logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Депозитни институции без централната банка (S122), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Период 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 89 327.8 90 692.4 92 408.7 94 313.3 95 566.6 95 805.2 97 912.4 99 828.0 100 046.3 102 234.7 104 838.8 106 653.8
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 22 562.7 22 901.9 23 600.6 24 308.8 25 249.4 24 091.4 26 695.7 27 145.7 27 417.7 27 078.8 28 519.7 29 833.9
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 11 603.9 12 095.3 12 475.3 13 020.4 12 716.9 12 985.0 12 113.6 13 567.3 12 803.9 13 218.6 13 348.3 13 332.1
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 469.0 470.0 528.3 780.4 764.7 536.4 154.0 238.8 286.7 263.5 260.9 301.8
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 11 134.9 11 625.3 11 947.0 12 240.0 11 952.3 12 448.5 11 959.6 13 328.6 12 517.2 12 955.1 13 087.4 13 030.3
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети 52 952.7 53 633.4 54 186.7 54 748.4 55 180.5 56 143.5 56 616.7 56 582.8 57 308.4 59 051.5 60 136.5 60 622.6
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 12 922.5 12 786.6 12 812.7 13 099.8 13 971.3 14 064.9 14 198.8 13 781.5 13 985.8 14 156.8 14 436.0 14 168.4
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 40 030.2 40 846.9 41 373.9 41 648.6 41 209.2 42 078.6 42 417.9 42 801.3 43 322.6 44 894.7 45 700.6 46 454.2
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 811.2 622.8 735.4 787.5 786.6 818.5 769.4 779.9 802.4 863.6 910.3 1 006.4
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 167.9 140.2 139.6 174.3 178.4 190.1 192.8 202.5 221.7 227.4 232.6 241.4
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 169.2 166.1 155.7 194.3 190.4 164.6 176.4 159.8 151.7 248.8 230.3 158.6
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 1 060.2 1 132.7 1 115.5 1 079.6 1 264.3 1 412.1 1 348.0 1 390.0 1 340.6 1 546.0 1 461.1 1 458.9
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 86 334.0 87 941.4 89 064.4 91 542.5 92 111.3 92 758.3 94 760.2 97 457.9 97 185.6 99 553.7 102 439.3 104 515.9
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 70 610.0 72 504.7 73 900.0 76 359.7 76 412.5 77 030.6 79 249.8 81 474.9 81 420.5 84 079.1 86 500.3 87 438.4
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 339.5 323.5 350.9 327.1 320.4 302.4 321.5 319.9 326.5 323.6 325.1 315.6
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 339.5 323.5 350.9 327.1 320.4 302.4 321.5 319.9 326.5 323.6 325.1 315.6
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети 3 041.9 2 635.7 2 266.5 2 379.1 2 240.4 2 514.9 2 389.1 2 371.6 2 288.0 2 378.9 2 330.5 2 483.8
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 3 041.9 2 635.7 2 266.5 2 379.1 2 240.4 2 514.9 2 389.1 2 371.6 2 288.0 2 378.9 2 330.5 2 483.8
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 10 826.0 10 893.0 11 221.0 11 278.6 11 492.3 11 336.6 11 526.7 11 856.4 11 262.7 11 178.5 11 581.4 12 741.2
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 285.7 254.9 256.4 210.1 210.3 265.9 234.2 245.2 137.3 165.1 142.5 166.5
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 1 230.9 1 329.6 1 069.7 988.0 1 435.3 1 307.9 1 039.0 1 189.9 1 750.5 1 428.4 1 559.4 1 370.3
Обратно