logo
Skip to content

МЕТОДИКА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ

(приета с Решение № 149/16.12.2004, в сила от 1 февруари 2005 година,

изм. с Решения № 118/26.11.2015 г. и № 37/16.03.2017 г. на

Управителния съвет на БНБ, в сила от 1 юли 2017 г.)

1. Размерът на основния лихвен процент (ОЛП), в сила от първо число на всеки календарен месец, е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса „ЛЕОНИА Плюс (LEONIA: LEv OverNight Interest Average Plus), индекс на сключените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар, за работните дни на предходния календарен месец (базисен период), през които има публикувани стойности на индекса „ЛЕОНИА Плюс“, а когато тази средна аритметична величина възлиза на стойност по-малка от нула, ОЛП се определя в размер, равен на нула.

2. Когато няма публикувани стойности на индекса „ЛЕОНИА Плюс“ през нито един от дните на базисния период, ОЛП се определя в размер, равен на стойността му, обявена за предходния календарен месец.

3. ОЛП е в сила за периода от първия до последния ден на календарния месец, за който се отнася.

4. ОЛП е при бройна конвенция „реален брой изминали дни/360”. Форматът на основния лихвен процент е с 2 знака след десетичната запетая.

5. След изчисляването и публикуването на индекса „ЛЕОНИА Плюс“ за последния работен ден от базисния период, дирекция „Методология и финансови пазари“ изчислява размера на ОЛП съгласно т. 1 – 4, валиден за периода от първия до последния ден на календарния месец, следващ базисния период.

6. Стойността на ОЛП се утвърждава от подуправителя, ръководещ управление „Банково“, публикува се на интернет страницата на БНБ и се изпраща за обнародване в „Държавен вестник“.