logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Централно държавно управление (S1311), наличности, консолидирани данни (млн. лева)

Период 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 26 723.2 26 917.2 28 398.3 27 431.0 28 248.8 27 123.3 27 646.4 25 742.2 27 086.5 27 838.9 27 765.8 27 265.3
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 13 248.5 13 449.9 12 024.4 12 409.7 12 844.6 12 136.3 10 927.1 10 590.6 11 071.7 12 558.5 10 646.3 11 144.9
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети 983.4 879.2 2 034.0 2 000.4 1 967.2 1 955.2 1 964.3 1 931.4 1 909.0 1 919.6 1 975.8 1 979.0
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 267.5 195.4 144.1 120.1 118.0 117.6 119.2 133.7 141.1 149.9 181.6 185.5
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 715.9 683.8 1 889.9 1 880.3 1 849.2 1 837.6 1 845.1 1 797.8 1 768.0 1 769.7 1 794.2 1 793.5
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 8 888.2 8 963.8 8 456.7 8 568.8 8 324.4 8 323.2 8 227.5 8 169.9 8 150.1 7 947.8 8 175.9 8 259.9
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 25.2 23.4 22.9 24.5 21.5 21.3 22.3 26.2 23.7 21.5 23.5 26.2
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 3 576.4 3 599.4 5 858.9 4 426.2 5 089.6 4 685.7 6 503.8 5 022.6 5 930.5 5 389.9 6 942.8 5 853.8
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 30 981.7 31 488.8 34 249.5 32 968.2 33 568.8 31 981.7 33 642.2 31 394.5 31 344.2 31 335.0 31 509.9 30 516.8
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 22 653.8 23 238.4 23 116.4 22 421.1 22 968.3 21 597.2 22 238.6 20 556.4 20 599.9 20 580.5 20 448.0 19 629.7
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 22 653.8 23 238.4 23 116.4 22 421.1 22 968.3 21 597.2 22 238.6 20 556.4 20 599.9 20 580.5 20 448.0 19 629.7
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети 4 754.3 4 807.8 5 995.5 6 073.5 6 067.9 5 968.0 5 891.1 5 863.9 5 662.3 5 561.7 5 488.5 5 370.8
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 2.4 2.6 74.0 40.1 4.9 0.0 8.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.9
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 4 751.9 4 805.2 5 921.6 6 033.4 6 063.0 5 968.0 5 882.3 5 862.3 5 660.9 5 560.5 5 487.5 5 369.9
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 1.0 1.0 0.9 1.1 1.3 2.4 2.2 2.0 1.8 2.4 1.6 1.6
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 226.6 174.6 174.3 171.5 196.0 215.7 206.4 239.9 234.6 243.2 269.0 250.7
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 3 346.1 3 267.0 4 962.3 4 301.0 4 335.2 4 198.2 5 304.0 4 732.3 4 845.7 4 947.0 5 302.8 5 264.0
Обратно