logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

23 юни 2022 г.

12:00 ч.

ПАРИЧНИ, ДЕПОЗИТНИ И КРЕДИТНИ ПОКАЗАТЕЛИ1

Май 2022 г.

През май 2022 г. широките пари (паричния агрегат М32) се увеличават на годишна база с 10.3% при 10.8% годишното нарастване през април 2022 година. В края на май 2022 г. широките пари са 130.391 млрд. лв. (88.8% от БВП3) при 129.829 млрд. лв. към април 2022 г. (88.4% от БВП). Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М14,5 се увеличава през май 2022 г. със 17.8% на годишна база (18.9% годишен ръст през април 2022 година).

Графика 1

В края на май 2022 г. депозитите6 на неправителствения сектор7 са 105.692 млрд. лв. (72% от БВП), като годишното им увеличение е 9.7% (10.1% годишно повишение през април 2022 година). Депозитите на Нефинансови предприятия са 34.027 млрд. лв. (23.2% от БВП) в края на май 2022 година. В сравнение със същия месец на 2021 г. те се увеличават с 16% (15.4% годишно повишение през април 2022 година). Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 19.2% на годишна база през май 2022 година (32.1% годишно повишение през април 2022 г.) и в края на месеца достигат 4.260 млрд. лв. (2.9% от БВП). Депозитите на Домакинства и НТООД са 67.405 млрд. лв. (45.9% от БВП) в края на май 2022 година. Те се увеличават с 6.2% спрямо същия месец на 2021 г. (6.5% годишен ръст през април 2022 година).

Графика 2

Нетните вътрешни активи са 82.184 млрд. лв. в края на май 2022 година. Те се увеличават с 15.3% спрямо същия месец на 2021 г. (12.8% годишно повишение през април 2022 година). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 82.210 млрд. лв. и нараства спрямо май 2021 г. с 13.8% (12.1% годишно увеличение през април 2022 година). През май 2022 г. вземанията от неправителствения сектор8 се увеличават с 11.2%, като достигат 76.871 млрд. лв. (10.7% годишно увеличение през април 2022 година).

В края на май 2022 г. кредитите за неправителствения сектор са 74.590 млрд. лв. (50.8% от БВП) при 74.084 млрд. лв. към април 2022 г. (50.5% от БВП). През май 2022 г. те се увеличават на годишна база с 11.2% (10.7% годишно повишение през април 2022 година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 235.5 млн. лева. На годишна база продадените кредити9 от Други ПФИ са 235.6 млн. лв. (в т. ч. 31.5 млн. лв. през май 2022 г.), а обратно изкупените кредити – 0.1 млн. лв. (през май 2022 г. няма обратно изкупени кредити).

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 8.5% на годишна база през май 2022 г. (7.7% годишно повишение през април 2022 г.) и в края на месеца достигат 38.833 млрд. лв. (26.4% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 30.562 млрд. лв. (20.8% от БВП) в края на май 2022 година. Спрямо същия месец на 2021 г. те се увеличават с 14.5% (14.2% годишно повишение през април 2022 година). В края на май 2022 г. жилищните кредити са 14.875 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18.3% (18.1% годишно увеличение през април 2022 година). Потребителските кредити възлизат на 14.120 млрд. лв. и се увеличават с 12.3% спрямо май 2021 г. (11.9% годишно повишение през април 2022 година). На годишна база другите кредити10 намаляват с 3.9% (1.2% годишно повишение през април 2022 г.), като достигат 372.7 млн. лева. Кредитите за Работодатели и самонаети лица се увеличават с 4.1% на годишна база през май 2022 г. (3.1% годишно повишение през април 2022 г.) и в края на месеца са 390.1 млн. лв.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 5.195 млрд. лв. (3.5% от БВП) в края на май 2022 година. В сравнение с май 2021 г. те се увеличават с 13.3% (13.6% годишно повишение през април 2022 година).

