logo Skip to content

Инвестиционни фондове*

Име Изтегли База данни
Управлявани средства от инвестиционните фондове по видове фондове XLS Excel
Активи на местните инвестиционни фондове по инструменти и валута XLS Excel
Активи на местните инвестиционни фондове по инструменти и географска структура XLS Excel
Активи на местните инвестиционни фондове по инструменти и институционални сектори XLS Excel
Пасиви на местните инвестиционни фондове по вид и институционални сектори (по сектори, инструменти и резидентност) XLS Excel
Привлечени средства в България от чуждестранни инвестиционни фондове - структура по институционални сектори XLS Excel

* В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти, които ще бъдат предмет на отделно отчитане.