logo Skip to content


Закони

Закон за Българската народна банка EN BG PDF (143KB)

Закон за платежните услуги и платежните системи EN BG PDF (538KB)

Наредби

Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти EN BG PDF (212KB)

Наредба № 13 на БНБ от 18 август 2016 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за БАЕ кодове EN BG PDF (197KB)

Наредба № 15 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа EN BG PDF (79KB)

Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента EN BG PDF (346KB)

Наредба № 40 на БНБ от 1 декември 2020 г. за определяне на размера на таксите за покриване на административните разходи на Българската народна банка, произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране (сила от 1 януари 2021 г.) EN BG PDF (72KB)

Указания

Указание на БНБ и МФ за обслужване на сметки на бюджетни организации и бюджетни плащания EN BG PDF (336KB)
 • Приложение № 1 • Централизация на бюджетни средства към БНБ
EN BG PDF (477KB)
 • Приложение № 2 • Достъп до СЕБРА и обмен на данни по бюджетни плащания
EN BG PDF (960KB)
 • Приложение № 3 • Ключови думи в съобщенията, използвани в Приложение 1 и Приложение 2
EN BG PDF (70KB)

Указание за съставяне на платежни документи към Наредба № 3 EN BG PDF (626KB)

Указание за предоставяне, промяна и закриване на БАЕ кодове и поддържане на регистър на БАЕ кодовете по Наредба № 13 на БНБ EN BG PDF (431KB)

Указание № 13-1020 на БНБ • Кодове за идентификатор на вида сметка, служебно запазени от Българска народна банка EN BG PDF (957KB)

Указание за определяне на съдържанието и формата на отчетите, подавани за нуждите на платежния надзор от оператори на платежни системи с окончателност на сетълмента, участниците в тях, доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари (в сила от 1 януари 2018 г.) EN BG PDF (155KB)
 • Приложение № 1 • Отчет за операциите на платежна система
EN BG ZIP (775KB)
 • Приложение № 2 • Отчет за допълнителните дейности на оператор на платежна система
EN BG ZIP (302KB)
 • Приложение № 3 • Отчет на участник в платежна система
EN BG ZIP (280KB)
 • Приложение № 4 • Отчет на доставчик на платежни услуги
EN BG ZIP (506KB)
 • Приложение № 5 • Отчет на издател на електронни пари
EN BG ZIP (313KB)

Указание за статистика на плащанията по Регламент (ЕС) № 1409/2013 на ЕЦБ EN BG PDF (186KB)
 • Приложение № 1
EN BG (255KB)
 • Приложение № 2
EN BG (209KB)
 • Въпроси и отговори по Указание за статистиката на плащанията по Регламент (ЕС) № 1409/2013 на ЕЦБ
EN BG DOC (59KB)

Указание за определяне на реда за подаване и обработване на жалби относно предполагаеми нарушения по чл. 167, ал. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи EN BG PDF (472KB)
 • Образец на жалба към Указание за определяне на реда за подаване и обработване на жалби относно предполагаеми нарушения по чл. 167, ал. 2 от ЗПУПС
EN BG DOC (36KB)

Указание по Наредба № 3 на БНБ за съставяне на документа с информация за таксите EN BG PDF (301KB)

Правила

Документи на Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS)

Правила и процедури за работа на системата за брутен сетълмент в реално време RINGS EN BG PDF (735KB)
 • Приложение № 1 • График на системния ден
EN BG PDF (210KB)
 • Приложение № 2 • Тарифа на RINGS
EN BG PDF (317KB)
 • Приложение № 3 • Искане за сертифициране за участие/достъп до RINGS
EN BG DOC (27KB)
 • Приложение № 4 • Съответствие между стандартните български първични платежни документи и формата на SWIFT съобщения, използвани в системата RINGS (Mapping)
EN BG PDF (1132KB)
 • Приложение № 5 • Изисквания към участниците и системните оператори при предоставяне на платежно нареждане/заявка за сетълмент в БНБ в случай на технически проблем
EN BG DOCX (28KB)
 • Приложение № 6 • Искане за оттегляне на нареждане за превод в RINGS
EN BG DOC (36KB)
 • Приложение № 7 • Уведомление за възникване на технически проблем
EN BG DOC (33KB)
 • Приложение № 8 • Искане за провеждане на тестове в RINGS
EN BG DOC (43KB)
 • Приложение № 9 • Списък на SWIFT съобщения, използвани в RINGS
EN BG PDF (107KB)
 • Приложение № 10 • Генерирани от RINGS кодове за грешка
EN BG PDF (130KB)
 • Приложение № 11 • Системно важни участници в RINGS
EN BG PDF (416KB)

