logo Skip to content

Лихвена статистика

Считано от 28 март 2019 г., БНБ преустановява публикуването на базата от данни в секция „Лихвена статистика“. Данните ще продължат да бъдат достъпни под формата на динамични редове в xls формат в същата секция.

Име Изтегли База данни
Лихвена статистика - всички таблици XLS Excel
Основен лихвен процент (ОЛП) и индекс ЛЕОНИА Плюс XLS Excel >>
Индекси СОФИБИД и СОФИБОР (Данните са до юни 2018 г.) XLS Excel >>
Индекси EONIA и EURIBOR (Данните са до ноември 2014 г.) XLS Excel >>
Лихвени проценти по депозити на междубанковия пазар XLS Excel >>
Доходност на ДЦК и дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция XLS Excel >>
Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по кредити за сектори Нефинансови предприятия и Домакинства по период на първоначално фиксиране на лихвения процент XLS Excel >>
Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по кредити за сектори Нефинансови предприятия и Домакинства по оригинален матуритет
(Данните са до декември 2006 г.)
XLS Excel >>
Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по кредити за сектори Нефинансови предприятия и Домакинства по оригинален матуритет
(Данните са след януари 2007 г.)
XLS Excel >>
Годишен процент на разходите по нов бизнес по кредити за сектор Домакинства по оригинален матуритет XLS Excel >>
Лихвени проценти и обеми по салда по кредити за сектори Нефинансови предприятия и Домакинства XLS Excel >>
Лихвени проценти и обеми по салда по кредити по кредитни карти за сектори Нефинансови предприятия и Домакинства XLS Excel >>
Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства XLS Excel >>
Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по срочни депозити на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства XLS Excel >>
Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства XLS Excel >>
Лихвени проценти и обеми по салда по овърнайт-депозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства XLS Excel >>