logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Други финансови институции (S12P), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Период 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 17 007.6 17 377.1 17 162.6 17 749.8 17 560.5 20 111.3 20 833.0 19 982.4 19 982.5 20 238.9 19 673.6 19 633.0
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 2 633.2 2 725.6 2 871.6 3 346.2 2 582.1 2 963.9 3 006.9 2 975.7 3 041.8 3 586.8 3 101.0 3 119.5
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 617.1 605.9 653.4 681.3 708.8 871.9 878.2 929.1 943.7 960.4 961.4 910.0
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 0.0 0.0 1.7 1.8 6.1 10.4 16.4 19.2 18.4 18.7 18.9 17.4
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 617.1 605.9 651.6 679.6 702.7 861.5 861.8 909.9 925.3 941.7 942.5 892.5
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети 7 661.3 7 967.0 7 719.7 7 816.1 7 985.0 8 187.8 8 397.2 8 359.3 8 294.8 8 014.1 8 097.5 8 143.6
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 874.0 920.9 856.5 895.7 945.2 986.8 1 048.4 1 059.6 1 072.9 1 016.4 1 005.4 1 024.2
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 6 787.3 7 046.1 6 863.2 6 920.5 7 039.8 7 201.0 7 348.8 7 299.7 7 221.9 6 997.6 7 092.2 7 119.3
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 3 306.7 3 376.1 3 291.3 3 371.9 3 720.2 5 288.8 5 743.0 4 918.2 4 916.6 4 960.6 4 976.3 4 962.3
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 50.3 49.5 48.0 47.8 45.9 44.7 44.3 45.7 45.3 47.6 51.4 58.1
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 2.1 2.4 2.0 2.5 1.8 3.1 2.6 2.2 2.1 2.6 5.2 1.3
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 2 737.0 2 650.5 2 576.6 2 483.9 2 516.5 2 751.1 2 760.8 2 752.3 2 738.2 2 666.8 2 480.8 2 438.2
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 19 286.6 19 600.2 19 914.0 20 382.7 21 344.9 22 666.3 23 661.3 24 651.2 24 641.8 24 906.6 25 393.9 25 436.5
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 635.7 611.3 623.9 707.5 841.3 765.2 783.5 862.7 928.1 929.0 876.7 751.7
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 60.0 46.2 56.7 57.0 152.0 58.0 58.8 64.3 48.1 63.5 64.7 65.6
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 575.7 565.1 567.2 650.5 689.3 707.2 724.8 798.5 880.0 865.5 812.0 686.1
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети 5 975.6 6 172.1 6 048.1 6 230.8 6 369.9 6 401.9 6 479.8 6 800.3 6 823.8 6 811.0 7 004.3 7 110.3
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 1 276.4 1 288.7 1 198.9 1 191.0 1 190.7 1 396.7 1 364.1 1 467.7 1 189.1 1 038.5 1 060.7 1 006.8
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 4 699.2 4 883.4 4 849.2 5 039.8 5 179.2 5 005.2 5 115.7 5 332.7 5 634.7 5 772.5 5 943.6 6 103.5
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 9 301.9 9 412.2 9 674.9 9 781.9 9 994.0 10 951.6 11 341.8 11 730.7 11 751.9 12 144.8 12 743.7 12 922.4
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 3.1 3.4 3.4 3.5 3.4 3.4 3.6 3.9 4.0 0.7 0.7 0.7
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 3 370.2 3 401.2 3 563.7 3 659.0 4 136.3 4 544.1 5 052.6 5 253.5 5 133.9 5 021.1 4 768.5 4 651.4
Обратно