logo Skip to content

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Част IV. Допълнителни показатели (млн. евро)

Период 2017-10
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Всички оригинални матуритети с краткосрочен остатъчен матуритет (до 1 година); Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Пасив (Нетно придобиване); Рамка за международните резерви, инструмент, индексиран с валутен курс; Рамка за международните резерви; Дългови инструменти (ПЧИ); Национална валута; Стойност с натрупване 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Всички оригинални матуритети; Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Нетни потоци (Рамка на резервите); Рамка за международните резерви, инструмент деноминиран в чуждестранна валута и изплащан с други средства (напр. в национална валута); Рамка за международните резерви; Общо финансови активи/пасиви; Всички валути без национална валута; Номинална стойност 32.9
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Всички оригинални матуритети; Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Нетни потоци (Рамка на резервите); Рамка за международните резерви, инструмент деноминиран в чуждестранна валута и изплащан с други средства (напр. в национална валута); Рамка за международните резерви; Форуърди, фючърси и опции; Всички валути без национална валута; Номинална стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Всички оригинални матуритети; Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Изходящи потоци (Рамка на резервите); Рамка за международните резерви, инструмент деноминиран в чуждестранна валута и изплащан с други средства (напр. в национална валута); Рамка за международните резерви; Форуърди, фючърси и опции; Всички валути без национална валута; Номинална стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Всички оригинални матуритети; Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Входящи потоци (Рамка на резервите); Рамка за международните резерви, инструмент деноминиран в чуждестранна валута и изплащан с други средства (напр. в национална валута); Рамка за международните резерви; Форуърди, фючърси и опции; Всички валути без национална валута; Номинална стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Всички оригинални матуритети; Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Нетни потоци (Рамка на резервите); Рамка за международните резерви, инструмент деноминиран в чуждестранна валута и изплащан с други средства (напр. в национална валута); Рамка за международните резерви; Други инструменти различни от форуърди, фючърси и опции; Всички валути без национална валута; Пазарна стойност 32.9
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Неприложимо; Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Актив (Нетно придобиване); Рамка за международните резерви, заложени инструменти; Рамка за международните резерви; Общо финансови активи/пасиви; Всички валути без национална валута; Всички бази за оценка 0.0
Свят; Неприложимо; Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Актив (Нетно придобиване); Рамка за международните резерви, заложени инструменти; Резервни активи; Общо финансови активи/пасиви; Всички валути без национална валута; Всички бази за оценка 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Неприложимо; Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Актив (Нетно придобиване); Рамка за международните резерви, заложени инструменти; Рамка за международните резерви; Други активи в чуждестранна валута (ценни книжа, депозити, заеми, финансови деривати и злато, които не са включени в резервните активи); Всички валути без национална валута; Всички бази за оценка 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Неприложимо; Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Актив (Нетно придобиване); Reserves Template, instrument lent and on repo; Рамка за международните резерви; Ценни книжа (акции, дялове на инвестиционни фондове и дългови ценни книжа); Всички валути без национална валута; Пазарна стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Неприложимо; Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Актив (Нетно придобиване); Рамка за международните резерви, инструмент, даден на заем или предмет на репо-сделка и включен в Част I; Рамка за международните резерви; Ценни книжа (акции, дялове на инвестиционни фондове и дългови ценни книжа); Всички валути без национална валута; Пазарна стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Неприложимо; Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Актив (Нетно придобиване); Рамка за международните резерви, инструмент, даден на заем или предмет на репо-сделка и невключен в Част I; Рамка за международните резерви; Ценни книжа (акции, дялове на инвестиционни фондове и дългови ценни книжа); Всички валути без национална валута; Пазарна стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Неприложимо; Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Актив (Нетно придобиване); Рамка за международните резерви, инструмент, зает или придобит и включен в Част I; Рамка за международните резерви; Ценни книжа (акции, дялове на инвестиционни фондове и дългови ценни книжа); Всички валути без национална валута; Пазарна стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Неприложимо; Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Актив (Нетно придобиване); Рамка за международните резерви, инструмент, зает или придобит и невключен в Част I; Рамка за международните резерви; Ценни книжа (акции, дялове на инвестиционни фондове и дългови ценни книжа); Всички валути без национална валута; Пазарна стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Всички оригинални матуритети; Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Нето (Актив минус Пасив); Финансова сметка; Рамка за международните резерви; Финансови деривати; Всички валути без национална валута; Пазарна стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Всички оригинални матуритети; Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Нето (Актив минус Пасив); Финансова сметка; Рамка за международните резерви; Форуърди; Всички валути без национална валута; Пазарна стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Всички оригинални матуритети; Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Нето (Актив минус Пасив); Финансова сметка; Рамка за международните резерви; Фючърси; Всички валути без национална валута; Пазарна стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Всички оригинални матуритети; Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Нето (Актив минус Пасив); Финансова сметка; Рамка за международните резерви; Суапове; Всички валути без национална валута; Пазарна стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Всички оригинални матуритети; Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Нето (Актив минус Пасив); Финансова сметка; Рамка за международните резерви; Опции; Всички валути без национална валута; Пазарна стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Всички оригинални матуритети; Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Нето (Актив минус Пасив); Финансова сметка; Рамка за международните резерви; Други деривати; Всички валути без национална валута; Пазарна стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Всички оригинални матуритети с дългосрочен остатъчен матуритет (над 1 година); Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Нетни потоци (Рамка на резервите); Рамка за международните резерви, инструмент, предмет на маржин сделки; Рамка за международните резерви; Форуърди, фючърси и опции; Всички валути без национална валута; Номинална стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Всички оригинални матуритети с дългосрочен остатъчен матуритет (над 1 година); Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Нетни потоци (Рамка на резервите); Рамка за международните резерви, къси/дълги позиции; Рамка за международните резерви; Форуърди и фючърси; Всички валути без национална валута; Номинална стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Всички оригинални матуритети с дългосрочен остатъчен матуритет (над 1 година); Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Изходящи потоци (Рамка на резервите); Рамка за международните резерви, къси/дълги позиции; Рамка за международните резерви; Форуърди и фючърси; Всички валути без национална валута; Номинална стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Всички оригинални матуритети с дългосрочен остатъчен матуритет (над 1 година); Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Входящи потоци (Рамка на резервите); Рамка за международните резерви, къси/дълги позиции; Рамка за международните резерви; Форуърди и фючърси; Всички валути без национална валута; Номинална стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Всички оригинални матуритети с дългосрочен остатъчен матуритет (над 1 година); Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Нетни потоци (Рамка на резервите); Рамка за международните резерви, къси/дълги позиции; Рамка за международните резерви; Опции; Всички валути без национална валута; Номинална стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Всички оригинални матуритети с дългосрочен остатъчен матуритет (над 1 година); Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Изходящи потоци (Рамка на резервите); Рамка за международните резерви, къси/дълги позиции; Рамка за международните резерви; Опции; Всички валути без национална валута; Номинална стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Всички оригинални матуритети с дългосрочен остатъчен матуритет (над 1 година); Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Изходящи потоци (Рамка на резервите); Рамка за международните резерви, пут опции; Рамка за международните резерви; Опции; Всички валути без национална валута; Номинална стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Всички оригинални матуритети с дългосрочен остатъчен матуритет (над 1 година); Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Изходящи потоци (Рамка на резервите); Рамка за международните резерви, кол опции; Рамка за международните резерви; Опции; Всички валути без национална валута; Номинална стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Всички оригинални матуритети с дългосрочен остатъчен матуритет (над 1 година); Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Входящи потоци (Рамка на резервите); Рамка за международните резерви, къси/дълги позиции; Рамка за международните резерви; Опции; Всички валути без национална валута; Номинална стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Всички оригинални матуритети с дългосрочен остатъчен матуритет (над 1 година); Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Входящи потоци (Рамка на резервите); Рамка за международните резерви, кол опции; Рамка за международните резерви; Опции; Всички валути без национална валута; Номинална стойност 0.0
Свят (всички предприятия, включително референтната зона и международни организации); Всички оригинални матуритети с дългосрочен остатъчен матуритет (над 1 година); Позиции и бъдещи потоци, които се докладват със стандартна периодичност и срочност; Входящи потоци (Рамка на резервите); Рамка за международните резерви, пут опции; Рамка за международните резерви; Опции; Всички валути без национална валута; Номинална стойност 0.0
Свят; Неприложимо; Позиция в края на периода; Актив (Нетно придобиване); Финансова сметка; Резервни активи; Общо финансови активи/пасиви; Всички валути без национална валута; Всички бази за оценка 22 229.6
Свят; Неприложимо; Позиция в края на периода; Актив (Нетно придобиване); Финансова сметка; Резервни активи; Общо финансови активи/пасиви; Валути в СПТ кошница , злато и СПТ; Всички бази за оценка 22 228.8
Свят; Неприложимо; Позиция в края на периода; Актив (Нетно придобиване); Финансова сметка; Резервни активи; Общо финансови активи/пасиви; Валути, различни от валути в СПТ кошница, злато и СПТ; Всички бази за оценка 0.8
Обратно