logo Skip to content

Считано от 1 юли 2017 г., индексът ЛЕОНИА Плюс заменя индекса ЛЕОНИА като справочен индекс на сключените и изпълнените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар и база за изчисляване на основния лихвен процент (ОЛП). Във връзка с това Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) е приел "Методика за изчисляване на индекс за сключените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар ЛЕОНИА Плюс" и съответни изменения в Методиката за определяне на ОЛП, отразяващи използването на новия индекс.

Новият индекс ЛЕОНИА Плюс се отличава от ЛЕОНИА по по-широкия обхват от доставчици на данни, в който се включват всички банки, лицензирани от БНБ, и клонове на чуждестранни банки в страната, а не само част от тях, какъвто бе подходът при изчисляването на справочния индекс ЛЕОНИА.

Индексът ЛЕОНИА (LEONIA: LEv OverNight Index Average) се изготвя в периода 1 декември 2004 г. - 30 юни 2017 г., съгласно договор между Асоциацията на банките в България (АББ), Ей Си Ай България - БДА и БНБ.

Първият индекс е публикуван на 1 декември 2004 г. Считано от 1 юли 2017 г., изчисляването на ЛЕОНИА е прекратено, а неговата последна публикувана стойност е на 30 юни 2017 г.


Индекс ЛЕОНИА за 30.06.2017: -0.40%