logo Skip to content

Публична покана • Застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси по списък, съдържащ техния вид, количеството и балансовата им стойност и адрес

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9040161


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 25.03.2015, 12:28 Изтегли ZIP (3296 KB)

Протокол

Публикувано на 15.04.2015, 15:13 Изтегли PDF (652 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 11.05.2015, 11:52 Изтегли PDF (2753 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 20.05.2015, 11:09 Изтегли PDF (60 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Публикувано на 07.06.2016, 13:23 Изтегли PDF (22 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП

Публикувано на 08.06.2016, 12:44 Изтегли PDF (23 KB)