logo Skip to content

Регистър на банковите сметки и сейфове

Създаването и функционирането на Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС) се основава на чл. 56а от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и Наредба № 12 на БНБ от 29 септември 2016 г. Регистърът е организирана и поддържана от Българската народна банка (БНБ) електронна информационна система, която осигурява централизирана информация за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки, и техните пълномощници.

Всяко лице може да получи информация по реда на чл. 12 на Наредба № 12 за РБСС относно съдържащите се за него данни в регистъра като титуляр на банкова сметка, наемател на сейф или упълномощено лице, като отправи писмено искане до БНБ. БНБ предоставя исканата информация чрез писмена справка след заплащане на такса. На основание чл. 12, ал. 2 от Наредба № 12 за РБСС физическите лица могат да получат справка от регистъра безплатно в 14-дневен срок от подаване на искането в БНБ.


Документи за органи и институции

Указания за реда за включване, правила за работа и за изключване на органи и институции в информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове Изтегли PDF (823 KB)

  • Приложение № 1 • Заявление за включване в информационната система на РБСС
Изтегли DOC (36 KB)

  • Приложение № 2 • Регистрационен формуляр за включване в информационната система на РБСС
Изтегли DOCX (33 KB)

  • Приложение № 3 • Уведомление за техническа и софтуерна готовност за включване в информационната система на РБСС
Изтегли DOCX (20 KB)

  • Приложение № 4 • Регистрационен формуляр за подразделения в РБСС
Изтегли DOCX (31 KB)

  • Приложение № 5 • Ръководство за потребители от органи и институции
Изтегли PDF (3428 KB)

  • Приложение № 6 • Регистрационен формуляр при промяна на администратори в информационната система на РБСС
Изтегли DOCX (28 KB)

  • Приложение № 7 • Номенклатура „Основания за извършване на справки от информационната система на РБСС“ и методологически пояснения за нейното използване
Изтегли DOCX (28 KB)

  • Приложение № 8 • Ръководство за използване на B2B услуги от органи и институции
Изтегли PDF (1157 KB)

  • Искане за информация от РБСС от органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ
Изтегли DOC (72 KB)

  • Искане за информация от РБСС по международен номер на банкова сметка IBAN за органи и институции по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
Изтегли DOCX (33 KB)