logo
Skip to content

Общи работници в отдел „Поддръжка“, дирекция „Стопанска“

Обща характеристика на длъжността:

Извършва товаро-разтоварна дейност на товари до 50 кг единично тегло (за жени до 15 кг), както и други дейности, които не изискват специална квалификация. По нареждане на началника на отдела участва в хигиенна поддръжка на сгради на БНБ и прилежащите външни съоръжения и площи. Извършва товаро-разтоварни дейности (за жени до 15 кг) при получаване и експедиране на различни видове стоки и материали. Изпълнява задачи по пренасяне и разместване на инвентар, оборудване и др. в помещенията и прилежащите външни съоръжения и площи. Изпълнява и други задачи, неизискващи специална квалификация, възложени от началника на отдела.

Минимални изисквания:

• Средно образование;

• Професионален опит – не е необходим.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование.

За участие в подбора кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 31.07.2024 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02/9145 1455.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.