logo Skip to content

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Част I. Официални резервни активи и други активи в чуждестранна валута (млн. евро)

Период 2017-10
Свят; Общо за икономиката; Неприложимо; Актив (Нетно придобиване); Резервни активи; Общо финансови активи/пасиви; Всички валути без национална валута; Всички бази за оценка 22 229.6
Свят; Общо за икономиката; Неприложимо; Актив (Нетно придобиване); Резервни активи; Чуждестранни валутни активи (ценни книги, валута и депозити); Всички валути без национална валута; Всички бази за оценка 19 949.3
Свят; Общо за икономиката; Неприложимо; Актив (Нетно придобиване); Резервни активи; Ценни книжа (акции, дялове на инвестиционни фондове и дългови ценни книжа); Всички валути без национална валута; Пазарна стойност 12 236.9
Свят; Емитент, чието главно управление се намира в предоставящата данни страна или валутна зона; Неприложимо; Актив (Нетно придобиване); Резервни активи; Ценни книжа (акции, дялове на инвестиционни фондове и дългови ценни книжа); Всички валути без национална валута; Пазарна стойност 0.0
Свят; Общо за икономиката; Всички оригинални матуритети; Актив (Нетно придобиване); Резервни активи; Валута и депозити; Всички валути без национална валута; Номинална стойност 7 712.4
Свят; Централна банка; Всички оригинални матуритети; Актив (Нетно придобиване); Резервни активи; Валута и депозити; Всички валути без национална валута; Номинална стойност 2 455.4
Свят; Банки, чието главно управление се намира в предоставящата данни страна или валутна зона; Всички оригинални матуритети; Актив (Нетно придобиване); Резервни активи; Валута и депозити; Всички валути без национална валута; Номинална стойност 0.0
Свят; Банки, чието главно управление се намира извън предоставящата данни страна или валутна зона; Всички оригинални матуритети; Актив (Нетно придобиване); Резервни активи; Валута и депозити; Всички валути без национална валута; Номинална стойност 5 257.0
Международен валутен фонд (МВФ); Централна банка; Неприложимо; Актив (Нетно придобиване); Резервни активи; Резервна позиция при МВФ; Специални права на тираж (СПТ); Пазарна стойност 118.4
Свят; Невключени в сектор; Всички оригинални матуритети; Актив (Нетно придобиване); Резервни активи; Специални права на тираж; Специални права на тираж (СПТ); Пазарна стойност 739.6
Неразпределени; Невключени в сектор; Неприложимо; Актив (Нетно придобиване); Резервни активи; Монетарно злато; Злато; Пазарна стойност 1 422.3
Свят; Общо за икономиката; Всички оригинални матуритети; Нето (Актив минус Пасив); Резервни активи; Финансови деривати; Всички валути без национална валута; Пазарна стойност 0.0
Свят; Други сектори без ПФИ; Всички оригинални матуритети; Актив (Нетно придобиване); Резервни активи; Заеми; Всички валути без национална валута; Номинална стойност 0.0
Свят; Общо за икономиката; Неприложимо; Актив (Нетно придобиване); Резервни активи; Резервни активи различни от злато, резервна позиция при МВФ, валута, депозити, ценни книжа, финансови деривати и заеми (към небанкови институции); Всички валути без национална валута; Всички бази за оценка 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Общо за икономиката; Неприложимо; Актив (Нетно придобиване); Рамка за международните резерви; Общо финансови активи/пасиви; Всички валути без национална валута; Всички бази за оценка 157.8
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Общо за икономиката; Неприложимо; Актив (Нетно придобиване); Рамка за международните резерви; Ценни книжа (акции, дялове на инвестиционни фондове и дългови ценни книжа); Всички валути без национална валута; Пазарна стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Депозитни институции без централната банка; Всички оригинални матуритети; Актив (Нетно придобиване); Рамка за международните резерви; Валута и депозити; Всички валути без национална валута; Номинална стойност 138.8
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Други сектори без ПФИ; Всички оригинални матуритети; Актив (Нетно придобиване); Рамка за международните резерви; Заеми; Всички валути без национална валута; Номинална стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Общо за икономиката; Всички оригинални матуритети; Нето (Актив минус Пасив); Рамка за международните резерви; Финансови деривати; Всички валути без национална валута; Пазарна стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Невключени в сектор; Неприложимо; Актив (Нетно придобиване); Рамка за международните резерви; Монетарно злато; Злато; Пазарна стойност 19.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Общо за икономиката; Неприложимо; Актив (Нетно придобиване); Рамка за международните резерви; Други (останалата част от активите в чуждестранна валута, които не са включени в резервните активи); Всички валути без национална валута; Всички бази за оценка 0.0
Обратно