logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 март 2024 г.

12:00 ч.

БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ

Януари 2024 г.

Брутният външен дълг1 в края на януари 2024 г. възлиза на 44 961.2 млн. евро (44.4% от БВП2), което е с 357.2 млн. евро (0.8%) повече в сравнение с края на януари 2023 г. (44 604 млн. евро, 47.5% от БВП).

В края на януари 2024 г. краткосрочните задължения са 7834.9 млн. евро (17.4% от брутния дълг, 7.7% от БВП) и се понижават с 356 млн. евро (4.3%) спрямо януари 2023 г. (8190.9 млн. евро, 18.4% от дълга, 8.7% от БВП). Дългосрочните задължения възлизат на 37 126.3 млн. евро (82.6% от брутния дълг, 36.7% от БВП), като се повишават със 713.2 млн. евро (2%) спрямо края на януари 2023 г. (36 413.1 млн. евро, 81.6% от дълга, 38.8% от БВП).

Към края на януари 2024 г. 28 067.8 млн. евро (62.4%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година.

В евро са деноминирани 81.2% от брутните външни задължения, при 80.7% година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление3 в края на януари 2024 г. е 10 843.8 млн. евро (10.7% от БВП). Спрямо края на януари 2023 г. (10 135 млн. евро, 10.8% от БВП) той нараства със 708.8 млн. евро (7%).

Външните задължения на Централната банка са 2004.6 млн. евро (2% от БВП). Те намаляват с 19.2 млн. евро (0.9%) спрямо края на януари 2023 г. (2023.8 млн. евро, 2.2% от БВП).

Външните задължения на сектор Други парични финансови институции4 са 6547.4 млн. евро (6.5% от БВП). Те нарастват с 61.8 млн. евро (1%) спрямо края на януари 2023 г. (6485.6 млн. евро, 6.9% от БВП).

Външните задължения на Други сектори5 са 11 985.9 млн. евро (11.8% от БВП). Те намаляват с 405.5 млн. евро (3.3%) спрямо същия месец на миналата година (12 391.4 млн. евро, 13.2% от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране5 е в размер на 13 579.5 млн. евро (13.4% от БВП) в края на януари 2024 г., което е с 11.3 млн. евро (0.1%) повече спрямо края на януари 2023 г. (13 568.3 млн. евро, 14.4% от БВП). То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 30.2% към края на януари 2024 г., при 30.4% година по-рано.

За януари – декември 2023 г. общият нетен поток6 е положителен, в размер на 2183.2 млн. евро (2.3% от БВП) при положителен поток от 4035.9 млн. евро (4.7% от БВП) за януари – декември 2022 г.

Нетният външен дълг7 в края на декември 2023 г. е отрицателен в размер на 30 875.8 млн. евро (32.9% от БВП), като увеличава отрицателната си стойност с 5569.1 млн. евро (22%) спрямо края на декември 2022 г. (отрицателна стойност от 25 306.7 млн. евро, 29.5% от БВП). Намалението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 6733.9 млн. евро, 9.7%) в сравнение с това на брутния външен дълг (с 1164.8 млн. евро, 2.6%).

____________

1 Предварителни данни. Данните за периода януари – декември 2023 г. са ревизирани. В съответствие с методологическите бележки, с отчета за февруари 2024 г. ще бъдат направени ревизии на данните за януари 2024 г. Методологическите бележки за външния дълг са публикувани на интернет страницата на БНБ (www.bnb.bg, секция Статистика/Външен сектор/Брутен външен дълг).

2 При БВП в размер на 101 249 млн. евро за 2024 г. (прогноза на БНБ) и 93 946.5 млн. евро за 2023 г. (данни на НСИ от 08.03.2024 г.).

3 При спазване на резидентния принцип.

4 Банки и фондове на паричния пазар.

5 Поради тримесечната отчетност на фирмите данните подлежат на ревизия.

6 Нетният поток се изчислява тримесечно на база на данните в пасива на платежния баланс за инструменти Валута и Депозити, Дългови ценни книжа, Заеми, Търговски кредити и аванси и Други сметки за задължения. Данни за периода януари – март 2024 г. предстои да бъдат публикувани на 30.05.2024 г.

7 Нетният външен дълг е изчислен като разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи, изчислени на база тримесечните данни за международната инвестиционна позиция. Брутните външни активи се изчисляват тримесечно на база на данните в актива на международната инвестиционна позиция за инструменти Валута и Депозити, Дългови ценни книжа, Заеми, Търговски кредити и аванси, Резервни активи (с изключение на злато под формата на стандартни кюлчета) и Други сметки за вземания. Данните към края на март 2024 г. предстои да бъдат публикувани на 28.06.2024 г.

Прикачени файлове

Брутен външен дълг, 29.03.2024 г. Изтегли PDF (474 KB)

Таблици Изтегли XLSX (27 KB)