Правила за работа на Комитета на потребителите на RINGS EN BG PDF (107KB)

Документи, свързани с тестването на RINGS

 • Образец на Вътрешни правила за работа на участник в RINGS
EN BG DOC (62KB)
 • Образец на Вътрешни процедури на участник за действия при извънредни ситуации по време на работа с RINGS
EN BG DOC (57KB)
 • Инструкции за провеждане на тест на потребителска работна станция към системата RINGS
EN BG PDF (143KB)
 • Протокол за извършени тестове на потребителската работна станция
EN BG PDF (84KB)
 • Протокол за извършени тестове за сертифициране при работа с RINGS (изпращане и получаване на SWIFT съобщения)
EN BG PDF (234KB)

Документи на системния компонент TARGET2-BNB

Правила за работа на системния компонент TARGET2-BNB (в сила от 17 ноември 2019 г.) EN BG PDF (912KB)

Правила за откриване и управление на T2S специална парична сметка в системния компонент TARGET2–BNB (в сила от 17 ноември 2019 г.) EN BG PDF (688KB)

Правила за откриване и управление на TIPS специална парична сметка в системния компонент TARGET2–BNB (в сила от 17 ноември 2019 г.) EN BG PDF (510KB)

Мерки за обработка при извънредни ситуации при TARGET2-BNB (в сила от 17 ноември 2019 г.) EN BG PDF (1169KB)
 • Приложение № 1 • Указание за попълване на стандартните форми при извънредни ситуации
EN BG DOC (149KB)
 • Приложение № 2 • Искане за активиране на функционалността за нареждане на резервни плащания
EN BG DOC (28KB)
 • Приложение № 3 • Форма "Payments"
EN BG DOC (230KB)
 • Приложение № 4 • Искане за иницииране от БНБ на плащания по SWIFT от името на отпаднал участник в TARGET2
EN BG DOC (68KB)
 • Приложение № 5 • Форма I
EN BG DOC (484KB)

Заповеди

Заповед на министъра на финансите и управителя на БНБ за утвърждаване на Указание 03-13009 • Обслужване на сметки на бюджетни предприятия и бюджетни плащания, което влиза в сила от 1 ноември 2009 г. и отменя Указание 03-13006 от 2006 г. EN BG PDF (139KB)

Формуляри

Документи за лицензиране на платежна институция и дружество за електронни пари и за регистриране на доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка

 • Въпросник - декларация за квалификация, професионален опит и добра репутация по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредба № 16 на БНБ
EN BG DOCX (26KB)
 • Декларация по чл. 5, ал. 1, т. 7, чл. 6, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 7 и чл. 15, ал. 1, т. 4 от Наредба № 16 на БНБ
EN BG XLS (42KB)
 • Декларация по чл. 6, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 6 и чл. 18, ал. 1, т. 2 от Наредба № 16 на БНБ
EN BG XLS (43KB)

Документи за лицензиране на оператор на платежна система

 • Въпросник - декларация за квалификация, професионален опит и добра репутация по чл. 17 от Наредба № 16 на БНБ
EN BG XLS (620KB)
 • Въпросник - декларация за квалификация, професионален опит и добра репутация по чл. 18, ал. 4 от Наредба № 16 на БНБ
EN BG XLS (71KB)
 • Декларация по чл. 17 от Наредба № 16 на БНБ
EN BG XLS (29KB)
 • Декларация по чл. 18, ал. 4 от Наредба № 16 на БНБ
EN BG XLS (30KB)

Общи условия

Общи условия на БНБ • Интернет банкиране на бюджетни предприятия EN BG PDF (129KB)
 • Искане за ползване на автоматизираната система "Интернет банкиране на бюджетни предприятия"
EN BG PDF (380KB)
 • Списък на удостоверения за електронен подпис
EN BG PDF (21KB)