logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 март 2020 г.

12:00 ч.

ПАРИЧНИ, ДЕПОЗИТНИ И КРЕДИТНИ ПОКАЗАТЕЛИ1

Февруари 2020 г.

През февруари 2020 г. широките пари (паричния агрегат М32) се увеличават на годишна база със 7.8% при 8.3% годишното нарастване през януари 2020 година. В края на февруари 2020 г. широките пари са 102.029 млрд. лв. (80.3% от БВП3) при 101.480 млрд. лв. към януари 2020 г. (79.8% от БВП). Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М14,5 се увеличава през февруари 2020 г. с 33% на годишна база (34.5% годишен ръст през януари 2020 година).

Графика 1

В края на февруари 2020 г. депозитите6 на неправителствения сектор7 са 84.823 млрд. лв. (66.7% от БВП), като годишното им увеличение е 7.7% (7.9% годишно повишение през януари 2020 година). Депозитите на Нефинансови предприятия са 25.840 млрд. лв. (20.3% от БВП) в края на февруари 2020 година. В сравнение със същия месец на 2019 г. те се увеличават с 10.4% (11.8% годишно повишение през януари 2020 година). Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 14.5% на годишна база през февруари 2020 година (21.8% годишно понижение през януари 2020 г.) и в края на месеца достигат 2.841 млрд. лв. (2.2% от БВП). Депозитите на Домакинства и НТООД са 56.141 млрд. лв. (44.2% от БВП) в края на февруари 2020 година. Те се увеличават със 7.9% спрямо същия месец на 2019 г. (8% годишен ръст през януари 2020 година).

Графика 2

Нетните вътрешни активи са 64.956 млрд. лв. в края на февруари 2020 година. Те се увеличават с 11.5% спрямо същия месец на 2019 г. (11.9% годишно повишение през януари 2020 година). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 64.256 млрд. лв. и нараства спрямо февруари 2019 г. с 10.9% (11.3% годишно увеличение през януари 2020 година). През февруари 2020 г. вземанията от неправителствения сектор8 се увеличават с 9.5%, като достигат 65.173 млрд. лв. (9.4% годишно увеличение през януари 2020 година).

В края на февруари 2020 г. кредитите за неправителствения сектор са 63.276 млрд. лв. (49.8% от БВП) при 62.879 млрд. лв. към януари 2020 г. (49.5% от БВП). През февруари 2020 г. те се увеличават на годишна база с 9.2% (9% годишно повишение през януари 2020 година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 505.9 млн. лева. На годишна база продадените кредити9 от Други ПФИ са 521.6 млн. лв. (в т. ч. 4.3 млн. лв. през февруари 2020 година), а обратно изкупените кредити – 15.7 млн. лв. (през февруари 2020 г. няма обратно изкупени кредити).

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 5.4% на годишна база през февруари 2020 г. (5.4% годишно повишение през януари 2020 г.) и в края на месеца достигат 34.893 млрд. лв. (27.4% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 24.235 млрд. лв. (19.1% от БВП) в края на февруари 2020 година. Спрямо същия месец на 2019 г. те се увеличават с 10.5% (10% годишно повишение през януари 2020 година). В края на февруари 2020 г. жилищните кредити са 10.932 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 15.1% (14.8% годишно увеличение през януари 2020 година). Потребителските кредити възлизат на 11.505 млрд. лв. и се увеличават с 11.5% спрямо февруари 2019 г. (11.2% годишно повишение през януари 2020 година). На годишна база другите кредити10 намаляват с 34.8% (38.4% годишно понижение през януари 2020 г.), като достигат 515.2 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4.148 млрд. лв. (3.3% от БВП) в края на февруари 2020 година. В сравнение с февруари 2019 г. те се увеличават с 43.4% (43.6% годишно повишение през януари 2020 година).

Графика 3

В съответствие с изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ11 БНБ събира информация за всички балансови показатели на ПФИ, включително информация за кредитите, които са преструктурирани12 или са необслужвани13. Предоставяната от банките информация за тези кредити е агрегирана поради това, че за целите на паричната и на лихвената статистика не се събират детайлни данни за кредитите по срокове на просрочие.

В съответствие с международната практика отчитането за паричната статистика се различава от това за надзорни цели, включително при отчитането на кредитите, които са преструктурирани или са необслужвани. Подробна информация относно отчетните правила за целите на паричната статистика се съдържа в методологическите бележки към данните.

Нетните чуждестранни активи са 58.907 млрд. лв. в края на отчетния месец при 57.447 млрд. лв. в края на януари 2020 година, като нарастват с 2.8% в сравнение с февруари 2019 г. (2.8% годишно повишение през януари 2020 година). През февруари 2020 г. чуждестранните активи се увеличават с 2.4% (3.1% годишен ръст през януари 2020 г.), като достигат 68.453 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 9.546 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 0.1% (4.3% годишно повишение през януари 2020 година).

____________

1  Пълният комплект от таблици за паричната статистика, както и методологическите бележки, се намират на интернет страницата на БНБ в раздел Статистика/ Парична и лихвена статистика/ Парична статистика.

2  Паричният агрегат М3 включва паричен агрегат М1, депозити с договорен матуритет до 2 г., депозити, договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца, и търгуеми инструменти (издадени дългови ценни книжа до 2 години, акции/дялове на фондовете на паричния пазар и репо-сделки).

3  При БВП за 2020 г. в размер на 127.126 млрд. лв. (прогнозни данни на БНБ).

4 Паричният агрегат М1 включва най-бързоликвидните инструменти, използвани за разплащане (пари извън Парично-финансови институции и овърнайт-депозити в левове и чуждестранна валута).

5 Във връзка с извършен анализ на банковите продукти и в съответствие с методологическите изисквания, с данните към януари 2020 г., са прекласифицирани прехвърляеми спестовни депозити от показател Депозити, договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца в показател Овърнайт депозити на сектор Домакинства. Прекласификациите са нетрансакционни изменения в данните с еднократен ефект - за допълнителна информация относно дефинициите на финансовите потоци виж Методологически бележки към данните по парична статистика.

6  В Други парично-финансови институции (кредитните институции и фондовете на паричния пазар). В съответствие с изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в тях се включват и кредити основно под формата на подчинен срочен дълг.

7  Неправителственият сектор обхваща сектор Нефинансови предприятия, финансови предприятия (сектори Други финансови посредници, с изключение на застрахователни дружества и пенсионни фондове, Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности, и Застрахователни дружества и пенсионни фондове) и сектор Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата).

8  Вземанията от неправителствения сектор по инструменти включват кредити, репо-сделки, ценни книжа, различни от акции, и акции и други капиталови инструменти.

9 Включват се всички кредити, които са прехвърлени на трети лица и са изключени от балансите на парично-финансовите институции. Задбалансово отчитаните позиции не попадат в обхвата на паричната статистика.

10 В показател други кредити се включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

11 Регламент (ЕО) №1017/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно консолидирания баланс на сектор “Парично-финансови институции” (ЕЦБ/2013/33) и Регламент (ЕО) №1072/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно статистика за лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия (ЕЦБ/2013/34).

12 Преструктурирани кредити са тези, които са определени като преструктурирани експозиции съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 година за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи.

13 Необслужвани са кредитите, които отговарят на поне едно от условията по член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012.

Прикачени файлове

Парични, депозитни и кредитни показатели, 24.03.2020 г. Изтегли PDF (453 KB)

Таблици Изтегли XLSX (24 KB)