logo Skip to content

Индексът ЛЕОНИА (LEONIA: LEv OverNight Index Average) се изготвя съгласно договор между Асоциацията на банките в България (АББ), Ей Си Ай България - БДА и Българската народна банка (БНБ).

ЛЕОНИА е лихвен процент по реални сделки овърнайт, изчислен като среднопретеглена стойност за всички сделки по предоставяне на необезпечени депозити овърнайт на междубанковия пазар в България от представителна група банки. Ежедневната информация се предоставя от същата група банки, които котират за СОФИБОР (SOFIBOR). Лихвеният процент е при конвенция за броене на дните “реален брой изминали дни/360”. Изчислява се от Българската народна банка след приключването на работния ден и се представя с два знака след десетичния знак.

Договорът между БНБ, АББ и Ей Си Ай България - БДА е подписан на 27 октомври 2004 г. Първият индекс е публикуван на 1 декември 2004 г.


Индекс ЛЕОНИА за 23.06.2017: -0.23%