logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Местно държавно управление (S1313), наличности, консолидирани данни (млн. лева)

Период 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 1 820.9 1 664.6 1 811.0 1 896.9 1 931.2 1 869.7 2 040.3 2 265.5 2 459.4 2 331.0 2 390.6 2 656.0
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 1 115.9 973.1 922.8 1 151.2 1 231.1 1 206.4 1 241.8 1 562.7 1 728.0 1 576.7 1 571.3 1 890.8
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети 40.8 41.3 41.2 41.7 41.8 41.3 41.1 42.4 43.1 46.1 46.2 47.8
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 37.3 37.9 37.9 38.3 38.4 37.9 36.6 37.6 38.4 40.9 41.0 42.6
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 3.5 3.4 3.3 3.3 3.4 3.4 4.5 4.8 4.7 5.2 5.2 5.2
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 194.1 193.3 192.2 192.4 192.4 192.5 191.3 143.8 139.5 138.1 135.0 135.1
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 12.4 12.1 12.3 14.3 12.5 13.2 14.1 17.2 14.5 14.3 15.1 18.3
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 1.2 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.4
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 456.2 443.6 641.3 496.2 452.2 414.9 550.7 497.9 533.0 554.5 621.3 562.6
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 1 998.7 2 106.3 2 317.9 2 004.7 1 977.7 2 006.0 2 289.3 2 095.3 2 206.7 2 220.9 2 503.2 2 350.4
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 118.7 126.4 122.6 121.6 109.9 107.5 122.2 121.1 117.8 114.7 110.1 113.8
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 118.7 126.4 122.6 121.6 109.9 107.5 122.2 121.1 117.8 114.7 110.1 113.8
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети 1 033.4 1 034.6 1 042.1 1 019.2 1 021.0 1 021.2 1 047.0 1 046.9 1 167.7 1 165.8 1 223.7 1 223.1
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 68.7 39.7 31.4 23.0 22.1 23.6 32.5 36.9 37.6 32.4 65.9 66.1
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 964.7 994.9 1 010.7 996.2 998.9 997.6 1 014.5 1 010.0 1 130.1 1 133.3 1 157.8 1 156.9
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 846.6 945.3 1 153.2 863.9 846.8 877.3 1 120.2 927.3 921.2 940.4 1 169.4 1 013.6
Обратно