logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21 октомври 2005 г.

На 20 октомври 2005 г. на свое редовно заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие Наредба за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение.

В основата на документа е заложено разбирането на БНБ да промени стандартите за качество на банкнотите и монетите в обращение, в посока постепенно приемане на изискванията и препоръките на Европейската централна банка (ЕЦБ) към националните централни банки (НЦБ) и въвеждане на установените добри практики в страните от ЕС.

С Наредбата се въвеждат правилата за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение от Българската народна банка.

Двете главни цели на Наредбата са:

· прилагане на практика на общата политика на ЕС по отношение на обработката на банкноти за повторно пускане в обращение на банките и други професионални организации за обработка на пари с цел да се избегнат деформации в резултат на междубанковата конкуренция в рамките на дадена страна;

· въвеждане на изисквания към банките, финансовите къщи, обменните бюра и други професионални организации за обработката на пари да спазват стандартите за грижливо отношение (diligence standards) при работа с банкноти и монети, както и такива за задържане на неистински и преправени банкноти и монети.

С Наредбата БНБ и банките се задължават да заменят повредени български банкноти и монети, които са законно платежно средство. Замяната става при следните условия:

1. повредена българска банкнота, от която е запазена най-малко три четвърти (75%) от площта й или сглобените части от банкнотата възстановяват такава част от площта й, се заменя по пълна номинална стойност.

2. повредена българска банкнота, от която е запазена най-малко една втора (50%) от площта й или сглобените части от банкнотата възстановяват такава част от площта й, се заменя по половината от номиналната й стойност.

3. повредена българска банкнота, от която е запазена по-малко от една втора (50%) от площта й или сглобените части от банкнотата възстановяват такава част от площта й, не се заменя.

БНБ и банките заменят само повредени български банкноти и монети, които не пораждат съмнения: за умишлено повреждане; за престъпление; относно собствеността на предявителя върху тях; че са неистински или преправени.

Не се считат за умишлено повредени:

1. български банкноти, които са повредени в незначителна степен от нанесени бележки, цифри, черти от молив, писалка, химикалка или друг тип пишещо/печатащо средство;

2. български монети, които са повредени от окисляване или износване.

БНБ, банките, финансовите къщи, обменните бюра и доставчиците на услуги извършват преценка на всички постъпващи банкноти и монети и задържат тези, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени. Задържаните банкноти и монети се предават на БНБ. Преценката на постъпващите банкноти и монети се извършва от обучени за целта служители или посредством машини за сортиране и машини за самообслужване. Централната банка ще оказва съдействие на банките, финансовите къщи, обменните бюра и доставчиците на услуги при обучение на служителите, отговорни за извършване на преценка на постъпващите банкноти и монети. Задържаните банкноти и монети се предават в Националния център за анлиз към БНБ, който извършва експертна оценка в срок до 20 (двадесет) работни дни.

Изисквания за възпроизвеждане на български банкноти и монети

По смисъла на Наредбата възпроизвеждане на българска банкнота или монета означава изработване на копие върху материален носител или в електронен вид на цялата или част от българска банкнота или монета съгласно характеристиките, посочени в официалните издания и страницата в Интернет на БНБ и което наподобява или създава общо впечатление за българска банкнота или монета.

Лице, което желае да възпроизведе българска банкнота или монета с рекламна или друга цел (например рекламни табла, календари, билети, брошури, дипляни и т.н.), трябва да подаде в БНБ заявление-декларация по образец. По него централната банка се произнася в срок до 5 (пет) работни дни.

Възпроизвежданата българска банкнота трябва да отговаря поне на едно от изискванията:

1. при едностранно копие на българска банкнота размерът на копието да бъде най-малко 125% или най-много 75% едновременно от ширината и дължината на съответната банкнота;

2. при двустранно копие на българска банкнота размерът на копието да бъде най-малко 200% или най-много 50% едновременно от дължината и ширината на съответната банкнота;

3. при копия на елементи от оригиналните изображения върху българска банкнота тези елементи да не бъдат изобразени на фон, наподобяващ банкнота;

4. при едностранно копие на българска банкнота, изобразяващо част от лицевата или обратната страна на българска банкнота, тази част да бъде по-малка от една трета от истинската лицева или обратна страна на съответната банкнота;

5. при едностранно или двустранно копие на българска банкнота в размер, съответстващ на размера на съответната банкнота, копието да бъде изработено от материал, различен от хартия, който е ясно отличим от материала, използван за производство на банкнотата;

6. при копие на българска банкнота, изобразено по електронен начин и достъпно на страници в Интернет, по жични или безжични устройства, които разрешават достъпа на трети лица до това копие във време и от място, избрано от тях, изображението да съдържа думата ОБРАЗЕЦ, напечатана диагонално на копието с шрифт „TimokB” или друг подобен на него шрифт. Дължината на думата ОБРАЗЕЦ да е най-малко 75% от дължината на копието, а височината на думата ОБРАЗЕЦ най-малко 15% от ширината на копието и в непрозрачен (матов) цвят, контрастиращ с доминиращия цвят на съответната българска банкнота. Разделителната способност на електронното копие в оригиналния му размер да не надвишава 72 dpi (точки на инч).

Копието на българска монета трябва да отговаря поне на едно от следните изисквания:

1. при едностранно копие на българска монета размерът на копието да бъде най-малко 125% или най-много 75% от размера и теглото на съответната монета;

2. при двустранно копие на българска монета размерът на копието да бъде най-малко 200% или най-много 50% от размера и теглото на съответната монета;

3. при копия на елементи от оригиналните изображения върху българска монета тези елементи да не бъдат изобразени върху метал;

4. при едностранно копие на българска монета, изобразяващо част от лицевата или обратната страна на българска монета, тази част да бъде по-малка от една трета от истинската лицева или обратна страна на съответната монета;

5. при едностранно или двустранно копие на българска монета в размер, съответстващ на размера на съответната монета, копието да бъде изработено от материал, различен от метал, който е ясно отличим от материала, използван за производство на монетата;

6. да бъде изобразено по електронен начин и достъпно на страници в Интернет, по жични или безжични устройства, които разрешават достъпа на трети лица до това копие във време и от място, избрано от тях;

7. да бъде графично изображение.

Според Наредбата търговските банки и доставчиците на услуги са длъжни да предоставят на БНБ информация за:

1. обем на операциите с банкноти и монети;

2. внесени и изтеглени банкноти и монети чрез машини за самообслужване и терминални устройства АТМ;

3. броя и местонахождението на местата за извършване на дейности и операции с банкноти и монети (клонове, офиси, касови центрове и др.);

4. броя, типовете и местонахождението на машините за сортиране, машините за самообслужване и терминалните устройства АТМ.

Наредбата влиза в сила от 31.03.2006 г. и отменя Наредба №18 на БНБ за обмяна на повредени български банкноти и монети в обращение (обн., ДВ, бр.29 от 5 април 1996 г.).