logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Държавно управление (S13), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Период 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 32 407.1 32 535.0 32 893.0 32 071.6 33 004.1 31 833.1 32 351.3 30 739.9 32 325.2 33 152.3 32 984.3 32 837.2
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 14 532.2 14 647.3 13 064.4 13 756.1 14 349.7 13 642.2 12 238.6 12 335.4 13 033.0 14 446.2 12 439.9 13 402.4
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 933.9 914.3 909.9 822.5 880.7 805.0 857.4 720.8 716.2 718.4 691.6 552.3
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 933.9 914.3 909.9 822.5 880.7 805.0 857.4 720.8 716.2 718.4 691.6 552.3
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети 2 998.7 2 925.2 2 956.9 2 912.9 2 810.2 2 833.5 2 845.0 2 853.7 2 791.2 2 917.9 2 982.8 2 991.1
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 401.7 264.3 196.9 158.4 156.4 155.5 155.8 171.3 179.5 190.8 222.6 228.0
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 2 597.0 2 660.9 2 760.1 2 754.5 2 653.8 2 678.0 2 689.2 2 682.4 2 611.7 2 727.0 2 760.2 2 763.1
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 9 143.0 9 218.5 8 711.6 8 824.5 8 580.7 8 583.0 8 485.2 8 379.7 8 354.9 8 153.2 8 375.8 8 459.8
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 37.7 35.6 35.2 38.9 34.2 34.7 36.5 43.6 38.4 35.9 38.7 44.7
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 1.2 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.4
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 4 760.3 4 793.1 7 214.0 5 715.7 6 347.6 5 933.6 7 887.4 6 405.3 7 390.2 6 879.3 8 454.0 7 385.4
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 35 528.7 36 189.9 38 253.2 36 386.4 36 943.9 35 307.1 37 659.3 34 978.0 35 053.5 35 095.3 35 813.4 34 403.0
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 23 012.3 23 577.9 23 452.4 22 721.2 23 256.0 21 771.8 22 427.3 20 720.9 20 761.0 20 738.5 20 580.8 19 753.9
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 23 012.3 23 577.9 23 452.4 22 721.2 23 256.0 21 771.8 22 427.3 20 720.9 20 761.0 20 738.5 20 580.8 19 753.9
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети 7 762.2 7 847.2 7 919.4 7 963.6 7 890.1 7 826.1 7 777.7 7 790.7 7 669.1 7 679.7 7 673.0 7 558.3
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 168.0 73.4 120.3 63.1 27.1 23.6 41.3 38.5 39.0 33.6 66.9 67.0
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 7 594.3 7 773.8 7 799.0 7 900.5 7 863.0 7 802.5 7 736.4 7 752.2 7 630.1 7 646.0 7 606.0 7 491.3
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 3.9 4.0 3.7 4.4 5.4 9.8 8.7 7.9 7.2 9.7 6.5 6.5
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 226.6 174.6 174.3 171.5 196.0 215.7 206.4 239.9 234.6 243.2 269.0 250.7
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 4 523.7 4 586.3 6 703.4 5 525.7 5 596.4 5 483.7 7 239.2 6 218.6 6 381.7 6 424.1 7 284.2 6 833.6
Обратно