето на видовете експозиции, свързани с висок риск“ (EBA/GL/2019/01 от 17 януари 2019 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница16.05.2019

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 20 май 2019 г. на „Насоки относно критерии за ОПС за секюритизации, различни от обезпечени с активи търговски ценни книжа“ (EBA/GL/2018/09 от 12 декември 2018 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница16.05.2019

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 20 май 2019 г. на „Насоки относно критериите за ОПС за секюритизация на обезпечени с активи търговски ценни книжа“ (EBA/GL/2018/08 от 12 декември 2018 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница24.04.2019

УС на БНБ на определи индивидуалните годишни вноски на банките, лицензирани в Република България, и на клоновете от трети държави във Фонда за преструктуриране на банките за 2019 г.24.04.2019

УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките07.03.2019

УС на БНБ определи обща сума на годишните вноски на банките във Фонда за преструктуриране на банките за 2019 г. в размер на 137 257 821 лева08.02.2019

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка взе решение за прилагане на следните насоки, издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница: • „Насоки относно стрес тестването на институциите” по чл. 108 и чл. 109 от Директива 2013/36/ЕС” (EBA/GL/2018/04) – считано от 1 януари 2019 г. • „Насоки относно управлението на лихвения риск, произтичащ от дейности извън търговския портфейл” (EBA/GL/2018/02) – считано от 30 юни 2019 г., като насоките ще бъдат отразени за първи път при вътрешния анализ на адекватността на капитала на банките за 2019 г. • „Преразгледани насоки относно общите процедури и методология за процеса на надзорен преглед и оценка и надзорните стрес тестове, за изменение на EBA/GL/2014/13 от 19 декември 2014 г.” – считано от 31 март 2019 г.12.11.2018

Европейската централна банка публикува информация за процеса на работата, свързан с искането на България от 18.07.2018 г. за присъединяване към Единния надзорен механизъм чрез тясно сътрудничество12.07.2018

Еврогрупата подкрепи България по пътя ѝ към еврозоната04.05.2018

УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2019 г. на „Насоки относно вътрешното управление“ EBA/GL/2017/11, издадени от ЕБО04.05.2018

УС на БНБ прие решение за прилагане от 30 май 2018 г. на „Насоки относно надзора на значими клонове“ EBA/GL/2017/14, издадени от ЕБО03.05.2018

На 2 май 2018 г. в Официален вестник на Европейския съюз беше публикувана поканата за изразяване на интерес от външни експерти, които да бъдат назначени като членове на Консултативния научен комитет на Европейския съвет за системен риск14.02.2018

Европейските надзорни органи предупреждават потребителите за рисковете от купуването на виртуални валути25.05.2017

Централните банки от ЕСЦБ приветстват публикуването на Световния кодекс за поведение на валутните пазари15.05.2017

Съвместното дружество „Обертюр Фидюсиер“ АД – София, с акционери Печатницата на БНБ и Oberthur Fiduciaire SAS – Франция, получи акредитация от Европейската централна банка за отпечатване на евро банкноти04.04.2017

Нова банкнота от 50 евро от серията „Европа“ влиза в обращение на 4 април 2017 г.03.11.2016

БНБ извърши годишен преглед на изпълнението на Плана за реформиране и развитие на банковия надзор, приет от Управителния съвет на БНБ на 5 октомври 2015 г.13.08.2016

Днес Българската народна банка публикува доклада с индивидуални банкови данни за резултатите от Прегледа на качеството на активите и Стрес теста на българската банкова система, предоставени от независимите консултанти и обобщени от международната консултантска компания Делойт28.04.2016

Днес в изпълнение на § 9 от Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници Българската народна банка стартира работата по изпълнение на стрес тест на банките в страната08.04.2016

Българската народна банка извърши преглед на изпълнението на Плана за реформиране и развитие на банковия надзор15.03.2016

Публикуване на указания – Писма № 2 и 3 по организацията и управлението на проекта и по осигуряването на приложимост на методологията на ЕЦБ за оценка на качеството на активите12.02.2016

Приключване на подготвителния етап от проверката на активите на българската банкова система и публикуване на указания по организацията и управлението на проекта и по осигуряването на приложимостта на методологията на ЕЦБ за оценка на качеството на активите