logo
Skip to content

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА АУКЦИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ОТ
ЕМИСИЯ BG20 300 22 219/28.09.2022 Г.

На 26 септември 2022 г. Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години и шест месеца (2 008 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 300 22 219/28.09.2022 г. с падеж 28.03.2028 г. при следните условия, определени от Министерството на финансите чрез писмо № 17-01-317/19.09.2022 г.:

Номинална стойност на предложеното
количество (в хил. лв.)

200 000

Лихвен процент

3.20 % годишен лихвен процент

Дата на плащане

28.09.2022 г.

Дати на лихвени плащания:

Брой на дните в лихвения период

28.03.2023

181

28.09.2023

184

28.03.2024

182

28.09.2024

184

28.03.2025

181

28.09.2025

184

28.03.2026

181

28.09.2026

184

28.03.2027

181

28.09.2027

184

28.03.2028

182

Допълнителни условия:

1. По реда на чл. 10, ал. 3 от Наредба № 5 от 04.10.2007 г., първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.

2. По реда на чл. 10, ал. 4 от Наредба № 5 от 04.10.2007 г., първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

3. Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки е по реда на чл. 12, ал. 4 от Наредба № 5 от 04.10.2007 г. и е в размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество.

4. По реда на чл. 12, ал. 4 от Наредба № 5 от 04.10.2007 г., съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид следното:

1. Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 300 22 219 от 28.09.2022 г. на аукционен принцип.

2. Министерство на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Допълнителна информация може да получите на тел. 9145-1332.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли PDF (445 KB)