logo Skip to content

От 04.02.1991 г. основният лихвен процент се определя самостоятелно от БНБ. На 04.02.1991 г., считано от 07.02.1991 г. основният лихвен процент става 45.00 на сто, след което нееднократно е променян. Основният лихвен процент е дефиниран като лихвен процент по кредитите в левове за рефинансиране на търговските банки от БНБ.

С влизането в сила от 10.06.1997 г. на новия Закон за БНБ, банката обявява основния лихвен процент за съответния период съгласно определена от Управителния съвет методика и го обнародва в "Държавен вестник". Методиката за основния лихвен процент първоначално е базирана на доходността на краткосрочните държавни ценни книжа на първичния пазар, а от 01.02.2005 г. - на равнището на лихвения процент на междубанковия паричен пазар.

При режима на паричен съвет основният лихвен процент не е лихва, по която БНБ оперира на паричния пазар.


Основен лихвен процент в сила от 01.06.2017 : 0.00%
 
 

Дата Процент
01.06.2017 0.00
01.05.2017 0.00
01.04.2017 0.00
01.03.2017 0.00
01.02.2017 0.00
01.01.2017 0.00

Формат за изтегляне