logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства (S1M), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Период 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 121 825.7 123 610.9 125 885.7 129 535.9 130 485.7 132 014.5 133 351.0 136 359.7 137 500.1 138 007.1 139 307.2 141 478.0
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 44 449.8 44 821.3 45 487.0 47 120.1 47 316.1 47 811.8 48 183.8 49 441.2 49 692.7 50 771.4 51 733.3 53 502.2
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 320.3 350.4 348.4 395.2 413.3 391.9 406.1 533.7 362.6 374.2 420.4 416.7
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.3 0.0 1.3 1.3 0.0 0.1
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 320.3 350.4 348.4 395.0 413.0 391.6 405.8 533.7 361.3 372.9 420.3 416.6
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети 179.6 158.4 135.7 115.0 166.8 217.5 269.2 321.5 319.9 321.5 321.8 322.3
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 4.7 3.3 2.0 0.6 3.5 6.3 9.2 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 175.0 155.1 133.7 114.3 163.3 211.2 260.1 309.4 307.9 309.5 309.8 310.3
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 55 059.9 56 019.1 56 907.3 58 006.3 58 404.1 58 761.3 58 985.0 59 511.5 60 770.3 59 793.0 59 584.0 59 434.7
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 11 749.4 12 076.9 12 671.9 13 022.8 13 585.7 14 100.1 14 635.9 15 095.6 15 355.1 15 767.6 16 188.6 16 203.5
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 166.6 174.7 139.1 138.6 143.7 153.2 160.8 157.7 179.2 180.5 188.8 208.3
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 9 900.1 10 010.1 10 196.2 10 737.9 10 456.0 10 578.8 10 710.1 11 298.5 10 820.4 10 798.9 10 870.5 11 390.2
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 25 994.6 26 185.2 26 560.8 27 067.2 27 329.8 28 045.9 28 413.2 28 687.1 29 025.1 29 678.3 30 152.3 30 687.1
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети 20 955.2 21 285.9 21 653.8 21 876.9 22 215.1 22 703.2 23 027.7 23 141.0 23 601.2 24 298.0 24 754.0 25 207.3
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 2 243.8 2 285.7 2 318.8 2 302.1 2 245.8 2 124.9 2 114.3 1 978.6 1 959.4 2 017.8 2 032.2 2 039.0
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 18 711.4 19 000.2 19 335.0 19 574.8 19 969.3 20 578.3 20 913.4 21 162.4 21 641.7 22 280.3 22 721.9 23 168.2
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 584.4 594.9 605.5 616.0 489.4 362.7 236.1 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 4 455.1 4 304.4 4 301.5 4 574.3 4 625.4 4 980.0 5 149.4 5 436.6 5 314.5 5 270.8 5 288.8 5 370.3
Обратно