logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 май 2024 г.

14:00 ч.

СТАТИСТИКА НА ЛИЗИНГОВАТА ДЕЙНОСТ 1

Март 2024 г.

Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на март 2024 г. са общо 6.293 млрд. лв. (3.2% от БВП2) при 5.482 млрд. лв. (3% от БВП2) в края на март 2023 година. Те нарастват с 14.8% (810.6 млн. лв.) на годишна база и с 3.1% (188.7 млн. лв.) спрямо края на декември 2023 година.

ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ

Графика 1

Вземанията по финансов лизинг са 5.943 млрд. лв. в края на първото тримесечие на 2024 г., като нарастват с 15.9% (817.5 млн. лв.) на годишна база и с 3% (173.2 млн. лв.) спрямо четвъртото тримесечие на 2023 година. Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори нараства от 93.5% в края на март 2023 г. до 94.4% в края на март 2024 година. Сключените през първото тримесечие на 2024 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 789 млн. лв. Обемът им нараства с 13.1% (91.3 млн. лв.) спрямо първото тримесечие на 2023 г., а намалява с 0.4% (3.6 млн. лв.) спрямо четвъртото тримесечие на 2023 година.

Вземания по финансов лизинг по вид на актива. Вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили са 2.853 млрд. лв. в края на март 2024 година. Те нарастват с 28% (623.7 млн. лв.) на годишна база и с 6.3% (169.6 млн. лв.) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2023 година. Относителният им дял е 48% в края на март 2024 г. при 43.5% в края на март 2023 година. В края на първото тримесечие на 2024 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили са 1.440 млрд. лв., като нарастват с 10.4% (135.7 млн. лв.) спрямо края на март 2023 г., а намалява с 0.5% (7.3 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2023 година. Относителният им дял е 24.2% в края на март 2024 г. при 25.4% в края на същия месец на 2023 година. В края на първото тримесечие на 2024 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване са 1.424 млрд. лв., като нарастват с 1% (14.5 млн. лв.) спрямо края на март 2023 г. и с 0.8% (10.7 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2023 година. Относителният им дял намалява от 27.5% в края на март 2023 г. до 24% в края на същия месец на 2024 година.

ВЗЕМАНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ПО ВИД НА АКТИВА 3

Графика 2

Вземания по финансов лизинг от резиденти по институционални сектори. В края на март 2024 г. вземанията по финансов лизинг от сектор Нефинансови предприятия възлизат на 4.704 млрд. лв. Те нарастват с 13.5% (559.4 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на 2023 г. и с 2.1% (95.9 млн. лв.) спрямо края на декември 2023 година. Относителният дял на вземанията от сектор Нефинансови предприятия в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти в края на март 2024 г. е 79.2% при 80.9% в края на март 2023 година. В края на първото тримесечие на 2024 г. вземанията от сектор Домакинства и НТООД възлизат на 1.216 млрд. лв. Размерът им нараства с 26.7% (256.1 млн. лв.) на годишна база и с 6.8% (77.6 млн. лв.) сравнение с края на декември 2023 година. Относителният дял на вземанията от сектор Домакинства и НТООД в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти нараства от 18.7% в края на март 2023 г. до 20.5% в края на март 2024 година.

ВЗЕМАНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ОТ РЕЗИДЕНТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ 3,4

Графика 3

Структура на вземанията по финансов лизинг. В края на март 2024 г. вземанията с матуритет над 1 до 5 години са 4.462 млрд. лв., като нарастват с 12.3% (488.5 млн. лв.) на годишна база и с 2% (87.8 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2023 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг намалява от 77.5% в края на март 2023 г. до 75.1% в края на същия месец на 2024 година. В края на първото тримесечие на 2024 г. размерът на вземанията с матуритет над 5 години е 1.256 млн. лв. Те нарастват с 34.2% (320.1 млн. лв.) на годишна база и с 6.9% (81.3 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2023 година. Към края на март 2024 г. необслужваните вземания5 са 95.4 млн. лв. Те намаляват със 7.8% (8.1 млн. лв.) спрямо края на март 2023 г., а нарастват с 1.8% (1.6 млн. лв.) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2023 година.

СТРУКТУРА НА ВЗЕМАНИЯТА ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

Графика 4

Вземанията по оперативен лизинг в края на март 2024 г. са 350.1 млн. лв., като намаляват с 1.9% (6.9 млн. лв.) на годишна база, а нарастват с 4.6% (15.5 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2023 година.

Източници на финансиране. В края на март 2024 г. пасивите на лизинговите дружества са 7.671 млрд. лв. при 6.653 млрд. лв. в края на март 2023 година. Те нарастват с 15.3% (1.018 млрд. лв.) спрямо края на март 2023 г. и с 2.9% (218.2 млн. лв.) спрямо декември 2023 година.

В структурата на пасивите преобладават получените кредити, като относителният им дял е 82.3% в края на март 2023 г. и запазват своя дял спрямо края на същия месец на 2024 година. Техният размер е 6.313 млрд. лв. в края на първото тримесечие на 2024 г., като нараства на годишна база с 15.3% (835.9 млн. лв.) и с 2.7% (166.1 млн. лв.) спрямо края на декември 2023 година.

Кредитите с матуритет над 1 година представляват 90.2% от общия размер на получените кредити в края на март 2024 г. при 89% в края на същия месец на 2023 година. Техният размер е 5.697 млрд. лв., като нараства на годишна база с 16.9% (823.1 мил. лв.) и с 1% (58 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2023 година.

В структурата на получените кредити преобладават кредитите от резиденти, които са 4.141 млрд. лв. в края на март 2024 г. Размерът им се увеличава с 13.1% (479.5 млн. лв.) спрямо края на март 2023 г., а намалява с 0.5% (20 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2023 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на получените кредити намалява от 66.9% в края на март 2023 г. до 65.6% в края на март 2024 година.

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от лизинговите дружества в края на март 2024 г. е 11 млн. лв. Той намалява с 21.1% (2.9 млн. лв.) в сравнение с края на март 2023 г. и с 2.2% (0.2 млн. лв.) спрямо края на декември 2023 година.

____________

1 Пълният комплект от таблици, както и методологически бележки за статистиката на лизинговите дружества и прессъобщението, се намират на интернет страницата на БНБ, в раздел Статистика/ Други финансови институции/ Лизингови дружества. Данните са закръглени. За стойности без закръгление виж приложените към прессъобщението таблици. Считано от 30.06.2023 г. се преустановява публикуването на данните за финансовия лизинг по икономически дейности до публикуване на данни, отчитани за целите на АнаКредит от резидентни лизинговите дружества.

2 При БВП за 2024 г. в размер на 198.025 млрд. лв. (прогнозни данни на БНБ), за 2023 г. – 183.743 млрд. лв. (данни на НСИ към 08.03.2024 г.).

3 Сумата на относителните дялове може да е различна от 100% поради закръгления.

4 Други финансови предприятия – обхващат финансовите посредници и спомагатели, застрахователните дружества и пенсионните фондове.

5 Необслужвани вземания съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 във връзка с прилаганите счетоводни стандарти.

Прикачени файлове

Статистика на лизинговата дейност, 15.05.2024 г. Изтегли PDF (415 KB)

Таблици Изтегли XLS (63 KB)