logo Skip to content


Регламенти

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1781/2006 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 ноември 2006 година относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 260/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 март 2012 година за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1409/2013 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 28 ноември 2013 година относно статистика на плащанията EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 248/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 260/2012 по отношение на преминаването към общи за Съюза кредитни преводи и директни дебити EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/751 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2015 година относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/847 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 май 2015 година относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 EN BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1230 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 юли 2021 година относно презграничните плащания в рамките на Съюза EN BG

Регламенти за изпълнение

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/33 НА КОМИСИЯТА от 28 септември 2017 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение относно стандартизирания формат на представяне на отчета за таксите и неговия общ символ съгласно Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета EN BG

  • Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/33 на Комисията от 28 септември 2017 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение относно стандартизирания формат на представяне на отчета за таксите и неговия общ символ съгласно Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/34 НА КОМИСИЯТА от 28 септември 2017 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение относно стандартизирания формат на представяне на документа с информация за таксите и неговия общ символ съгласно Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета EN BG

  • Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/34 на Комисията от 28 септември 2017 г. за определяне на техническите стандарти за изпълнение относно стандартизирания формат на представяне на документа с информация за таксите и неговия общ символ съгласно Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
EN BG

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/410 НА КОМИСИЯТА от 29 ноември 2018 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на елементите и структурата на информацията за платежните услуги, която компетентните органи трябва да предоставят на Европейския банков орган по силата на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета EN BG

Делегирани регламенти

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2055 на Комисията от 23 юни 2017 година за допълване на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи във връзка с упражняването на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги от платежните институции EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/72 НА КОМИСИЯТА от 4 октомври 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти, във връзка с регулаторните технически стандарти за определяне на изискванията, които трябва да се спазват от платежните картови схеми и обработващите субекти, за да се осигури прилагането на изискванията за независимост по отношение на счетоводството, организацията и процеса на вземане на решения EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/32 НА КОМИСИЯТА от 28 септември 2017 година за допълване на Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно регулаторните технически стандарти за стандартизираната на равнището на Съюза терминология за най-представителните услуги, свързани с платежна сметка EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/389 НА КОМИСИЯТА от 27 ноември 2017 година за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/411 НА КОМИСИЯТА от 29 ноември 2018 година за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят техническите изисквания за разработване, водене и поддържане на електронния централен регистър в областта на платежните услуги и за достъп до съдържащата се в него информация EN BG

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1423 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2019 година за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за критериите за определяне на централни звена за контакт в областта на платежните услуги и за функциите на тези централни звена за контакт EN BG

Директиви

ДИРЕКТИВА 98/26/ЕO НА EВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 май 1998 година относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа EN BG

ДИРЕКТИВА 2007/64/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 ноември 2007 година относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО EN BG

ДИРЕКТИВА 2009/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 май 2009 година за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити EN BG

ДИРЕКТИВА 2009/110/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 септември 2009 година относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО EN BG

ДИРЕКТИВА 2014/92/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции EN BG

ДИРЕКТИВА 2015/2366 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) No 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО EN BG

Насоки и препоръки на ЕБО

Насоки относно контрола на продукти и правилата за управление на банкови продукти на дребно (EBA/GL/2015/18) EN BG

Насоки относно политиките и практиките за възнагражденията, свързани с продажбата и предоставянето на продукти и услуги при банкиране на дребно (EBA/GL/2016/06) EN BG

Окончателни насоки - Съвместни насоки съгласно член 25 от Регламент (ЕС) 2015/847 относно мерките, които доставчиците на платежни услуги следва да предприемат за откриване на липсваща или непълна информация за платеца или получателя, и процедурите, които те следва да въведат с цел управление на преводи на средства, при които липсва изискваната информация (JC/GL/2017/16, 16/01/2018) EN BG

Насоки относно критериите за определяне на минималната парична стойност на застраховката „Професионална отговорност“ или друга сравнима гаранция съгласно член 5, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366 (EBA/GL/2017/08) EN BG

Насоки относно информацията, която се предоставя за лицензирането на платежни институции и институции за електронни пари и за регистрацията на доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка съгласно член 5, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/2366 (EBA/GL/2017/09) EN BG

Насоки относно докладването на значими инциденти съгласно Директива (ЕС) 2015/2366 (ДПУ2) (EBA/GL/2017/10) EN BG

  • Доклад за значим инцидент
EN BG

Насоки относно управление на риска в областта на ИКТ и сигурността (EBA/GL/2019/04) (прилагат се от 30.06.2020) EN BG

Насоки относно процедурите за разглеждане на жалби срещу предполагаеми нарушения на Директива (ЕС) 2015/2366 (EBA/GL/2017/13) EN BG

Насоките относно изискванията за докладване на данни за измами съгласно член 96, параграф 6 от ДПУ2 (EBA/GL/2018/05) - консолидирана версия, в сила от 1 юли 2020 г. EN BG

  • Отчет за измами - консолидирана версия, в сила от 1 юли 2020 г.
EN BG

Насоки относно разглеждането на жалби за сектора на ценните книжа и за банковия сектор (JC/2018/35, 04.10.2018) EN BG

Насоки относно условията за възползване от освобождаване от задължението за създаване на резервен механизъм съгласно член 33, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2018/389 (РТС за SCA & CSC) (EBA/GL/2018/07) EN BG

Насоки за възлагане на дейности на външни изпълнители (EBA/GL/2019/02) (прилагат се от 30.09.2019) EN BG