logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Държавно управление (S13), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.N.A.LE.F._Z.XDC 32 746.5 33 679.7 32 526.1 33 038.3 31 441.3 33 079.3 33 904.1 33 989.0 33 593.5 35 572.7 37 176.7 36 608.1
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.N.A.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.N.A.LE.F2.T.XDC 13 775.6 14 370.7 13 664.7 12 262.6 12 358.6 13 055.2 14 467.6 12 461.4 13 424.0 15 261.1 13 812.6 11 969.0
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.N.A.LE.F3.T.XDC 822.4 880.5 804.9 857.3 720.7 716.2 718.4 691.6 552.3 603.5 606.5 600.3
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.N.A.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.N.A.LE.F3.L.XDC 822.4 880.5 804.9 857.3 720.7 716.2 718.4 691.6 552.3 603.5 606.5 600.3
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.N.A.LE.F4.T.XDC 2 916.2 2 813.4 2 837.5 2 849.4 2 858.0 2 796.7 2 924.1 2 987.0 3 013.2 2 985.8 3 027.6 2 311.5
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.N.A.LE.F4.S.XDC 156.9 155.0 154.1 154.6 166.4 177.2 193.8 223.0 226.9 217.3 227.7 240.9
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.N.A.LE.F4.L.XDC 2 759.3 2 658.4 2 683.4 2 694.8 2 691.6 2 619.5 2 730.3 2 763.9 2 786.3 2 768.4 2 799.9 2 070.6
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.N.A.LE.F5._Z.XDC 9 469.6 9 219.4 9 230.4 9 119.1 9 010.0 9 012.6 8 826.4 9 085.1 9 180.6 8 980.4 9 424.8 9 087.3
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.N.A.LE.F6._Z.XDC 38.9 34.2 34.7 36.5 43.6 38.4 35.9 39.2 47.1 42.3 39.5 41.3
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.N.A.LE.F7.T.XDC 1.0 1.1 1.2 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.4 1.5 1.6 1.4
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.N.A.LE.F8.T.XDC 5 722.8 6 360.5 5 952.8 7 912.3 6 449.1 7 458.8 6 930.2 8 723.1 7 374.8 7 698.2 10 264.1 12 597.4
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.N.L.LE.F._Z.XDC 37 015.6 37 580.5 35 950.2 38 370.3 35 703.0 35 805.1 35 873.9 36 769.1 35 057.2 35 273.4 36 245.2 37 064.2
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.N.L.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.N.L.LE.F2.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.N.L.LE.F3.T.XDC 22 721.2 23 256.0 21 771.8 22 427.3 20 720.9 20 761.0 20 738.5 20 580.8 19 741.6 20 281.3 21 180.5 21 176.5
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.N.L.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.N.L.LE.F3.L.XDC 22 721.2 23 256.0 21 771.8 22 427.3 20 720.9 20 761.0 20 738.5 20 580.8 19 741.6 20 281.3 21 180.5 21 176.5
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.N.L.LE.F4.T.XDC 7 962.3 7 890.8 7 827.5 7 778.9 7 782.5 7 659.8 7 681.4 7 675.8 7 561.4 7 277.3 7 231.5 6 626.7
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.N.L.LE.F4.S.XDC 62.7 26.8 23.4 41.3 22.9 23.6 34.9 66.3 66.1 60.9 77.1 89.0
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.N.L.LE.F4.L.XDC 7 899.6 7 864.0 7 804.1 7 737.6 7 759.7 7 636.2 7 646.5 7 609.5 7 495.3 7 216.4 7 154.4 6 537.7
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.N.L.LE.F5._Z.XDC 4.4 5.4 9.8 8.7 7.9 7.2 9.7 6.5 6.5 5.5 3.5 3.9
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.N.L.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.N.L.LE.F7.T.XDC 171.5 196.0 215.7 206.4 239.9 234.6 243.2 269.0 250.7 252.8 263.4 227.1
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.N.L.LE.F8.T.XDC 6 156.2 6 232.3 6 125.4 7 949.0 6 951.7 7 142.6 7 201.0 8 237.0 7 497.0 7 456.6 7 566.3 9 029.9
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.