logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Други финансови институции (S12P), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Период 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 17 493.7 17 387.8 17 978.1 17 831.2 20 380.2 21 043.9 20 191.7 20 181.6 20 413.6 19 849.1 19 888.4 19 938.3
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 2 725.6 2 871.6 3 346.2 2 582.1 2 963.9 3 006.9 2 974.1 3 040.2 3 585.1 3 099.3 3 165.8 3 031.2
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 605.9 653.4 681.3 708.8 871.9 878.2 929.1 943.7 960.4 961.4 908.6 988.8
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 0.0 1.7 1.8 6.1 10.4 16.4 19.2 18.4 18.7 18.9 17.4 17.4
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 605.9 651.6 679.6 702.7 861.5 861.8 909.9 925.3 941.7 942.5 891.2 971.4
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети 7 967.0 7 719.7 7 816.1 7 985.0 8 187.8 8 397.2 8 359.3 8 294.8 8 014.1 8 097.5 8 133.1 8 190.8
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 920.9 856.5 895.7 945.2 986.8 1 048.4 1 059.6 1 072.9 1 016.4 1 005.4 1 021.4 1 046.0
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 7 046.1 6 863.2 6 920.5 7 039.8 7 201.0 7 348.8 7 299.7 7 221.9 6 997.6 7 092.2 7 111.7 7 144.8
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 3 492.7 3 516.6 3 600.2 3 991.0 5 557.6 5 953.9 5 129.0 5 117.3 5 137.0 5 153.4 5 191.3 5 231.2
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 49.5 48.0 47.8 45.9 44.7 44.3 45.7 45.3 47.6 51.4 58.1 52.7
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 2.4 2.0 2.5 1.8 3.1 2.6 2.2 2.1 2.6 5.2 1.3 1.5
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 2 650.5 2 576.6 2 483.9 2 516.5 2 751.1 2 760.8 2 752.3 2 738.2 2 666.8 2 480.8 2 430.3 2 442.1
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 19 716.8 20 139.3 20 611.0 21 615.7 22 935.1 23 872.2 24 862.0 24 842.5 25 083.0 25 571.0 25 659.9 25 950.0
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 611.3 623.9 707.5 841.3 765.2 783.5 862.7 928.1 929.0 876.7 749.0 752.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 46.2 56.7 57.0 152.0 58.0 58.8 64.3 48.1 63.5 64.7 65.4 74.3
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 565.1 567.2 650.5 689.3 707.2 724.8 798.5 880.0 865.5 812.0 683.6 677.7
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети 6 172.1 6 048.1 6 230.8 6 369.9 6 401.9 6 479.8 6 800.3 6 823.8 6 811.0 7 004.3 7 110.3 7 273.2
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 1 288.7 1 198.9 1 191.0 1 190.7 1 396.7 1 364.1 1 467.7 1 189.1 1 038.5 1 060.7 1 006.8 1 143.9
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 4 883.4 4 849.2 5 039.8 5 179.2 5 005.2 5 115.7 5 332.7 5 634.7 5 772.5 5 943.6 6 103.5 6 129.3
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 9 528.8 9 900.2 10 010.2 10 264.8 11 220.5 11 552.7 11 941.6 11 952.6 12 321.2 12 920.8 13 154.1 13 284.3
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 3.4 3.4 3.5 3.4 3.4 3.6 3.9 4.0 0.7 0.7 0.7 0.7
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 3 401.2 3 563.7 3 659.0 4 136.3 4 544.1 5 052.6 5 253.5 5 133.9 5 021.1 4 768.5 4 645.9 4 639.9
Обратно