logo Skip to content

Често задавани въпроси

Валутни курсове

  Баланси на БНБ

Платежна инфраструктура

  Банков надзор

Платежна сметка за основни операции

  Банкноти и монети

Единна зона за плащания в евро (SEPA)

  Платежни спорове

Централен кредитен регистър

  Публикации

Регистър на банковите сметки и сейфове

  Фискален агент

Публикувани статистически данни

  Възможности за работа

Електронно подаване на статистически отчетни форми

  Прием на стажанти

Отчитане по Наредба № 27 на БНБ

  Стипендии


Често задавани въпроси от физически и юридически лица

Какъв е редът за получаване на справка от Регистъра на банкови сметки и сейфове (РБСС) на физическо или юридическо лице?

Всяко лице може да получи информация относно съдържащите се за него данни в регистъра като титуляр на банкова сметка, наемател на сейф или упълномощено лице, като отправи писмено искане по образец до Българската народна банка (БНБ) по реда на чл. 12 на Наредба № 12 от 29 септември 2016 г. за РБСС. Искането се подава лично от лицето или от негов представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. БНБ предоставя исканата информация чрез писмена справка след заплащане на такса, съгласно Глава пета (такси) от Наредба № 12 на БНБ. Таксата се заплаща предварително.

Сметката на БНБ за заплащане на такси е:

IBAN: BG40 BNBG 9661 1000 0661 23

BIC: BNBGBGSD

Физическите лица могат да получат справката безплатно в 14-дневен срок, съгласно чл. 32, ал.1 от Закона за защита на личните данни.

Когато информацията се отнася за физическо лице или юридическо лице, са необходими следните документи:

• искане по образец, достъпно на интернет страницата на БНБ или в деловодството на БНБ;

• документ за самоличност за идентификация на физическото лице;

• заверен препис от актуално удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ или ЕИК на заявителя;

• в случай че искането се подава от трето лице, се прилага изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред БНБ;

• чуждестранните юридически лица прилагат към искането актуален документ за регистрация на юридическото лице - заявител, в легализиран превод на български език. В случай че искането не се подава лично, се предоставя изрично нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице. Ако пълномощното е заверено от нотариус извън територията на Република България, то следва да бъде в легализиран превод на български език;

• документ за платена такса.

 

Може ли искането за получаване на справка от РБСС да се подаде по пощата?

Наредба № 12 на БНБ регламентира, че всяко лице има право да получи информация от регистъра, подавайки писмено искане до БНБ.

Когато искането се подава по пощата, подписът на заявителя трябва да бъде нотариално заверен. В искането изрично се посочва адресът на заявителя за получаване на отговор по пощата чрез обратна разписка. Искането следва да бъде изпратено до БНБ на адрес: София 1000, пл. „Княз Александър I” № 1.Справката, съдържаща информация от регистъра, се изпраща по пощата с обратна разписка.

Когато в населеното място на заявителя няма нотариус, нотариалната заверка на искането се извършва от съдията по вписванията при районния съд или от кмета на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център нотариалната заверка на искането се извършва от кмета, заместник-кмета и секретаря на общината, които удостоверяват датата и верността на подписите в искането.

Българските дипломатически и консулски представители в чужбина могат да удостоверят датата, съдържанието и подписите на частни документи, в това число и на искания за справка от РБСС, представени от български граждани.

В случай че искането е заверено от нотариус или лице с нотариални функции извън територията на Република България, заверката следва да бъде придружена с легализиран превод на български език.

 

Може ли да се поиска информация и да се получи справка от РБСС по електронна поща или по факс?

Искания за справки за банкови сметки и сейфове от регистъра не се подават и не се предоставят по електронна поща или факс.

 

Какъв е редът за получаване на справка от РБСС на физическо лице, което е починало?

• Наследници на починало лице могат да получат информация от РБСС чрез попълване на искане за наследници, достъпно на интернет страницата на БНБ или в деловодството на БНБ. Ако заявителите наследници са повече от три лица, данните на останалите заявители наследници се попълват на второ искане с данните за същото починало лице. Искането може да се подаде и от един от наследниците. Документите се подават в деловодството на БНБ или по пощата.

