logo Skip to content

Стипендианти на БНБ за 2018 г.

В периода ноември 2017 г. – януари 2018 г. Българската народна банка (БНБ) проведе ежегодния си конкурс за избор на стипендианти за 2018 г. Кандидатите бяха обучаващи се в образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” и образователно-научна степен (ОНС) „доктор”, специализиращи в области с важно значение за дейността на БНБ.

Документи за участие в конкурса подадоха общо 30 кандидати, от тях 10 докторанти и 20 студенти, обучаващи се в ОКС „магистър“. Двама от кандидатите се обучаваха в университет в чужбина, а 28 - в български университети. След като разгледа постъпилите документи на кандидатите, Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ (Комисията) допусна до участие в конкурса 27 кандидати. Документите на трима кандидати административно не отговаряха на изискванията на конкурсната процедура.

Първият етап от конкурса включваше написването на есе по предварително зададена тема. Есетата на кандидатите бяха възложени за анонимно оценяване на определени от Комисията рецензенти. Всяка разработка беше оценена независимо от двама рецензенти. По решение на Комисията есетата на докторантите бяха възложени за оценяване на рецензенти с придобита ОНС „доктор”.

След като разгледа получените оценки на есетата и документите на кандидатите, Комисията покани на втория етап, интервю, шестима кандидати - трима студенти магистъри и трима докторанти. 

По време на интервютата с Комисията кандидатите имаха възможност да представят и защитят тезите си, да определят сферата на интересите си, отговаряха на въпроси на членовете нана Комисията и сами поставяха въпроси, които представляват интерес за тях. Въз основа на представените документи на кандидатите, есетата и получените рецензии и оценки, както и на проведените интервюта, членовете на Комисията направиха комплексна преценка за представянето на кандидатите.

След обсъждане и при съблюдаване на Вътрешните правила Комисията предложи на Управителния съвет на БНБ през 2018 г. да не бъде присъждана стипендия за кандидат, обучаващ се за ОНС „доктор”. В съответствие с Вътрешните правила, Комисията също така предложи на Управителния съвет на БНБ да бъдат избрани за стипендианти двама кандидати, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър“, и с тях да бъдат сключени договори за предоставяне на стипендия въз основа на спечелен конкурс за 2018 г., както следва:

  • Андриан Атанасов Калчев – студент в Икономически университет – Варна, специалност „Счетоводство и контрол“;
  • Георги Атанасов Демирев – студент в Barcelona Graduate School of Economics, специалност Economics.

Основната цел на стипендиите е да бъдат подпомогнати студенти и докторанти да специализират и разработват теми с важно значение за дейността на БНБ. В конкурсите за стипендианти на БНБ за периода от 2004 г. до януари 2018 г. са кандидатствали 378 студенти и докторанти, а отпуснатите стипендии са 32.


Често задавани въпроси