logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Застрахователни дружества и пенсионни фондове (S12Q), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Период 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 15 236.9 15 997.8 16 595.3 17 198.1 17 743.6 18 380.7 18 913.1 19 094.7 19 293.2 19 877.8 20 135.7 21 006.0
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 2 446.8 2 688.4 2 048.6 2 112.0 1 852.4 2 006.6 1 230.1 1 327.9 1 388.3 1 500.8 1 772.6 2 277.7
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 8 411.8 8 775.2 9 443.6 9 598.0 10 136.0 10 418.6 11 496.2 11 598.3 11 380.2 11 592.6 11 445.8 11 957.0
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 0.0 15.6 0.0 0.0 0.0 5.8 6.0 20.6 21.0 82.2 49.1 10.4
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 8 411.8 8 759.6 9 443.6 9 598.0 10 136.0 10 412.8 11 490.2 11 577.8 11 359.2 11 510.3 11 396.7 11 946.6
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети 453.8 483.4 515.7 530.6 534.2 541.6 517.1 557.5 566.4 562.2 747.9 643.1
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 307.8 324.0 349.2 330.5 337.2 338.5 284.0 329.3 329.6 320.4 429.9 319.7
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 146.0 159.4 166.5 200.1 197.0 203.1 233.1 228.2 236.8 241.8 318.0 323.4
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 3 129.6 3 339.0 3 759.9 4 078.6 4 192.9 4 445.5 4 683.6 4 708.8 4 947.3 5 149.9 5 072.5 5 017.8
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 4.4 1.2 3.8 4.2 7.2 0.9 7.0 0.7 2.2 3.0 4.1 2.6
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 790.5 710.6 823.7 874.8 1 020.6 967.3 979.1 900.9 1 008.6 1 069.3 1 092.8 1 107.6
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 17 190.8 17 580.6 18 051.6 19 411.6 19 866.4 20 666.4 20 836.5 21 531.0 21 796.2 22 255.7 22 037.9 22 877.0
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети 131.5 169.3 197.0 669.8 665.7 705.7 283.8 669.9 683.6 591.9 288.4 303.2
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 57.1 88.7 105.2 556.9 552.9 601.6 148.7 559.9 571.6 480.1 176.6 211.4
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 74.3 80.7 91.8 112.8 112.8 104.1 135.0 110.0 112.0 111.8 111.8 91.8
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 1 873.1 1 921.6 1 904.8 2 135.0 2 009.2 2 132.7 2 206.5 2 228.8 1 989.1 1 999.8 1 992.8 1 992.8
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 14 345.5 14 985.9 15 370.5 16 052.4 16 636.2 17 244.8 17 709.5 18 067.8 18 513.0 19 059.6 19 120.2 20 009.7
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 17.5 8.5 16.7 3.5 0.7 10.2 1.1 4.9 3.4 11.1 0.5 6.3
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 823.3 495.2 562.7 551.0 554.4 572.9 635.6 559.6 607.0 593.4 635.9 564.9
Обратно