Към искането за наследници се прилагат следните документи:

• копие от удостоверение за наследници за удостоверяване на правото за получаване на справка за починалото лице;

• копие от удостоверение за раждане, когато наследникът е малолетно или непълнолетно лице;

• копие от удостоверение за настойник/попечител, когато наследникът е малолетно/ непълнолетно лице;

• документ за платена такса. Документите се подават в деловодството на БНБ или по пощата.

 

Може ли да се получи справка за трето лице?

Искането и получаването на справка от РБСС се осъществява лично от лицето заявител или чрез упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред БНБ.

 

В какъв срок се получава информацията от РБСС?

Информацията се предоставя безплатно на физически лица в 14-дневен срок от подаване на искането, ако заявителят е предоставил необходимите документи. При отказ заявителят се уведомява в същия срок писмено, като се посочват причините за отказа.

Когато физическо или юридическо лице желае да получи справка от РББС в срок до 7 работни дни, 24 часа или 4 работни часа от подаване на искането в БНБ, заплаща такса, съгласно Глава пета (такси) от Наредба №12 на БНБ. В срока за извършване на справката не се включва времето за доставката й по пощата.

Съгласно чл. 16, ал. 5 от Наредба № 12 на БНБ, сроковете за извършване на справки на хартиен носител текат в рамките на работното време след регистрирането в БНБ на искането за извършване на справка и необходимите документи.

 

Как се коригира информация в РБСС?

Когато лице установи, че съдържащата се за него информация в Регистъра на банковите сметки и сейфове е неточна, то има право да подаде писмено искане до банката, която я е подала към регистъра, за коригиране на установена от него неточност. В срок до 7 работни дни от получаване на искането банката е длъжна да го разгледа и да предостави своя писмен отговор до заявителя. Ако искането е основателно, банката извършва корекцията и подава коригираните данни към регистъра, съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 12 на БНБ. Банката не събира такса за разглеждане на искането. Съгласно чл. 14, ал. 5 от Наредба № 12 за РБСС, БНБ не разглежда постъпили от лицата възражения за съдържащите се за тях данни в регистъра, подадени от банките.

 

Кой носи отговорност за верността на информацията в регистъра?

Съгласно чл. 8 от Наредба № 12 на БНБ, банките носят отговорност за верността и пълнотата на данните, подадени към регистъра. Подаваната от банките информация следва да съответства на данните, поддържани в информационните им системи. БНБ не извършва корекции в регистъра по своя инициатива освен за подаваната от нея информация в регистъра.

 

Често задавани въпроси от органи и институции

Може ли да се използва институционален сертификат за достъп до ИС на РБСС?

Да, може да се използва институционален сертификат, но той трябва да съдържа ЕГН на оторизираното физическо лице.

 

Какво е необходимо да се направи при промяна на номер на сертификат?

Съгласно „Ръководство за потребители от органи и институции“ потребителят с роля на администратор от орган или институция може да актуализира номера на сертификата на останалите потребители.

В случаите, в които няма друг потребител с роля на администратор, който да промени номера на сертификата на администратора, е необходимо да се попълни Приложение № 2 /регистрационен формуляр/ към „Указания за включване на органи и институции в ИС на РБСС“, като се посочи новия номер на сертификата. Оригиналът на попълнения формуляр следва да бъде изпратен на пощенския адрес на БНБ: гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, Българска народна банка.

 

Какъв е редът за получаване на информация от регистъра за наличие на банкови сметки и/или сейфове преди 31 октомври 2016 г.?

Съгласно § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 12 на БНБ, Българската народна банка не предоставя информация на органи и институции по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ за наличие на банкови сметки и/или сейфове на физически и юридически лица преди датата на първоначално зареждане на информация в регистъра на 31 октомври 2016 г.

 

Как да се търси информация за лица със свободна професия?

Регистърът позволява едновременно търсене по идентификатор – ЕГН и за лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност с идентификатор ЕИК/БУЛСТАТ.

 

Възможно ли е да се търси информация в регистъра за чуждестранно физическо лице само по име и дата на раждане?

Чуждестранните физически лица не могат да бъдат идентифицирани в РБСС само по име и дата на раждане. Съгласно чл. 6, т. 3 от Наредба № 12 за РБСС, въвеждането и идентификацията на клиентите - чуждестранни физически лица, които не са получили единен граждански номер по установения за това ред от компетентните български органи, идентификационният код се определя въз основа на личния им номер или други данни от документ за самоличност.

