logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 Май 2022 г.

12:00 ч.

КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ1

Март 2022 г.

Кредити

Броят на кредитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на първото тримесечие на 2022 г. намалява на годишна база с 1%, а общият им размер се увеличава с 10.7%.

ГРАФИКА 1: РАЗМЕР НА КРЕДИТИТЕ ПО СЕКТОРИ

Нефинансови предприятия: Кредитите на сектор Нефинансови предприятия в края на първото тримесечие на 2022 година са 145 хил. броя, като се увеличават на годишна база с 2.4%. Размерът на тези кредити е 38.985 млрд. лева, като се отчита нарастване със 7.9% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 2.7%, а размерът им – с 3.6%.

ГРАФИКА 2: РАЗМЕР И ДЯЛ НА КРЕДИТИТЕ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ2, МАРТ 2022

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (27.2%), Преработваща промишленост (22.5%) и Операции с недвижими имоти (10.1%).

Към края на март 2022 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 75.3%.

Финансови предприятия: Кредитите на сектор Финансови предприятия в края на първото тримесечие на 2022 година са 0.9 хил. броя, като нарастват на годишна база с 14.4%. Размерът на тези кредити е 5.077 млрд. лева, като се отчита нарастване с 13.4% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Финансови предприятия нараства с 2%, а размерът им – с 1.4%.

Към края на март 2022 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 98.3%.

Домакинства и НТООД: В края на март 2022 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД намалява на годишна база с 1.1%, като достига 2.785 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база с 14.1%, като достига 29.766 млрд. лева. В края на март 2022 г. в сравнение с края на декември 2021 г. броят на тези кредити намалява с 0.1%, а размерът им се увеличава с 3%.

Към края на март 2022 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 24.3%.

ГРАФИКА 3: РАЗМЕР И ДЯЛ НА КРЕДИТИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА И НТООД

ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ2, МАРТ 2022

Депозити

Броят на депозитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на първото тримесечие на 2022 г. намалява на годишна база с 3.5%, а размерът им се увеличава с 9.8%.

ГРАФИКА 4: РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТИТЕ ПО СЕКТОРИ

Нефинансови предприятия: Депозитите на сектор Нефинансови предприятия в края на март 2022 г. са 610 хил. броя, като се отчита ръст от 3.6% спрямо края на същия месец на 2021 г. В края на първото тримесечие на 2022 г. размерът на тези депозити е 33.947 млрд. лева като на годишна база той нараства с 13.3%. Спрямо края на декември 2021 г. броят им се повишава с 0.3%, а размерът им – с 6.9%.

ГРАФИКА 5: РАЗМЕР И ДЯЛ НА ДЕПОЗИТИТЕ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ2, МАРТ 2022

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (24%), Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива (13.3%) и Преработваща промишленост (12.7%).

Към края на март 2022 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 53%.

Финансови предприятия: Депозитите на сектор Финансови предприятия в края на март 2022 г. са 7 хил. броя, като се отчита ръст от 2.9% спрямо края на същия месец на 2021 г. В края на първото тримесечие на 2022 г. размерът на тези депозити е 4.196 млрд. лева, като на годишна база той нараства с 47.4%. Спрямо края на декември 2021 г. броят им се повишава с 0.6%, а размерът им – с 16.5%.

Към края на март 2022 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 88.8%.

Домакинства и НТООД: В края на първото тримесечие на 2022 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 8.935 млн., като намалява на годишна база с 3.9%. Размерът на тези депозити в края на март 2022 г. нараства на годишна база с 6.5% и достига 66.919 млрд. лева. В края на март 2022 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 1.6%, а размерът им нараства с 0.6%.

Към края на март 2022 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 17.7%.

ГРАФИКА 6: РАЗМЕР И ДЯЛ НА ДЕПОЗИТИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА И НТООД

ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ2, МАРТ 2022

1 Пълният комплект от таблици относно статистиката на депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности, прессъобщението, както и методологическите бележки се намират на интернет страницата на БНБ, в раздел Статистика/Парична и лихвена статистика/Парична статистика/Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности. Данните са закръглени. За стойности без закръгление виж приложените към прессъобщението таблици в Excel формат.

Разпределението в таблиците на депозитите и кредитите е в съответствие с Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008) на Националния статистически институт, която осигурява прякото приложение на Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 2).

Извършена е ревизия на данните за кредитите на сектор Домакинства и НТООД за периода март 2021 г. – декември 2021 г. и за депозитите на сектори Нефинансови предприятия и Финансови предприятия за декември 2021 година.

2 Сумата на относителните дялове може да е различна от 100% поради закръгления.

Прикачени файлове

Кредити и депозити по количествени категории и икономически дейности, 13.05.2022 г. Изтегли PDF (621 KB)

Таблици Изтегли XLSX (45 KB)