logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Нефинансови предприятия (S11), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Период 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 162 395.4 165 810.5 171 400.8 171 806.6 170 712.2 173 527.3 173 572.9 174 033.7 175 398.9 177 141.1 176 759.2 176 634.4
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 31 268.4 32 630.7 34 066.9 33 559.8 34 447.6 36 573.3 37 975.3 37 393.0 38 921.4 40 799.5 40 447.5 40 459.3
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 504.8 424.7 554.2 520.8 523.5 595.5 467.4 449.8 403.7 394.5 428.0 371.8
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 0.2 2.4 48.4 32.4 40.1 47.1 47.6 39.3 31.2 26.3 45.1 6.3
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 504.6 422.3 505.8 488.4 483.4 548.4 419.7 410.5 372.5 368.1 382.9 365.5
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети 13 492.3 13 654.7 14 095.1 14 344.7 14 176.1 14 583.8 14 706.7 14 843.4 15 139.5 15 525.7 15 776.1 15 664.6
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 1 333.3 1 254.1 1 262.6 1 369.3 1 271.8 1 265.9 1 274.1 1 510.8 1 521.5 1 595.7 1 691.6 1 518.5
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 12 159.0 12 400.5 12 832.5 12 975.4 12 904.3 13 317.9 13 432.7 13 332.5 13 618.0 13 930.0 14 084.5 14 146.2
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 23 767.9 24 618.5 26 360.9 27 499.9 26 264.1 26 519.5 25 804.2 25 817.6 25 812.9 25 763.1 25 747.2 25 590.5
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 700.0 709.7 706.8 725.3 734.9 790.6 811.5 863.0 903.6 948.1 975.5 1 025.1
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 83.2 61.0 63.3 58.0 75.7 72.1 77.1 75.2 84.0 77.8 70.1 64.7
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 92 578.7 93 711.3 95 553.5 95 098.0 94 490.3 94 392.5 93 730.7 94 591.7 94 133.8 93 632.5 93 315.0 93 458.4
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо 306 791.2 309 317.4 312 989.0 313 797.0 314 518.6 315 154.9 315 326.9 316 958.9 317 541.3 317 642.2 316 744.4 317 157.1
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети 2 372.0 3 538.2 3 728.5 3 803.6 3 876.3 3 824.3 3 603.4 3 615.4 3 545.3 3 808.9 3 022.2 3 129.3
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет 0.0 0.3 0.3 4.6 8.7 13.0 17.4 33.1 33.5 32.6 20.5 17.4
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет 2 372.0 3 537.9 3 728.2 3 798.9 3 867.7 3 811.2 3 586.1 3 582.3 3 511.9 3 776.3 3 001.6 3 111.9
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети 83 271.7 81 773.4 82 342.5 82 324.8 82 766.8 83 501.9 83 589.4 83 738.6 85 209.6 85 902.3 85 122.2 85 865.5
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет 13 115.4 12 931.1 13 209.3 14 185.5 14 403.0 14 621.0 14 192.1 14 693.8 14 917.4 15 926.6 15 692.8 16 012.9
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет 70 156.4 68 842.3 69 133.2 68 139.4 68 363.8 68 881.0 69 397.3 69 044.7 70 292.2 69 975.7 69 429.4 69 852.6
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо 123 658.6 125 579.3 127 550.5 128 911.3 129 730.9 130 292.7 131 207.0 132 699.8 131 865.5 131 026.4 131 701.0 131 250.1
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети 94.4 89.6 88.4 87.9 85.0 86.2 87.0 65.0 80.8 64.6 58.9 72.2
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети 97 394.5 98 336.8 99 279.1 98 669.3 98 059.6 97 449.8 96 840.0 96 840.0 96 840.0 96 840.0 96 840.0 96 840.0
Обратно