logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

10 септември 2021 г.

12:00 ч.

СТАТИСТИКА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

Юни 2021 г.1

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност2,3, които осъществяват дейност в България, възлизат на 9.539 млрд. лв. към края на юни 2021 година. Техният размер се увеличава със 779.4 млн. лв. (8.9%) в сравнение с края на юни 2020 г. (8.760 млрд. лв.) и с 69.9 млн. лв. (0.7%) спрямо края на първото тримесечие на 2021 г. (9.470 млрд. лева).

1. Размер и структура на активите

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 399.4 млн. лв. (15.7%) – от 2.539 млрд. лв. към края на юни 2020 г. до 2.938 млрд. лв. към края на същия месец на 2021 година. Спрямо края на март 2021 г. (2.751 млрд. лв.) те нарастват със 187.6 млн. лв. (6.8%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на юни 2021 г. е 30.8% при 29% към края на второто тримесечие на 2020 г. и 29% в края на март 2021 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане4, се увеличават с 380.1 млн. лв. (6.1%) – от 6.221 млрд. лв. към края на юни 2020 г. до 6.601 млрд. лв. към края на същия месец на 2021 г. и намаляват със 117.6 млн. лв. (1.8%) спрямо края на март 2021 г. (6.719 млрд. лева). Към края на юни 2021 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 69.2% при 71% в края на второто тримесечие на 2020 г. и 71% в края на края на март 2021 година.

СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ ПО ВИД ДЕЙНОСТ

Графика 1

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2021 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база нарастват със 129.8 млн. лв. (3.1%) до 4.290 млрд. лева. Спрямо края на юни 2020 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават с 377 млн. лв. (29.4%) до 1.659 млрд. лв., вземанията от застрахователни операции нарастват с 321.5 млн. лв. (31.8%) до 1.331 млрд. лв., а депозитите се увеличават със 153.2 млн. лв. (26.4%) до 732.5 млн. лева. В края на второто тримесечие на 2021 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 45% при 47.5% към края на същото тримесечие на 2020 г., на акциите и другите форми на собственост – 17.4% при 14.6% към края на юни 2020 г., на вземанията от застрахователни операции – 14% при 11.5% към края на второто тримесечие на 2020 г. и на депозитите – 7.7% при 6.6% към края на юни 2020 година.

СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ ПО ИНСТРУМЕНТИ5

Графика 2

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, преобладават активите в левове, като към края на юни 2021 г. относителният им дял от общия размер на активите е 40% при 41.6% към края на второто тримесечие на 2020 година. Активите в евро са 37.9% при 33.7% към края на юни 2020 година. Към края на второто тримесечие на 2021 г. активите в щатски долари са 3.8% при 3.5% към края на юни 2020 г., а в други валути – 18.2% при 21.2% към края на юни 2020 година.

ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ5

Графика 3

По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2021 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 297.6 млн. лв. (7.3%) до 4.390 млрд. лв. при 4.092 млрд. лв. към края на юни 2020 година. Техният относителен дял е 46% към края на юни 2021 г. при 46.7% към края на същия месец на 2020 година. В края на второто тримесечие на 2021 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 428.7 млн. лв. (10.7%) до 4.433 млрд. лв. при 4.004 млрд. лв. към края на юни 2020 г. Относителният им дял към края на юни 2021 г. е 46.5% при 45.7% в края на юни 2020 година.

ГЕОГРАФСКА СТРУКТУРА НА АКТИВИТЕ5

Графика 4

2. Размер и структура на пасивите

Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2021 г. са 9.539 млрд. лева. Собственият капитал е 2.736 млрд. лв. към края на юни 2021 г., като нараства с 290.1 млн. лв. (11.9%) спрямо края на юни 2020 г. (2.446 млрд. лева). Неговият дял в размера на пасивите към края на второто тримесечие на 2021 г. е 28.7% при 27.9% към края на същото тримесечие на 2020 година. Към края на юни 2021 г. застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 433 млн. лв. (8.5%) до 5.550 млрд. лв. при 5.117 млрд. лв. към края на юни 2020 година. Техният дял в размера на пасивите е 58.2% към юни 2021 г. при 58.4% към края на юни 2020 година.

Застрахователни технически резерви

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 4.218 млрд. лв. към края на второто тримесечие на 2021 г. при 3.737 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2020 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на юни 2021 г. е 76% при 73% в края на второто тримесечие на 2020 година. Към края на юни 2021 г. задълженията към сектор Домакинства и НТООД се увеличават с 340.6 млн. лв. (12%) до 3.176 млрд. лв. при 2.835 млрд. лв. към края на юни 2020 година6. Към края на второто тримесечие на 2021 г. техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 57.2% при 55.4% към края на юни 2020 година. На годишна база към края на второто тримесечие на 2021 г. задълженията към сектор Нефинансови предприятия се увеличават със 126.6 млн. лв. (15.5%) до 940.8 млн. лв. при 814.2 млн. лв. към края на юни 2020 г. и са 17% от застрахователните технически резерви при 15.9% към края на второто тримесечие на 2020 година. Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) нарастват с 0.3 млн. лв. (0.7%) до 40.8 млн. лв. към края на юни 2021 г. при 40.5 млн. лв. към края на второто тримесечие на 2020 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 0.7% в края на юни 2021 г. при 0.8% към края на юни 2020 година.

Задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) в края на второто тримесечие на 2021 г. намаляват с 48.4 млн. лв. (3.5%) до 1.332 млрд. лв. при 1.380 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2020 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на юни 2021 г. е 24% при 27% в края на юни 2020 година.

СТРУКТУРА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ РЕЗЕРВИ

ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ7

Графика 5

____________

1 Пълният комплект от таблици за статистиката на застрахователната дейност се намира на интернет страницата на БНБ в раздел Статистика / Други финансови институции / Застрахователни и презастрахователни дружества. На база на получена допълнителна информация от застрахователни дружества е извършена ревизия на данните за март 2021 година. Наличието на ревизии е указано в обяснителните бележки към съответните таблици с данни.

2 Разпределението по вид дейност се извършва в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховането.

3 В обхвата на статистиката на застрахователната дейност се включват и данните за клоновете на застрахователни компании със седалище извън България в съответствие с параграф 1, т. 2. от Допълнителната разпоредба на Валутния закон.

4 Данните за презастрахователните дружества са включени към данните на застрахователите, извършващи общо застраховане.

5 Сумата на относителните дялове може да е различна от 100% поради закръгления.

6 В задълженията към сектор Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД), се включват сумата на нетното участие на домакинствата в животозастрахователните резерви и пренос-премийният резерв и резервът за предстоящи плащания на сектор Домакинства и НТООД в Таблица 4 (т. 5.1. и т. 5.2.) от Приложение 2 към прессъобщението.

7  В Други се включват сектори Държавно управление, Други финансови посредници, Финансови предприятия със спомагателни дейности и Застрахователни компании и пенсионни фондове.

Прикачени файлове

Статистика на застрахователната дейност, 10.09.2021 г. Изтегли PDF (463 KB)

Таблици Изтегли XLS (69 KB)