logo Skip to content

Стипендианти на БНБ за 2019 г.

В периода ноември 2018 г. – януари 2019 г. Българската народна банка (БНБ) проведе ежегодния си конкурс за избор на стипендианти за 2019 г. Кандидатите бяха обучаващи се в образователно-квалификационна степен (ОКС) ”магистър” и образователна и научна степен (ОНС) „доктор”, специализиращи в области с важно значение за дейността на БНБ.

Документи за участие в конкурса подадоха общо 27 кандидати, от тях 11 докторанти и 16 студенти, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър“. Четирима от кандидатите се обучаваха в университети в чужбина, а 23-ма – в български университети. След като разгледа постъпилите документи на кандидатите, Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ (Комисията) допусна до участие в конкурсната процедура 25 кандидати.

Първият етап от конкурса включваше написването на есе по предварително зададена тема. Есетата на кандидатите бяха възложени за анонимно оценяване на определени от Комисията рецензенти. Всяка разработка беше оценена независимо от двама рецензенти.

След като взе под внимание документите на кандидатите, есетата, получените рецензии и оценки на рецензентите, поставени на есетата на кандидатите, и след допълнителна дискусия, Комисията взе решение да покани на втория етап, интервю, четирима кандидати – докторанти. На събеседването кандидатите имаха възможност да представят и аргументират тезите си, да определят сферата на интересите си и да проведат дискусия с членовете на Комисията.

Въз основа на представените документи на кандидатите, есетата, получените рецензии и оценки, както и на проведените интервюта, членовете на Комисията направиха комплексна преценка за представянето на кандидатите. По предложение на Комисията Управителният съвет на БНБ реши през 2019 г. да не бъде присъждана стипендия за студенти, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър“, да бъдат избрани за стипендианти двама кандидати, обучаващи се за придобиване на ОНС „доктор”, и с тях да бъдат сключени договори за предоставяне на стипендия въз основа на спечелен конкурс за 2019 г., както следва:

  • Александър Иванов – докторант във Варшавското училище по икономика; и
  • Атанас Пеканов – докторант във Виенския икономически университет.

Основната цел на стипендиите е да бъдат подпомогнати студенти и докторанти да специализират и разработват теми с важно значение за дейността на БНБ. В конкурсите за стипендианти на БНБ за периода от учредяването на стипендиантската програма през 2004 г. досега са кандидатствали 405 студенти и докторанти, а отпуснатите стипендии са 34.


Често задавани въпроси