logo Skip to content

Публична покана • Избор на застрахователно дружество за застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9012252


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 15.02.2013, 10:33 Изтегли ZIP (195 KB)