Графика 3

В съответствие с изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ11 БНБ събира информация за всички балансови показатели на ПФИ, включително информация за кредитите, които са преструктурирани12 или са необслужвани13. Предоставяната от банките информация за тези кредити е агрегирана поради това, че за целите на паричната и на лихвената статистика не се събират детайлни данни за кредитите по срокове на просрочие.

В съответствие с международната практика отчитането за паричната статистика се различава от това за надзорни цели, включително при отчитането на кредитите, които са преструктурирани или са необслужвани. Подробна информация относно отчетните правила за целите на паричната статистика се съдържа в методологическите бележки към данните.

Нетните чуждестранни активи са 71.959 млрд. лв. в края на отчетния месец при 72.718 млрд. лв. в края на април 2022 година. Те нарастват с 2.8% в сравнение с май 2021 г. (7.1% годишно повишение през април 2022 година). През май 2022 г. чуждестранните активи се увеличават с 9.3% (12.3% годишен ръст през април 2022 г.), като достигат 86.226 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 14.267 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 60% (50% годишно повишение през април 2022 година).

____________

1  Пълният комплект от таблици за паричната статистика, както и методологическите бележки, се намират на интернет страницата на БНБ в раздел Статистика/ Парична и лихвена статистика/ Парична статистика. На база на постъпила допълнителна информация от отчетни единици е извършена ревизия на данните за април 2022 година. Наличието на ревизии е указано в обяснителните бележки към съответните таблици с данни.

2  Паричният агрегат М3 включва паричен агрегат М1, депозити с договорен матуритет до 2 г., депозити, договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца, и търгуеми инструменти (издадени дългови ценни книжа до 2 години, акции/дялове на фондовете на паричния пазар и репо-сделки).

3  При БВП в размер на 146.819 млрд.лв. за 2022 г. (прогнозни данни на БНБ).

4 Паричният агрегат М1 включва най-бързоликвидните инструменти, използвани за разплащане (пари извън Парично-финансови институции и овърнайт-депозити в левове и чуждестранна валута).

5 Във връзка с извършен анализ на банковите продукти и в съответствие с методологическите изисквания, с данните към януари 2020 г., са прекласифицирани прехвърляеми спестовни депозити от показател Депозити, договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца в показател Овърнайт депозити на сектор Домакинства. Прекласификациите са нетрансакционни изменения в данните с еднократен ефект - за допълнителна информация относно дефинициите на финансовите потоци виж Методологически бележки към данните по парична статистика.

6  В Други парично-финансови институции (кредитните институции и фондовете на паричния пазар). В съответствие с изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в тях се включват и кредити основно под формата на подчинен срочен дълг.

7  Неправителственият сектор обхваща сектор Нефинансови предприятия, финансови предприятия (сектори Инвестиционни фондове, Финансови посредници, Финансови спомагатели, Каптивни финансови институции и заемодатели, Застрахователни дружества и Пенсионни фондове) и сектор Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата).

8  Вземанията от неправителствения сектор по инструменти включват кредити, репо-сделки, дългови ценни книжа и акции и други капиталови инструменти.

9 Включват се всички кредити, които са прехвърлени на трети лица и са изключени от балансите на парично-финансовите институции. Задбалансово отчитаните кредити не попадат в обхвата на показателя.

10 В показател други кредити се включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

11 Регламент (ЕО) №1017/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно консолидирания баланс на сектор “Парично-финансови институции” (ЕЦБ/2013/33) и Регламент (ЕО) №1072/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно статистика за лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия (ЕЦБ/2013/34).

12 Преструктурирани кредити са тези, които са определени като преструктурирани експозиции съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 година за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи.

13 Необслужвани са кредитите, които отговарят на поне едно от условията по член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012.

Прикачени файлове

Парични, депозитни и кредитни показатели, 23.06.2022 г. Изтегли PDF (327 KB)

Таблици Изтегли XLSX (25 KB)