logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Общо за икономиката (S1), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Период 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 485 932.6 496 168.0 509 672.4 512 187.4 516 729.7 524 260.3 527 696.2 526 012.2 533 845.0 542 286.1 546 994.9 551 371.2
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 4 505.3 4 505.5 4 310.5 4 466.9 4 228.9 4 203.3 4 172.0 4 147.1 4 176.5 4 040.3 4 306.3 4 418.5
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 128 691.2 134 005.2 137 547.6 142 638.2 143 555.7 149 081.6 150 836.8 147 011.1 151 667.0 156 908.1 159 700.6 161 862.9
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 52 370.0 53 030.0 53 933.2 49 359.3 50 475.5 50 134.5 50 204.9 51 214.6 52 036.2 54 582.1 53 348.5 54 145.4
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 4 320.0 3 641.4 3 003.2 2 578.9 2 472.5 804.3 963.6 611.1 1 248.9 1 761.4 1 559.7 1 853.0
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 48 050.0 49 388.6 50 930.1 46 780.4 48 003.1 49 330.1 49 241.3 50 603.5 50 787.3 52 820.7 51 788.8 52 292.4
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети 78 703.7 79 105.4 80 247.2 81 120.5 82 069.3 83 242.0 83 332.5 84 177.7 85 884.1 87 561.7 88 584.7 88 964.7
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 15 753.6 15 513.6 15 804.8 16 778.2 16 823.4 17 016.2 16 567.0 17 082.1 17 215.9 17 560.3 17 545.9 17 541.8
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 62 950.2 63 591.8 64 442.5 64 342.4 65 245.9 66 225.7 66 765.4 67 095.6 68 668.2 70 001.4 71 038.8 71 422.9
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 96 283.4 98 443.5 101 334.8 103 693.0 104 283.5 105 364.7 104 500.1 105 702.7 105 015.3 104 820.5 104 932.6 106 202.1
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 13 004.3 13 604.8 13 987.1 14 574.4 15 104.2 15 698.4 16 191.9 16 529.3 16 984.9 17 456.7 17 517.3 18 406.7
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 432.0 360.0 403.4 399.1 404.8 414.0 405.0 410.2 519.3 506.4 443.9 448.0
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 111 942.6 113 113.6 117 908.4 115 936.1 116 607.9 116 121.8 118 053.2 116 819.4 117 561.6 116 410.3 118 161.1 116 923.0
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 537 622.6 545 053.6 555 667.5 558 065.7 562 326.9 566 573.7 571 492.5 569 120.2 575 052.1 581 439.3 584 780.5 588 893.6
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 1 505.5 1 494.3 1 524.3 1 517.2 1 458.1 1 431.6 1 420.4 1 411.5 1 443.7 1 442.4 1 453.8 1 479.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 110 132.2 113 414.0 117 168.7 117 396.2 118 175.6 121 558.8 122 068.4 120 075.4 124 485.4 129 126.7 130 754.0 132 472.7
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 26 319.1 28 090.9 28 215.5 27 686.5 28 199.9 26 701.1 27 213.4 25 591.0 25 558.9 25 749.3 24 667.6 23 912.1
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 46.2 57.0 57.3 156.7 66.7 71.8 81.7 81.3 97.0 97.3 85.9 91.7
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 26 272.9 28 033.9 28 158.2 27 529.8 28 133.2 26 629.3 27 131.7 25 509.7 25 461.9 25 651.9 24 581.7 23 820.5
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети 121 259.1 119 758.3 120 945.6 121 783.6 122 942.7 123 930.3 123 963.9 124 912.1 127 050.3 128 262.6 127 878.3 129 073.5
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 16 914.8 16 610.8 16 928.0 18 242.0 18 504.5 18 724.6 17 828.5 18 440.8 18 584.3 19 533.2 18 981.8 19 468.1
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 104 344.3 103 147.4 104 017.6 103 541.7 104 438.1 105 205.7 106 135.4 106 471.3 108 466.0 108 729.4 108 896.5 109 605.4
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 151 508.9 154 246.1 155 999.7 158 036.0 159 143.2 160 225.9 161 742.7 162 611.0 161 782.2 161 683.1 163 973.0 165 107.9
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 14 345.5 14 985.9 15 370.5 16 052.4 16 636.2 17 244.8 17 709.5 18 067.8 18 513.0 19 059.6 19 120.2 20 009.7
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 596.8 532.6 492.9 476.7 551.1 549.9 543.5 451.1 484.5 462.1 495.6 549.7
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 111 955.5 112 531.5 115 950.4 115 117.2 115 220.1 114 931.3 116 830.6 116 000.3 115 733.9 115 653.5 116 437.9 116 289.0
Обратно