logo Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Нефинансови предприятия (S11), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4
Активи; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F._Z.XDC 164 789.4 163 608.1 166 342.8 167 808.4 169 076.1 172 967.5 177 067.6 179 166.8 179 301.0 179 562.2 183 200.7 184 036.1
Активи; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Активи; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F2.T.XDC 33 467.7 34 386.6 36 543.4 37 976.0 37 466.3 39 066.9 41 017.1 40 737.3 40 749.0 41 133.7 44 010.0 45 541.3
Активи; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F3.T.XDC 520.8 523.5 595.5 467.4 449.8 403.7 394.5 427.8 372.2 334.1 322.2 324.6
Активи; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F3.S.XDC 32.4 40.1 47.1 47.6 39.3 31.2 26.3 45.1 6.3 6.6 4.4 2.9
Активи; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F3.L.XDC 488.4 483.4 548.4 419.7 410.5 372.5 368.1 382.8 365.9 327.5 317.8 321.6
Активи; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F4.T.XDC 14 347.8 14 178.3 14 584.7 14 711.2 15 671.1 16 759.0 17 992.8 19 032.1 18 889.9 18 978.5 19 508.4 19 618.8
Активи; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F4.S.XDC 1 369.2 1 271.7 1 265.7 1 273.9 1 568.6 1 641.7 1 784.9 1 931.7 1 755.8 1 733.6 1 976.5 1 837.1
Активи; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F4.L.XDC 12 978.6 12 906.6 13 319.0 13 437.2 14 102.6 15 117.4 16 207.8 17 100.4 17 134.1 17 244.9 17 532.0 17 781.7
Активи; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F5._Z.XDC 27 414.3 26 168.8 26 421.9 25 711.0 25 692.8 25 642.4 25 606.9 25 596.4 25 347.4 25 152.7 25 044.7 24 895.4
Активи; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F6._Z.XDC 725.3 734.9 790.6 811.5 863.0 903.6 948.1 973.4 1 025.1 1 058.6 1 191.1 1 193.9
Активи; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F7.T.XDC 58.0 75.7 72.1 77.1 75.0 83.6 77.2 69.2 63.9 55.9 64.6 52.9
Активи; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.A.LE.F8.T.XDC 88 255.4 87 540.4 87 334.6 88 054.2 88 858.0 90 108.3 91 031.1 92 330.5 92 853.6 92 848.7 93 059.7 92 409.2
Пасиви; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F._Z.XDC 306 089.5 306 695.6 307 235.3 308 727.5 312 276.0 316 091.7 318 587.1 319 937.2 322 292.9 323 444.4 325 769.0 326 670.4
Пасиви; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F2.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F3.T.XDC 3 803.6 3 876.3 3 824.3 3 603.4 3 615.6 3 545.8 3 809.6 3 036.9 3 126.2 3 166.3 3 193.9 3 162.8
Пасиви; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F3.S.XDC 4.6 8.7 13.0 17.4 28.8 24.8 19.6 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F3.L.XDC 3 798.9 3 867.7 3 811.2 3 586.1 3 586.9 3 521.0 3 790.0 3 033.7 3 126.2 3 166.3 3 193.9 3 162.8
Пасиви; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F4.T.XDC 82 329.4 82 772.3 83 504.2 83 607.7 84 654.0 87 051.5 88 598.7 88 343.3 89 378.4 90 029.4 91 372.7 90 971.3
Пасиви; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F4.S.XDC 14 178.7 14 396.7 14 614.8 14 173.6 14 657.8 14 895.2 15 133.2 15 025.3 15 158.4 15 303.5 15 679.8 15 708.9
Пасиви; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F4.L.XDC 68 150.7 68 375.6 68 889.4 69 434.1 69 996.2 72 156.4 73 465.5 73 318.0 74 219.9 74 725.9 75 692.9 75 262.3
Пасиви; Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F5._Z.XDC 128 200.0 129 013.6 129 595.0 130 506.8 133 036.4 132 704.6 132 391.6 133 092.3 134 127.4 134 014.5 134 586.4 135 218.1
Пасиви; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасиви; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F7.T.XDC 87.9 85.0 86.2 87.0 64.8 80.4 64.0 58.2 71.5 74.1 86.1 62.6
Пасиви; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S11.N.L.LE.F8.T.XDC 91 668.6 90 948.3 90 225.6 90 922.6 90 905.1 92 709.4 93 723.2 95 406.6 95 589.4 96 160.0 96 529.9 97 255.6
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.