logo Skip to content

Съобщение относно ред за възлагане на обществени поръчки след 15.06.2020 г. Изтегли PDF (1839 KB)

Списък на обществените поръчки през 2013 г.

Публична покана • Извършване на абонаментно обслужване на информационната система за управление на човешките ресурси и работната заплата в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9024096


Открита процедура по ЗОП • Доставка на касови консумативи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0019


Договаряне без обявление по ЗОП • Доставка на природен газ за отопляване на сградата на Касово подразделение на БНБ, гр. Варна, за периода 2014 - 2016 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0018


Публична покана • Доставка на лицензи за продукти на Microsoft заедно със софтуерна осигуровка за 3 (три) години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9022896


Публична покана • Абонамент и доставка на български и чуждестранни периодични издания (вестници, списания и бюлетини) през 2014 г., съгласно Приложение № 1а и Приложение № 1б

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9022526


Открита процедура по ЗОП • Извънгаранционно поддържане и развитие на страницата на Българската народна банка в интернет

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0017


Открита процедура по ЗОП • Застраховане на служебните автомобили на БНБ със застраховки "Гражданска отговорност", "Автокаско" и "Злополука на местата в МПС"

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0016


Открита процедура по ЗОП • Доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване (производство на IBM или еквивалентно), компютърни компоненти за него, софтуер и услуги

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0015


Открита процедура по ЗОП • Разширена техническа поддръжка на програмен продукт "TurboSwift" върху операционна система AIX и SWIFTNet инфраструктурата на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0014


Публична покана • Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за помещения в сгради на БНБ, гр. София

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9021542


Публична покана • Доставка на оборудване за подмяна в системи за видеонаблюдение на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9021505


Открита процедура по ЗОП • Осигуряване на услуги за пренос на данни, фиксирана телефония и интернет за срок от 4 години, предоставяни от двама доставчици с независима комуникационна инфраструктура

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0013


Договаряне без обявление по ЗОП • Доставка и инсталация на 2 броя сензори (детектори) за проверка на М-защитата в българските банкноти за банкнотообработващите системи (машини) BPS216, които да бъдат инсталирани в "Дружеството за касови услуги" АД (ДКУ) за работа по изискванията на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0012


Открита процедура по ЗОП • Абонаментна поддръжка на копирни машини, факс апарати и многофункционална цветна машина на БНБ по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0011


Публична покана • Доставка на работно, униформено облекло, обувки и лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло, за служителите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9019802


Публична покана • Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9019028


Публична покана • Обучение по чужди езици на служителите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9018848


Открита процедура по ЗОП • Доставка на автомобили по обособени позиции за нуждите на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0010


Ограничена процедура по ЗОП • Доставка на 2 (два) броя специализирани бронирани товарни автомобили за превоз на ценности за нуждите на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0009


Публична покана • Избор на изпълнител за сервизно абонаментно поддържане на асансьорни уредби и съоръжения в сградите на БНБ в гр. София и страната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9017920


Открита процедура по ЗОП • Осигуряване на билети за превоз на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0008


Открита процедура по ЗОП • Осигуряване на абонаментна поддръжка на продукти на фирмата Check Point, включваща и поддръжка на място в режим 7x24, осигуряване на разширена поддръжка на място, консултации, както и доставка на нови продукти и тяхната инсталация и конфигурация

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0007


Открита процедура по ЗОП • Поддръжка на UPS и STS устройства, собственост на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0006


Публична покана • Осъществяване на физическа охрана на обекти на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9017051


Публична покана • Извънгаранционна поддръжка на системата „CA Service Desk Manager” от производителя и допълнителни услуги за извънгаранционна поддръжка за две години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9016913


Публична покана • Осигуряване на комуникационни услуги за ползване на оборудване за радиовръзка на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9016908


Публична покана • Профилактика, сервизно обслужване, аварийни и текущи ремонти на системи и съоръжения за вентилация и климатизация в експлоатация, с изтекъл гаранционен срок, намиращи се в сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9016555


Открита процедура по ЗОП • Осигуряване на нови версии на програмни продукти на Novell, притежавани от БНБ, за период от две години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0005


Открита процедура по ЗОП • Развитие и абонаментно обслужване на „Интегрирана статистическа информационна система (ИСИС)” в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0004


Открита процедура по ЗОП • Развитие и поддръжка в случай на инциденти и проблеми на информационната система ОБИС

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0003


Публична покана • Подновяване на абонамента за лицензи за продукти от фирмата Symantec

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9013260


Публична покана • Доставка на резервни части за монетосортиращи машини REIS CS3515, монетопакетиращи машини REIS CW2013 и пакетираща линия REIS CР6002

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9013144


Договаряне без обявление по ЗОП • Доставка на топлинна енергия в сградата на Касово подраделение на БНБ в гр. Пловдив

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0002


Открита процедура по ЗОП • Доставка на резервни части и износващи се части за ремонт и поддръжка на банкнотообработващи системи CPS 1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2013-0001


Публична покана • Избор на застрахователно дружество за застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9012252


Публична покана • Избор на независимо международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол и лабораторен анализ на монети и банкноти на територията на Република България

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9012160


Публична покана • Оперативно управление и поддръжка на етажна и гаражна собственост на БНБ в сградата на ул. „Позитано” № 7 в гр. София (оттеглена)


Публична покана • Абонаментно сервизно обслужване на банкнотосортиращи системи CPS1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9011642


Публична покана • Доставка на дизелово гориво за отопление със сярно съдържание 0.001% S (маркирано гориво за отопление с адитив) за нуждите на Почивна база на БНБ „Иглика” – гр. Смолян

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9011298