logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Държавно управление (S13), наличности, консолидирани данни (млн. лева)

Период 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 29 243.9 29 393.2 30 896.1 30 182.9 31 129.6 29 993.1 30 427.2 28 909.8 30 541.8 31 246.3 31 074.4 31 065.5
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 14 532.2 14 647.3 13 064.4 13 756.1 14 349.7 13 642.2 12 238.6 12 335.4 13 033.0 14 446.2 12 439.9 13 402.4
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети 832.4 761.6 1 934.3 1 914.1 1 886.9 1 874.9 1 856.4 1 823.9 1 804.5 1 814.6 1 848.1 1 855.2
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 259.3 213.8 169.8 153.3 151.5 148.8 140.9 147.6 154.9 162.8 167.6 169.3
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 573.1 547.7 1 764.5 1 760.8 1 735.5 1 726.2 1 715.5 1 676.3 1 649.6 1 651.7 1 680.5 1 685.8
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 9 140.0 9 215.5 8 708.8 8 821.2 8 576.7 8 575.7 8 478.7 8 373.7 8 349.5 8 145.9 8 370.9 8 454.9
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 37.7 35.6 35.2 38.9 34.2 34.7 36.5 43.6 38.4 35.9 38.7 44.7
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 4 700.0 4 731.8 7 151.9 5 651.1 6 280.6 5 864.1 7 815.6 6 331.8 7 315.0 6 802.3 8 375.3 7 306.8
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 32 365.5 33 048.1 36 256.3 34 497.7 35 069.3 33 467.0 35 735.2 33 148.0 33 270.1 33 189.3 33 903.6 32 631.2
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 22 079.8 22 665.1 22 544.0 21 900.1 22 376.8 20 968.2 21 571.4 20 001.5 20 046.2 20 021.5 19 890.7 19 203.1
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 22 079.8 22 665.1 22 544.0 21 900.1 22 376.8 20 968.2 21 571.4 20 001.5 20 046.2 20 021.5 19 890.7 19 203.1
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети 5 595.9 5 683.5 6 896.8 6 964.9 6 966.8 6 867.5 6 789.1 6 760.9 6 682.4 6 576.3 6 538.3 6 422.3
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 25.6 22.8 93.3 58.0 22.1 16.9 26.4 14.8 14.4 5.6 11.9 8.3
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 5 570.4 5 660.6 6 803.5 6 906.8 6 944.7 6 850.7 6 762.6 6 746.1 6 668.0 6 570.7 6 526.4 6 414.0
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 1.0 1.0 0.9 1.1 1.3 2.4 2.2 2.0 1.8 2.4 1.6 1.6
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 225.4 173.6 173.3 170.5 194.9 214.6 205.2 238.6 233.2 241.8 267.4 249.3
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 4 463.4 4 524.9 6 641.2 5 461.1 5 529.4 5 414.3 7 167.3 6 145.1 6 306.4 6 347.2 7 205.6 6 755.0
Обратно