logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

9 юни 2021 г.

12:00 ч.

СТАТИСТИКА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

Март 2021 г.1

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност2,3, които осъществяват дейност в България, възлизат на 9.470 млрд. лв. към края на март 2021 година. Техният размер се увеличава с 694.4 млн. лв. (7.9%) в сравнение с края на март 2020 г. (8.775 млрд. лв.) и с 279.3 млн. лв. (3%) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. (9.190 млрд. лева).

1. Размер и структура на активите

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 279.5 млн. лв. (11.3%) – от 2.471 млрд. лв. към края на март 2020 г. до 2.751 млрд. лв. към края на същия месец на 2021 година. Спрямо края на декември 2020 г. (2.683 млрд. лв.) те нарастват с 67.2 млн. лв. (2.5%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на март 2021 г. е 29% при 28.2% към края на първото тримесечие на 2020 г и 29.2% в края на декември 2020 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане4, се увеличават с 415 млн. лв. (6.6%) – от 6.304 млрд. лв. към края на март 2020 г. до 6.719 млрд. лв. към края на същия месец на 2021 г. и нарастват с 212.1 млн. лв. (3.3%) спрямо края на декември 2020 г. (6.507 млрд. лева). Към края на март 2021 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 71% при 71.8% в края на първото тримесечие на 2020 г. и 70.8% в края на края на декември 2020 година.

СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ ПО ВИД ДЕЙНОСТ

Графика 1

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на март 2021 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база нарастват с 319.7 млн. лв. (7.7%) до 4.476 млрд. лева. Спрямо края на март 2020 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават с 364.6 млн. лв. (31%) до 1.539 млрд. лв., вземанията от застрахователни операции нарастват с 248.2 млн. лв. (25.9%) до 1.208 млрд. лв., а депозитите намаляват с 2 млн. лв. (0.3%) до 625.8 млн. лева. В края на първото тримесечие на 2021 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 47.3% при 47.4% към края на същото тримесечие на 2020 г., на акциите и другите форми на собственост – 16.3% при 13.4% към края на март 2020 г., на вземанията от застрахователни операции – 12.8% при 10.9% към края на първото тримесечие на 2020 г. и на депозитите – 6.6% при 7.2% към края на март 2020 година.

СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ ПО ИНСТРУМЕНТИ5

Графика 2

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, преобладават активите в левове, като към края на март 2021 г. относителният им дял от общия размер на активите е 39.8% при 40.9% към края на първото тримесечие на 2020 година. Активите в евро са 35.5% при 32.7% към края на март 2020 година. Към края на първото тримесечие на 2021 г. активите в щатски долари са 4.1% при 3.6% към края на март 2020 г., а в други валути – 20.6% при 22.8% към края на март 2020 година.

ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ

Графика 3

По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на март 2021 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 143.3 млн. лв. (3.5%) до 4.262 млрд. лв. при 4.119 млрд. лв. към края на март 2020 година. Техният относителен дял е 45% към края на март 2021 г. при 46.9% към края на същия месец на 2020 година. В края на първото тримесечие на 2021 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 495.5 млн. лв. (12.5%) до 4.449 млрд. лв. при 3.954 млрд. лв. към края на март 2020 г. Относителният им дял към края на март 2021 г. е 47% при 45.1% в края на март 2020 година.

ГЕОГРАФСКА СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ5

Графика 4

2. Размер и структура на пасивите

Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на март 2021 г. са 9.470 млрд. лева. Собственият капитал е 2.841 млрд. лв. към края на март 2021 г., като нараства с 314.2 млн. лв. (12.4%) спрямо края на март 2020 г. (2.527 млрд. лева). Неговият дял в размера на пасивите към края на първото тримесечие на 2021 г. е 30% при 28.8% към края на същото тримесечие на 2020 година. Към края на март 2021 г. застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 346.1 млн. лв. (6.9%) до 5.349 млрд. лв. при 5.003 млрд. лв. към края на март 2020 година. Техният дял в размера на пасивите е 56.5% към март 2021 г. при 57% към края на март 2020 година.

Застрахователни технически резерви

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 4.066 млрд. лв. към края на първото тримесечие на 2021 г. при 3.671 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2020 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на март 2021 г. е 76% при 73.4% в края на първото тримесечие на 2020 година. Към края на март 2021 г. задълженията към сектор Домакинства и НТООД се увеличават с 289.2 млн. лв. (10.5%) до 3.052 млрд. лв. при 2.763 млрд. лв. към края на март 2020 година6. Към края на първото тримесечие на 2021 г. техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 57.1% при 55.2% към края на март 2020 година. На годишна база към края на първото тримесечие на 2021 г. задълженията към сектор Нефинансови предприятия се увеличават с 97.8 млн. лв. (12%) до 915 млн. лв. при 817.2 млн. лв. към края на март 2020 г. и са 17.1% от застрахователните технически резерви при 16.3% към края на първото тримесечие на 2020 година. Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) нарастват с 10 млн. лв. (18.5%) до 64.2 млн. лв. към края на март 2021 г. при 54.1 млн. лв. към края на първото тримесечие на 2020 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 1.2% в края на март 2021 г. при 1.1% към края на март 2020 година.

Задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) в края на първото тримесечие на 2021 г. намаляват с 49.3 млн. лв. (3.7%) до 1.283 млрд. лв. при 1.332 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2020 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на март 2021 г. е 24% при 26.6% в края на март 2020 година.

СТРУКТУРА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ РЕЗЕРВИ

ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ5,7

Графика 5

____________

1 Пълният комплект от таблици за статистиката на застрахователната дейност се намира на интернет страницата на БНБ в раздел Статистика / Други финансови институции / Застрахователни и презастрахователни дружества. На база на получена допълнителна информация от застрахователни дружества е извършена ревизия на данните за декември 2020 година. Наличието на ревизии е указано в обяснителните бележки към съответните таблици с данни.

2 Разпределението по вид дейност се извършва в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховането.

3 В обхвата на статистиката на застрахователната дейност се включват и данните за клоновете на застрахователни компании със седалище извън България в съответствие с параграф 1, т. 2. от Допълнителната разпоредба на Валутния закон.

4 Данните за презастрахователните дружества са включени към данните на застрахователите, извършващи общо застраховане.

5 Сумата на относителните дялове може да е различна от 100% поради закръгления.

6 В задълженията към сектор Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД), се включват сумата на нетното участие на домакинствата в животозастрахователните резерви и пренос-премийният резерв и резервът за предстоящи плащания на сектор Домакинства и НТООД в Таблица 4 (т. 5.1. и т. 5.2.) от Приложение 2 към прессъобщението.

7  В Други се включват сектори Държавно управление, Други финансови посредници, Финансови предприятия със спомагателни дейности и Застрахователни компании и пенсионни фондове.

Прикачени файлове

Статистика на застрахователната дейност, 09.06.2021 г. Изтегли PDF (542 KB)

Таблици Изтегли XLS (57 KB)