logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 май 2018 г.

12:00 ч.

СТАТИСТИКА НА ДРУЖЕСТВАТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В КРЕДИТИРАНЕ1

Март 2018 г.

Към края на март 2018 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2.848 млрд. лв. (2.7% от БВП2) при 2.593 млрд. лв. (2.6% от БВП2) в края на март 2017 година. Те се увеличават с 9.8% (254.8 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. и с 3.6% (99.6 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2017 година. Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 107.9 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 147.5 млн. лв. (в т.ч. 28.8 млн. лв. през първото тримесечие на 2018 г.), а закупените – 39.6 млн. лв. (в т.ч. 1.4 млн. лв. през първото тримесечие на 2018 г.)

ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ

Графика 1

В матуритетната структура преобладават кредитите над 5 години, които са 1.124 млрд. лв. в края на март 2018 година. Те се увеличават със 17.4% (166.4 млн.лв.) спрямо края на март 2017 г. и с 6.8% (71.2 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2017 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити нараства от 36.9% в края на март 2017 г. до 39.5% в края на същия месец на 2018 година. В края на първото тримесечие на 2018 г. вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 807.6 млн. лева. На годишна база те нарастват с 10.3% (75.7 млн.лв.) и с 2.5% (19.8 млн.лв.) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2017 година. Вземанията по кредити с матуритет до 1 година са 573.2  млн. лв. в края на март 2018 г., като нарастват с 11.4% (58.5 млн.лв.) спрямо края на същия месец на 2017 г. и с 1.5% (8.2 млн. лв.) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2017 година. Към края на март 2018 г. размерът на необслужваните кредити3 е 342.8 млн. лева. В сравнение с края на март 2017 г. тези кредити намаляват с 11.8% (45.8 млн. лева) и се увеличават с 0.1% (0.4 млн. лева) спрямо края на декември 2017 година.

СТРУКТУРА НА ВЗЕМАНИЯТА ПО КРЕДИТИ 3, 4

Графика 2

Вземания по кредити от резиденти по институционални сектори. В края на март 2018 г. вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД нарастват на годишна база с 12.3% (252 млн. лв.) до 2.294 млрд. лева. Спрямо края на декември 2017 г. те се увеличават с 3.9% (85.3 млн. лв.). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства от 79.6% в края на март 2017 г. до 81.6% в края на същия месец на 2018 година. Вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия са 460.3 млн. лв. към края на първото тримесечие на 2018 година. Те намаляват с 0.5% (2.1 млн. лв.) в сравнение с март 2017 г. и се увеличават с 3.2(14.3 млн.лв.) спрямо края на декември 2017 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 18% в края на март 2017 г. до 16.4% в края на същия месец на 2018 година.

ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ ОТ РЕЗИДЕНТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ 4, 5

Графика 3

В структурата на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД преобладават потребителските кредити, които са 2.151 млрд. лв. в края на първото тримесечие на 2018 година. На годишна база те се увеличават с 16.4% (302.2 млн.лв.) и с 4.4% (90.5 млн. лв.) спрямо края на декември 2017 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД се увеличава от 90.5% към края на март 2017 г. до 93.7% в края на същия месец на 2018 година. Размерът на жилищните кредити в края на първото тримесечие на 2018 г. е 43.1 млн. лв. и намалява с 58% (59.4 млн. лв.) в сравнение с края на март 2017 година. Спрямо декември 2017 г. той се понижава с 20% (10.8 млн. лева). Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от сектор Домакинства и НТООД е 1.9% в края на март 2018 г. при 5% в края на същия месец на 2017 година. Другите кредити са общо 100.4 млн. лв. в края на март 2018 г., като на годишна база те се увеличават с 10% (9.1 млн. лв.) и с 5.9% (5.6 млн. лв.) спрямо края на декември 2017 година. Относителният им дял намалява от 4.5% в края на март 2017 г. до 4.4% в края на същия месец на 2018 година.

ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ ОТ СЕКТОР ДОМАКИНСТВА И НТООД

Графика 4

Източници на финансиране. В края на март 2018 г. пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране, са 3.479 млрд. лв. при 3.149 млрд. лв. в края на същия месец на 2017 година. Те нарастват с 10.5% (329.6 млн. лв.) спрямо март 2017 г. и с 4% (133.7 млн. лв.) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2017 година.

В структурата на пасивите преобладават получените кредити, които са 1.644 млрд. лв. в края на март 2018 година. Размерът им нараства с 3.6% (57.8 млн.лв.) спрямо края на март 2017 г. и с 3.3(52.8 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2017 година.

Кредитите с матуритет над 1 година представляват 72.1% от общия размер на получените кредити в края на март 2018 г. при 66.3% в края на същия месец на 2017 година. Техният размер е 1.186 млрд. лв. в края на март 2018 г., като на годишна база те нарастват с 12.8% (134.2 млн.лв.) и с 4.7% (53 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 година.

В структурата на получените кредити преобладават кредитите от резиденти, които са 955.1 млн. лв. в края на март 2018 година. Те нарастват със 104.8% (488.7 млн. лв.) спрямо края на март 2017 г. и с 15.4% (127.4 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2017 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на получените кредити се увеличава от 29.4% в края на март 2017 г. до 58.1% в края на март 2018 година.

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от дружествата, специализирани в кредитиране, е 36.8 млн. лв. в края на март 2018 година. Той се увеличава с 8.6% (2.9 млн. лв.) в сравнение с края на март 2017 г. и намалява с 5.8% (2.3 млн. лв.) спрямо края на декември 2017 година.

____________

1  Данните са предварителни. Вследствие на получена допълнителна информация са извършени ревизии на данните, периодите за които са посочени в съответните таблици. Пълният комплект от таблици, както и методологически бележки за статистиката на дружествата, специализирани в кредитиране, и прессъобщението, се намират на интернет страницата на БНБ, в раздел Статистика/ Други финансови институции/ Дружества, специализирани в кредитиране.

2  При БВП за 2018 г. в размер на 104.909 млрд. лв. (прогнозни данни на БНБ), за 2017 г. – 98.631 млрд. лв. (данни на НСИ към 07.03.2018 г.).

3  Необслужвани вземания съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 във връзка с прилаганите счетоводни стандарти.

4  Сумата на относителните дялове може да е различна от 100% поради закръгления.

5  Други финансови предприятия - обхващат финансовите посредници и спомагатели, застрахователните дружества и пенсионните фондове.

Прикачени файлове

Дружества, специализирани в кредитиране, 16.05.2018 г. Изтегли PDF (356 KB)

Таблици Изтегли XLS (68 KB)