 

Как се комбинират критериите за търсене в информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове?

За да се изпълни успешно търсене на информация в Регистъра на банковите сметки и сейфове, трябва да се използва една от следните комбинации от критерии:

• ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

Първа комбинация от критерии: "Държава, издала идентификатор/документ за самоличност" + "Вид на идентификатор на лицето" + "Идентификатор";

Втора комбинация от критерии: "Държава, издала идентификатор/документ за самоличност" + "Номер на документ за самоличност";

Трета комбинация от критерии: "Дата на раждане" + "Държава по месторождение" + "Име".

Всички полета в една комбинация от критерии трябва задължително да са попълнени.

• ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:

Първа комбинация от критерии: "Държава, издала идентификатора на лицето" + "Вид идентификатор " + "Идентификатор";

Втора комбинация от критерии: "Държава, издала идентификатора на лицето" + "Данъчен номер/ДДС номер ".

Всички полета в една комбинация от критерии трябва задължително да са попълнени.

 

От коя дата банките подават към ИС на РБСС данни за упълномощените лица от титуляри на сметки и наематели на сейфове и за наличие на запори по банкови сметки?

Съгласно параграф 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 12 за РБСС, данни за упълномощените лица от титуляри на сметки и наематели на сейфове се подават в регистъра за новооткрити сметки и сключени договори за наем на сейф след 1 юли 2017 г.

Данни за наличие на запор/и върху вземане на длъжник по банкова/и сметка/и се подават в регистъра от 01 март 2018 г., а банките които имат възможност, подават тази информация с данни след 01.01.2018 г., съгласно параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 12 на БНБ (обн. -ДВ, бр.49 от 2017 г.).

 

Какъв е обхватът на подаваната от банките информация за запори по банкови сметки?

Подаваната в ИС на РБСС информация за запори по банкови сметки се свежда само до датата на налагане и датата на вдигане на запор, които са определени от съответния орган. Видовете запори, частичното отблокиране на запорирана сметка и друга информация, която не касае датата на налагане и датата на вдигане на запор, определени от съответния орган, не са предмет на настоящата версия на Регистъра на банковите сметки и сейфове.

 

Кога се обновява информацията в РБСС?

Съгласно чл. 7 от Наредба № 12 на БНБ, банките подават ежеседмично информация в регистъра за откриване на нови сметки, закриване на сметки, за сключване на нов договор за наем на сейф, прекратяване ползването на сейф, наличие на запор, дати на налагането и вдигането на запора или промяна във вече подадени данни.

 

Необходимо ли е при промяна на информацията в първоначално подадените документи за включване в ИС на РБСС да уведомим БНБ?

Съгласно чл. 18, ал. 3 от Наредба № 12 на БНБ, органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ уведомяват в 15-дневен срок БНБ за всяка промяна в информацията и документите, настъпила след включване в информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове, като прилагат и заверени копия на документите, удостоверяващи промяната.

 

Кой носи отговорност за верността на информацията в регистъра?

Съгласно чл. 8 от Наредба № 12 на БНБ, банките носят отговорност за верността и пълнотата на данните, подадени към регистъра. Подаваната от банките информация следва да съответства на данните, поддържани в информационните им системи. БНБ не извършва корекции в регистъра по своя инициатива освен за подаваната от нея информация в регистъра.

 

Справките от ИС на РБСС се извеждат във формат MS Word и MS Excel. Необходимо ли е да притежаваме платения продукт Microsoft Office, за да преглеждаме и отпечатваме тези справки?

Справките могат да се извеждат и чрез безплатните програми на Microsoft Office - MS Word Viewer и MS Excel Viewer, или други безплатни програмни средства, като от 01.03.2018 г. са достъпни и във формати HTML и PDF.

 

Предоставено ни е ръководството за използване на B2B услугите от Регистъра на банковите сметки и сейфове, но не са посочени конкретните адреси за достъп до услугите. Кога ще разполагаме с тях?

С оглед използване на В2В услуги от РБСС е необходимо предварителна подготовка и софтуерна разработка от страна на органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ. За достъп до В2В услугите от РБСС ще бъдат публикувани конкретни адреси.