logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства (S1M), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Период 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 123 610.9 125 885.7 129 535.9 130 485.7 132 014.5 133 351.0 136 359.7 137 500.1 138 007.1 139 307.2 141 399.4 143 084.3
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 44 821.3 45 487.0 47 120.1 47 316.1 47 811.8 48 183.8 49 441.2 49 692.7 50 771.4 51 733.3 53 425.0 54 309.0
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 350.4 348.4 395.2 413.3 391.9 406.1 533.7 362.6 374.2 420.4 418.3 508.8
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.3 0.0 1.3 1.3 0.0 0.1 3.9
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 350.4 348.4 395.0 413.0 391.6 405.8 533.7 361.3 372.9 420.3 418.2 504.9
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети 158.4 135.7 115.0 166.8 217.5 269.2 321.5 319.9 321.5 321.8 322.3 322.5
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 3.3 2.0 0.6 3.5 6.3 9.2 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 155.1 133.7 114.3 163.3 211.2 260.1 309.4 307.9 309.5 309.8 310.3 310.5
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 56 019.1 56 907.3 58 006.3 58 404.1 58 761.3 58 985.0 59 511.5 60 770.3 59 793.0 59 584.0 59 432.3 59 700.8
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 12 076.9 12 671.9 13 022.8 13 585.7 14 100.1 14 635.9 15 095.6 15 355.1 15 767.6 16 188.6 16 203.4 17 009.4
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 174.7 139.1 138.6 143.7 153.2 160.8 157.7 179.2 180.5 188.8 208.3 192.0
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 10 010.1 10 196.2 10 737.9 10 456.0 10 578.8 10 710.1 11 298.5 10 820.4 10 798.9 10 870.5 11 389.7 11 041.8
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 26 187.1 26 562.5 27 069.2 27 331.6 28 048.8 28 416.5 28 690.1 29 028.1 29 681.5 30 154.8 30 680.0 31 151.5
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети 21 285.9 21 653.8 21 876.9 22 215.1 22 703.2 23 027.7 23 141.0 23 601.2 24 298.0 24 754.0 25 200.6 25 668.1
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 2 285.7 2 318.8 2 302.1 2 245.8 2 124.9 2 114.3 1 978.6 1 959.4 2 017.8 2 032.2 2 038.7 2 032.8
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 19 000.2 19 335.0 19 574.8 19 969.3 20 578.3 20 913.4 21 162.4 21 641.7 22 280.3 22 721.9 23 161.9 23 635.3
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 594.9 605.5 616.0 489.4 362.7 236.1 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 4 306.3 4 303.1 4 576.3 4 627.1 4 982.9 5 152.7 5 439.6 5 317.5 5 274.0 5 291.3 5 369.9 5 373.9
Обратно