logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Общо за икономиката (S1), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Период 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 475 839.8 485 816.0 495 942.7 509 444.0 511 916.7 516 460.8 524 049.4 527 487.0 525 813.1 533 670.3 542 110.6 546 818.8
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 4 228.9 4 505.3 4 505.5 4 310.5 4 466.9 4 228.9 4 203.3 4 172.0 4 147.1 4 176.5 4 040.3 4 306.3
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 124 359.5 128 691.2 134 005.2 137 547.6 142 638.2 143 555.7 149 081.6 150 838.4 147 012.7 151 668.7 156 909.8 159 731.6
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 50 079.7 52 370.0 53 030.0 53 933.2 49 359.3 50 475.5 50 134.5 50 204.9 51 214.6 52 036.2 54 582.1 53 349.2
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 4 526.2 4 320.0 3 641.4 3 003.2 2 578.9 2 472.5 804.3 963.6 611.1 1 248.9 1 761.4 1 559.9
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 45 553.5 48 050.0 49 388.6 50 930.1 46 780.4 48 003.1 49 330.1 49 241.3 50 603.5 50 787.3 52 820.7 51 789.4
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети 77 808.8 78 703.7 79 105.4 80 247.2 81 120.5 82 069.3 83 242.0 83 332.5 84 177.7 85 884.1 87 561.7 88 595.2
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 15 795.8 15 753.6 15 513.6 15 804.8 16 778.2 16 823.4 17 016.2 16 567.0 17 082.1 17 215.9 17 560.3 17 548.7
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 62 013.0 62 950.2 63 591.8 64 442.5 64 342.4 65 245.9 66 225.7 66 765.4 67 095.6 68 668.2 70 001.4 71 046.5
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 94 806.2 96 166.8 98 218.2 101 106.5 103 422.2 104 014.6 105 153.8 104 289.2 105 502.0 104 838.9 104 643.3 104 703.9
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 12 718.3 13 004.3 13 604.8 13 987.1 14 574.4 15 104.2 15 698.4 16 191.9 16 529.3 16 984.9 17 456.7 17 517.4
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 447.2 432.0 360.0 403.4 399.1 404.8 414.0 405.0 410.2 519.3 506.4 443.9
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 111 391.2 111 942.6 113 113.6 117 908.4 115 936.1 116 607.9 116 121.8 118 053.2 116 819.4 117 561.6 116 410.3 118 171.4
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 528 390.0 537 502.8 544 825.5 555 436.0 557 792.0 562 053.9 566 358.3 571 277.5 568 915.3 574 871.4 581 258.4 584 569.7
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 1 478.6 1 505.5 1 494.3 1 524.3 1 517.2 1 458.1 1 431.6 1 420.4 1 411.5 1 443.7 1 442.4 1 453.8
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 106 476.7 110 132.2 113 414.0 117 168.7 117 396.2 118 175.6 121 558.8 122 068.4 120 075.4 124 485.4 129 126.7 130 754.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 25 941.4 26 319.1 28 090.9 28 215.5 27 686.5 28 199.9 26 701.1 27 213.4 25 591.0 25 558.9 25 749.3 24 670.2
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 60.0 46.2 57.0 57.3 156.7 66.7 71.8 81.7 81.3 97.0 97.3 86.1
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 25 881.4 26 272.9 28 033.9 28 158.2 27 529.8 28 133.2 26 629.3 27 131.7 25 509.7 25 461.9 25 651.9 24 584.0
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети 119 971.7 121 259.1 119 758.3 120 945.6 121 783.6 122 942.7 123 930.3 123 963.9 124 912.1 127 050.3 128 262.6 127 888.9
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 16 973.4 16 914.8 16 610.8 16 928.0 18 242.0 18 504.5 18 724.6 17 828.5 18 440.8 18 584.3 19 533.2 18 984.7
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 102 998.3 104 344.3 103 147.4 104 017.6 103 541.7 104 438.1 105 205.7 106 135.4 106 471.3 108 466.0 108 729.4 108 904.2
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 149 169.6 151 391.1 154 019.6 155 770.2 157 764.0 158 873.2 160 013.8 161 530.7 162 409.1 161 604.6 161 504.8 163 743.1
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 13 933.5 14 345.5 14 985.9 15 370.5 16 052.4 16 636.2 17 244.8 17 709.5 18 067.8 18 513.0 19 059.6 19 120.3
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 612.3 596.8 532.6 492.9 476.7 551.1 549.9 543.5 451.1 484.5 462.1 495.6
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 110 806.2 111 953.6 112 529.9 115 948.4 115 115.4 115 217.1 114 927.9 116 827.6 115 997.3 115 730.8 115 651.0 116 443.9
Обратно