logo Skip to content

Често задавани въпроси

Валутни курсове

  Баланси на БНБ

Платежна инфраструктура

  Банков надзор

Платежна сметка за основни операции

  Банкноти и монети

Единна зона за плащания в евро (SEPA)

  Платежни спорове

Централен кредитен регистър

  Публикации

Регистър на банковите сметки и сейфове

  Фискален агент

Публикувани статистически данни

  Възможности за работа

Електронно подаване на статистически отчетни форми

  Прием на стажанти

Отчитане по Наредба № 27 на БНБ

  Стипендии

Електронно подаване на документи


Как могат да се закупят безналични държавни ценни книжа от физически и юридически лица?

Безналичните държавни ценни книжа (ДЦК) се емитират по решение на министъра на финансите и съществуват под формата на счетоводни и електронни записи в програмни системи, удостоверяващи собствеността върху тях. Физическите и юридическите лица могат да закупят ДЦК на първичния или вторичния пазар на ДЦК чрез банки (първични дилъри и поддепозитари на ДЦК) и други инвестиционни посредници, които са участници в оперираните от БНБ програмни системи:

  • Система за провеждане на аукциони за ДЦК (АДЦК)
  • Електронна система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ)

Редът и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с ДЦК са регламентирани в Наредба № 5 на МФ и БНБ от 2007 г., обн.ДВ бр.85/23.10.2007 г.

Безналичните държавни ценни книжа могат да се залагат при условията и по реда на Закона за особените залози. БНБ вписва подлежащите по този закон обстоятелства относно залози върху ДЦК, притежавани от участниците в ЕСРОТ, на които води регистри по реда на чл.15, ал.7 на Наредба № 5 на МФ и БНБ. Поддепозитарите на ДЦК вписват подлежащите по този закон обстоятелства относно залози върху ДЦК, притежавани от техни клиенти, на които водят регистри по реда на чл.24, ал.1 на Наредба № 5 на МФ и БНБ.


 

Кой извършва дейността по обслужването на притежателите на сертификати за собственост на ДЦК от емисии с целево предназначение за инвеститори – физически лица, нар. спестовни ДЦК, придобити чрез БНБ?

Във връзка с подписан тристранен договор между МФ, БНБ и Обединена българска банка АД дейността по обслужването на притежателите на сертификати за собственост на спестовни ДЦК, придобити чрез БНБ, считано от 26.08.2005 г. беше прехвърлена от централната банка в Обединена българска банка АД, клон „Цар Освободител“, чийто адрес е гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ № 96. Тази дейност включва: водене на поименния регистър за притежателите на сертификати; обратно изкупуване на спестовни ДЦК преди падежа, съгласно условията на съответната емисия; изплащане на главници и лихви с настъпил падеж до изтичане на давностните срокове, които съгласно чл. 110 и чл.111, б. „в” от Закона за задълженията и договорите са както следва – 5 г. за изплащане на главници по парични вземания и 3 г. за изплащане на лихви.


 

Къде може да се получи информация за държавни облигации, емитирани преди 1990 година?

Информация относно държавните облигации, емитирани преди 1990 г. може да се получи от Министерство на финансите, както следва:

1. За държавните облигации от старите вътрешни държавни заеми – дирекция „Държавен дълг“, ул. „Г. С. Раковски“ № 102, e-mail: govdebt@minfin.bg.

2. За държавните облигации от старите външни държавни заеми – дирекция „Международни финансови институции“, ул. „Г. С. Раковски“ № 102, e-mail: S.Gornishki@minfin.bg.