logo Skip to content

Международни валутни резерви

Тази книга бе подготвена в отговор на засилващия се обществен интерес към принципите, организацията и резултатите от управлението на валутните резерви на БНБ и разработването й продължи близо четири години. Интересът към процеса на управление на валутните резерви е обясним. Той е продиктуван, на първо място, от общата тенденция към демократизация на страната, отварянето на икономиката и растящото внимание на медиите и гражданите към управлението на общественото богатство. На второ място, периодът след въвеждането на паричен съвет, освен че е един от най-успешните в новата стопанска история на страната, е съпроводен с акумулирането на значителни по обем валутни резерви в БНБ. В края на 2007 г. БНБ разполага с около 12 млрд. евро, или 41% от БВП на страната. На трето място, в резултат от глобализацията и навлизането на информационните технологии в световен мащаб сме свидетели на все по-големи възможности за икономически анализ и сравнения, което се превръща в допълнителен двигател както на конкуренцията, така и на развитието и утвърждаването на гражданското общество.

Цветан Манчев (ред.). Международни валутни резерви. С.: БНБ, 2008, 242 с. EN BG PDF (2832 KB)